Đảng bộ thành phố Nam Định: Tạo "đột phá" về chất lượng đội ngũ cán bộ
Cập nhật lúc18:46, Thứ Hai, 06/09/2021 (GMT+7)

Xác định xây dựng đội ngũ cán bộ là khâu then chốt, trong những năm qua, Thành ủy Nam Định đã có nhiều chủ trương, giải pháp xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhằm chuẩn hóa, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Nhằm tạo đột phá về chất lượng đội ngũ cán bộ trong tình hình mới, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ thành phố ban hành Nghị quyết 05 ngày 21-6-2021 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức, cán bộ giai đoạn 2021-2025.

Diện mạo thành phố Nam Định hiện nay. Ảnh: Viết Dư

Diện mạo thành phố Nam Định hiện nay.

Ảnh: Viết Dư

Đảng bộ thành phố Nam Định có 77 tổ chức cơ sở đảng với gần 15 nghìn đảng viên. Những năm qua triển khai thực hiện các nghị quyết, văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy và của BCH Đảng bộ thành phố, công tác tổ chức, cán bộ nói chung và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ thành phố đến cơ sở nói riêng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đảng bộ thành phố đã tập trung cho công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm và đẩy mạnh việc luân chuyển, điều động cán bộ đảm bảo nguyên tắc, phát huy dân chủ nhằm củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc sắp xếp, tinh giản biên chế gắn với tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. Ban hành các quyết định quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ; quy định về quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu ứng cử; quy định về luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Về công tác cán bộ, Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện nghiêm các quyết định của tỉnh về quy chế bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử, thực hiện đúng quy trình giới thiệu cán bộ ứng cử. Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng, ban hành các quyết định quy định: về tiêu chuẩn của nhân sự, các bước quy trình đối với bổ nhiệm, điều động bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và giới thiệu cán bộ ứng cử; quy định về việc chuẩn bị nhân sự có số dư và nhân sự xây dựng chương trình hành động trình trước hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy. Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và giới thiệu cán bộ đi vào nền nếp, dân chủ, khách quan, công tâm, có lý, có tình. Thực hiện chủ trương xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, Ban Thường vụ Thành ủy có kế hoạch cụ thể hàng năm về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, rà soát, cử cán bộ đi học các lớp đại học chuyên ngành, các lớp cao cấp, cử nhân chính trị nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và lý luận chính trị, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và tạo nguồn cán bộ cho các năm tiếp theo; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý từ thành phố đến cơ sở, đảm bảo chất lượng, số lượng, cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa và phát triển, đảm bảo tỷ lệ nữ trong cấp ủy. Căn cứ vào vị trí việc làm, số lượng biên chế; hàng năm xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức; việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý, nhất là người đứng đầu phải đảm bảo các tiêu chí: có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung. Thành ủy xây dựng Kế hoạch số 24-KH/TU, ngày 30-6-2017 về “luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ năm 2017 đến năm 2020” đảm bảo việc điều động, luân chuyển cán bộ được thực hiện trên cơ sở quy hoạch cán bộ, bố trí cán bộ phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ và năng lực công tác. Thông qua đó đã tạo điều kiện rèn luyện, bồi dưỡng, thử thách cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ có triển vọng, giúp cán bộ trưởng thành nhanh hơn và toàn diện, vững vàng hơn, đáp ứng yêu cầu cán bộ trước mắt và lâu dài của toàn bộ hệ thống chính trị. Đến nay, 95% cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phường, xã có trình độ đại học trở lên, 25,2% có trình độ cao cấp lý luận chính trị; cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp thành phố có trình độ chuyên môn trên đại học đạt 40,3%. Đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, tỷ lệ cán bộ nữ là 28,8%, tỷ lệ cán bộ trẻ là 24,4%; hàng năm có trên 80% cán bộ hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Việc tinh giản biên chế được thực hiện nghiêm túc theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Tỉnh ủy.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tổ chức, cán bộ vẫn còn bộc lộ một số hạn chế như: Vai trò của cấp ủy, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng ở một số nơi còn hạn chế, kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị chưa cao. Phương thức lãnh đạo, nội dung, hình thức sinh hoạt Đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ, một số nơi còn lúng túng, chậm đổi mới. Công tác cán bộ; tinh thần trách nhiệm, tính năng động, sáng tạo, năng lực quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ của một bộ phận cán bộ có mặt chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Đảng, quy định của Nhà nước về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế hiệu quả chưa cao. Một số cấp ủy đảng, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự nhận thức đúng về ý nghĩa, vai trò của tổ chức đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; chưa quan tâm đúng mức đối với công tác cán bộ; chưa coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên về phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, tính tiền phong gương mẫu. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên thiếu tu dưỡng rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc... chưa tự phấn đấu vươn lên.

Đồng chí Vũ Ngọc Phi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nam Định cho biết: Để góp phần thực hiện thành công các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, BCH Đảng bộ thành phố ban hành Nghị quyết số 05 về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức, cán bộ giai đoạn 2021-2025”. Tiếp tục kiện toàn, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ từ thành phố đến cơ sở bảo đảm chất lượng, có cơ cấu hợp lý, vững vàng về chính trị, có đạo đức cách mạng trong sáng, có trình độ, kỹ năng và tính chuyên nghiệp cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện công tác luân chuyển cán bộ, lãnh đạo, quản lý thành phố về làm cán bộ chủ chốt cấp phường, xã, trong đó 15% trở lên cán bộ giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy phải qua cán bộ chủ chốt cấp phường, xã (bí thư, phó bí thư, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND). Đến năm 2025: cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp thành phố (ủy viên BCH Đảng bộ thành phố; trưởng, phó phòng, ban cấp thành phố) có trình độ chuyên môn trên đại học đạt từ 45% trở lên; cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phường, xã (bí thư, phó bí thư; chủ tịch, phó chủ tịch HĐND; chủ tịch, phó chủ tịch UBND) có trình độ chuyên môn đại học đạt 100%, có trình độ lý luận chính trị cao cấp đạt từ 30% trở lên. Phấn đấu đến hết nhiệm kỳ: cấp ủy thành phố, phường, xã; cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, lãnh đạo quản lý cấp phường, xã có tỷ lệ cán bộ nữ từ 15% trở lên, cán bộ trẻ từ 10% đến 20%.

Để Đảng bộ thành phố tiếp tục hoàn thiện tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy cơ sở theo hướng chuẩn hóa, trẻ hóa. Đổi mới nội dung, phương pháp và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nhận xét, đánh giá cán bộ. Xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí cụ thể để đánh giá cán bộ theo chức danh, vị trí việc làm. Nội dung đánh giá cán bộ phải gắn với kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), (khóa XII) về xây dựng Đảng. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, bảo đảm tính chủ động, đáp ứng được yêu cầu trước mắt và lâu dài. Coi trọng việc nâng cao chất lượng, đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu 3 độ tuổi ở từng chức danh. Xây dựng quy hoạch cán bộ theo hướng “động” và “mở”, chú ý tăng tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ,... khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín trong quy hoạch cán bộ. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý. Thực hiện nghiêm việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử theo các quy định của Trung ương và của Tỉnh ủy. Đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả công tác luân chuyển cán bộ để rèn luyện, thử thách; thực hiện tốt công tác bố trí, sử dụng cán bộ sau thời gian luân chuyển. Thời gian luân chuyển nói chung phải từ 3 năm (36 tháng) trở lên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp trong việc giáo dục, quản lý và thực hiện công tác cán bộ. Kịp thời phát hiện, có biện pháp uốn nắn, khắc phục những khuyết điểm, xử lý nghiêm đối với tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng và Nhà nước trong công tác cán bộ./.

Việt Thắng

,
,
.
,
,
,
,