Kế hoạch tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV

03:11, 18/11/2021

LTS: Ngày 17-11-2021, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã ban hành Kế hoạch tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV. Báo Nam Định Điện tử xin đăng toàn văn kế hoạch.

Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 525/2012/NQLT/UBTVQH13-ĐCTUBMTTQVN ngày 27/9/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội;

Căn cứ Nghị quyết số 524/2012/UBTVQH13 ngày 20/9/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Quốc hội;

Căn cứ Hướng dẫn số 48/HD-UBTVQH15 ngày 29/9/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội trong tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19;

Đoàn ĐBQH tỉnh xây dựng Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV giữa đại biểu Quốc hội với cử tri thông qua hình thức Hội nghị tiếp xúc cử tri trực tuyến, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Để các vị đại biểu Quốc hội trong Đoàn thực hiện báo cáo kết quả kỳ họp thứ hai với cử tri và nhân dân; thu thập ý kiến, kiến nghị phản ánh đời sống của nhân dân, phản ánh hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức.

- Thực hiện Quy chế phối hợp của Đoàn ĐBQH với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và hoạt động phối hợp của Đoàn ĐBQH với các cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Yêu cầu

- Tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội thực hiện theo nguyên tắc dân chủ, bình đẳng, công khai, đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và thông qua hình thức trực tuyến.

-  Các đại biểu quốc hội thực hiện tiếp xúc cử tri theo sự phân công của Đoàn, bảo đảm đúng kế hoạch, đạt mục đích và yêu cầu của cuộc tiếp xúc cử tri. Chuẩn bị tài liệu để báo cáo kết quả kỳ họp thứ hai, kế hoạch công tác của Đoàn trong thời gian tới để cử tri và nhân dân nắm được.

- Đơn vị chủ trì, tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri tuyên truyền, vận động để cử tri thuộc nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, tầng lớp, đối tượng tham dự cuộc tiếp xúc cử tri của ĐBQH, tạo điều kiện về thời gian, bố trí không gian phù hợp theo các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 để có thể có nhiều nhất số cử tri phát biểu.

-  Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và chuyển đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan ở địa phương.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP XÚC CỬ TRI VÀ THÀNH PHẦN THAM GIA

1. Thời gian, địa điểm tổ chức tiếp xúc cử tri

- Thời gian: Bắt đầu từ 08 giờ, ngày 26/11/2021 (Thứ sáu).

- Địa điểm:

+ Tại điểm cầu của tỉnh: Phòng họp số 2, tầng 4 trụ sở HĐND-UBND tỉnh (địa chỉ: số 57 Vị Hoàng, thành phố Nam Định);

+ Tại điểm cầu các huyện, thành phố: Do các huyện, thành phố bố trí, đảm bảo theo yêu cầu phòng họp trực tuyến.

2. Thành phần tham gia tiếp xúc cử tri

a) Tại điểm cầu của tỉnh

- Các vị đại biểu Quốc hội khóa XV trong Đoàn;

- Đại diện Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

- Văn Phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nam Định;

- Phóng viên Đài Phát thanh- truyền hình tỉnh, Báo Nam Định

b) Tại điểm cầu các huyện, thành phố

- Đại diện lãnh đạo: Huyện ủy (Thành ủy), Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố; Văn phòng Huyện ủy – HĐND - UBND huyện các huyện Giao Thủy, Nam Trực và Vụ Bản; Văn phòng HĐND - UBND các huyện Ý Yên, Mỹ Lộc, Trực Ninh, Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Xuân Trường và thành phố Nam Định, các phòng, ban của huyện, thành phố;

- Cử tri ở địa phương.

III. CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI, NỘI DUNG TIẾP XÚC CỬ TRI

Thứ nhất: Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu Quốc hội, đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan tham dự và chương trình, nội dung hội nghị; cử thư ký ghi biên bản hội nghị.

Thứ hai: Đại diện Đoàn ĐBQH báo cáo với cử tri về:

- Báo cáo kết quả kỳ họp thứ hai; Quốc hội khóa XV;

- Tình hình dịch COVID-19, đánh giá và đề nghị của Quốc hội với Chính phủ, các Bộ, ngành nhằm khắc phục hậu quả của dịch bệnh, hỗ trợ đảm bảo đời sống của nhân dân;

- Kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV và kế hoạch hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh trong thời gian tới.

Thứ ba: Cử tri các huyện, thành phố phát biểu ý kiến, kiến nghị với đại biểu quốc hội và các cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan.

Thứ tư: Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trường đoàn Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh phát biểu, ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Thứ năm: Đại diện Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tuyên bố kết thúc hội nghị.

IV. TỔNG HỢP KẾT QUẢ TIẾP XÚC CỬ TRI

- Đối với những ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, UBND tỉnh và các ngành chức năng trả lời, giải quyết và báo cáo kết quả, đề nghị các đại biểu Quốc hội thông tin về kết quả giải quyết để cử tri biết, không tổng hợp, báo cáo nội dung đó.

- Đối với những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của cấp huyện, cấp xã đã được giải quyết, đề nghị lãnh đạo UBND huyện, xã trả lời làm rõ để cử tri biết.

- Đối với những ý kiến, kiến nghị mới của cử tri:

+ Thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương và của tỉnh được thư ký hội nghị tập hợp gửi về Đoàn ĐBQH tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;

+ Thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, tổ chức cấp huyện và cấp xã mà tại Hội nghị tiếp xúc cử tri chưa được làm rõ thì Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, thành phố tập hợp, gửi đến các cơ quan, tổ chức cấp huyện, cấp xã để giải quyết theo thẩm quyền, đồng thời gửi đến Thường trực HĐND, UBND cùng cấp để theo dõi, giám sát.

- Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến các cơ quan theo khoản 2, Điều 29 Nghị quyết số 525/2012/UBTVQH13.

V. ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM  CHO VIỆC TIẾP XÚC CỬ TRI

Đoàn ĐBQH tỉnh bảo đảm các khoản chi sau:

- Chi cho đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri được thực hiện theo khoản 2 Điều 7 Nghị quyết số 524/2012/UBTVQH13, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh có trách nhiệm chi trả và làm thủ tục thanh toán với các vị đại biểu Quốc hội trong Đoàn.

- Chi hỗ trợ cho mỗi điểm tiếp xúc cử tri là 5.000.000 đồng/điểm bằng tiền mặt để trang trải chi phí cần thiết như: trang trí, nước uống, bảo vệ và các khoản chi khác. Các huyện, thành phố cử cán bộ (có giấy giới thiệu của đơn vị) nhận kinh phí tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trong ngày 23-11-2021.

Đề nghị Ban tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri các điểm cầu bố trí dung dịch sát khuẩn phục vụ các đại biểu tham dự hội nghị; các đại biểu tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh:

a) Phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri theo kế hoạch này; chủ trì Hội nghị tiếp xúc cử tri trực tuyến tại điểm cầu của tỉnh.

b) Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày kết thúc tiếp xúc cử tri, phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị cử tri để gửi đến các cơ quan theo khoản 2 Điều 29 Nghị quyết số 525/2012/UBTVQH13.

c) Hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố phối hợp với Thường trực HĐND, UBND huyện, thành phố:

- Tổ chức, chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri tại các điểm cầu của huyện, thành phố.

- Bố trí địa điểm, bảo đảm các điều kiện kỹ thuật, bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại điểm cầu của huyện, thành phố để tổ chức thành công hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh.

- Căn cứ vào thành phần nêu trên (Mục II.2.b) thống nhất với Thường trực HĐND, UBND huyện, thành phố mời đại biểu tại địa phương tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri.

- Thông báo rộng rãi tới cử tri tại địa phương biết để tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri.

- Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với Trung ương, đối với tỉnh (kể cả những nội dung ý kiến, kiến nghị chưa được trao đổi tại Hội nghị) về Đoàn ĐBQH và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh ngay sau khi kết thúc Hội nghị tiếp xúc cử tri.

2. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh có trách nhiệm:

- Chuyển kinh phí hỗ trợ các điểm tiếp xúc cử tri (thông qua đại diện của các huyện, thành phố).

- Bố trí địa điểm, bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, an ninh, trật tự, kỹ thuật, truyền thông và công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại điểm cầu của tỉnh để tổ chức thành công hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh.

- Tham mưu cho Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh xây dựng, triển khai kế hoạch và phục vụ hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội; tổng hợp và xây dựng báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi các cơ quan theo quy định.

3. Đề nghị các huyện ủy (thành ủy), Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo, bố trí địa điểm, chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật và bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19 để tổ chức tốt Hội nghị tiếp xúc cử tri.

4. Đài Phát thành và Truyền hình, Báo Nam Định căn cứ Kế hoạch này đăng tải thông tin về địa chỉ, thời hạn tiếp nhận ý kiến, kiến nghị để cử tri biết và đóng góp ý kiến, kiến nghị; cử phóng viên tham dự để đưa tin về hoạt động tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

5. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình như đã nêu trong Kế hoạch này và các quy định của pháp luật có liên quan.

Trên đây là Kế hoạch tiếp xúc cử tri trực tuyến sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Nam Định, đề nghị các cơ quan đơn vị liên quan và các đại biểu Quốc hội khóa XV trong Đoàn căn cứ thực hiện./.

Địa chỉ tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi về Đoàn ĐBQH (qua văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, địa chỉ số 57 đường Vị Hoàng, thành phố Nam Định, hòm thư công vụ vphdnd-namdinh@chinhphu.vn). Thời hạn tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri: từ khi cơ quan truyền thông đăng tải thông tin đến hết ngày 30/11/2021./.

 

 

 

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com