Chỉ thị về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX
Cập nhật lúc11:04, Thứ Ba, 10/08/2021 (GMT+7)

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XIX; trong những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh đã được tổ chức thực hiện có hiệu quả, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, quốc phòng - an ninh được giữ vững, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid 19 diễn biến hết sức phức tạp.

Trong thời gian tới, bên cạnh những thuận lợi, dự báo tình hình trong tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, thách thức đặc biệt là ảnh hưởng ngày càng nghiêm trọng của thiên tai, dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid 19 và biến đổi khí hậu... Phát huy những kết quả đã đạt được, để thực hiện tốt Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 5 năm 2021 - 2025 và Chương trình hành động số 25/CTr-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định, thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chị thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng và chủ đề thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” được phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, trách nhiệm của người đứng đầu và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, làm cho thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và việc làm thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị, cá nhân,góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

2. Tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, gắn với “mục tiêu kép“ theo chỉ đạo của Chính phủ, vừa phòng chống dịch Covid- 19 vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe của nhân dân. Các phong trào thi đua phát động bám sát nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh và chủ đề thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, đổi mới, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thi đua phát triển kinh tế nhanh và bền vững, xây dựng tỉnh Nam Định giàu đẹp, văn minh” do Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nam Định lần thứ V phát động. Thực hiện đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua với nội dung cụ thể, thiết thực, tập trung thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; các Nghị quyết chuyên đề toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong toàn tỉnh, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực con người để xây dựng tỉnh Nam Định phát triển nhanh và bền vững.

3. Các Sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh, các địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, phát động phong trào thi đua phù hợp với từng lĩnh vực của đời sống xã hội, các tầng lớp nhân dân, gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thi đua phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tập trung chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” giai đoạn 2021 - 2025; triển khai quyết liệt, đồng bộ Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với xây dựng thương hiệu, để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế các sản phẩm đặc trưng của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm và xuất khẩu; thi đua thực hiện chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử với mục tiêu lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước về tìm hiểu, đầu tư vào tỉnh; thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, thực hiện có hiệu quả chương trình phòng, chống tội phạm, giảm tai nạn giao thông cả ba mặt, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Nâng cao chất lượng phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, với nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, hoạt động hiệu lực, hiệu quả phục vụ nhân dân; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đề cao trách nhiệm nêu gương, tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đặc biệt là của người đứng đầu, gắn với đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí... Phát huy các phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, nâng cao vai trò tập hợp, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia các cuộc vận động lớn của Đảng và các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) của tỉnh.

4. Thông qua các phong trào thi đua cần thường xuyên quan tâm phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các mô hình mới, nhân tố mới, cách làm hay, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua, khen thưởng. Các Sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính - xã hội tỉnh, các huyện, thành phố cần có kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, nhân tố mới trong từng năm, cả giai đoạn, được thực hiện từ cơ sở và thực hiện đồng bộ tốt cả 4 khâu: Phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân điển hình tiên tiến. Tổ chức suy tôn, bình chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua để biểu dương, khen thưởng kịp thời. Các cơ quan thông tin truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; mở các chuyên trang, chuyên mục và tăng thời lượng để giới thiệu, tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến, mô hình trong các phong trào thi đua, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực.

5. Tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng công tác khen thưởng, tạo chuyển biến mạnh mẽ và thực chất, bảo đảm khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương. Chú trọng khen thưởng các điển hình, nhân tố mới, khen thưởng người lao động trực tiếp, khen thưởng đột xuất, khen thưởng theo chuyên đề... Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; khen thưởng phải phù hợp với thành tích và kết quả đạt được. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng.

6. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác thi đua, khen thưởng. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của cụm, khối thi đua; tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác thi đua khen thưởng ổn định, tinh gọn để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, người làm công tác thi đua, khen thưởng có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có kiến thức, kinh nghiệm, gắn bó với quần chúng và phong trào thi đua, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc tổ chức phong trào thi đua và thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng.

7. Hiện nay, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, với nhiều chủng mới nguy hiểm, lây lan rất nhanh; phát huy tinh thần đoàn kết, tỉnh thần “chống dịch như chống giặc”, toàn Đảng, toàn quân và nhân dân trong tỉnh quyết tâm tập trung toàn bộ nguồn lực, chung sức, đồng lòng đẩy lùi đại địch. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương và toàn thể nhân dân tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua, huy động sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị, vận động các cấp, các ngành và nhân dân tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh, với tinh thần “mỗi người dân là một chiến sĩ”; đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau cùng vượt qua khó khăn nhằm tập trung thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa tận dụng tốt các cơ hội, nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; kịp thời khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân làm tốt công tác kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh; phê bình, kiểm điểm các trường hợp lơ là, chủ quan, chưa làm tròn trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung của phong trào thi đua để phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm và kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) của tỉnh và của các ngành, đơn vị, địa phương.

Các Sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện Chỉ thị này; hàng năm xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền sâu rộng nội dung của Chỉ thị, tạo sự đồng thuận xã hội, thống nhất cao trong tổ chức triển khai các phong trào thi đua, gắn với tích cực tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện Chỉ thị, tổng hợp kết quả báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Nghị

,
,
.
,
,
,
,