Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Số: 08-NQ/TU, ngày 18 tháng 6 năm 2021)

03:06, 25/06/2021

NGHỊ QUYẾT
CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH

về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát,
thi hành kỷ luật Đảng; tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm,
phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2021-2025

(Số: 08-NQ/TU, ngày 18 tháng 6 năm 2021)

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH

Nhiệm kỳ qua, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong Đảng bộ tỉnh đã được cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hàng năm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp từng bước được đổi mới và thu được nhiều kết quả. Ủy ban kiểm tra các cấp đã tổ chức thực hiện khá toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao. Qua kiểm tra, đã kết luận và xử lý nghiêm minh tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí được triển khai đồng bộ, có hiệu quả; kỷ cương, kỷ luật công vụ được tăng cường; các vụ án tham nhũng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh.

Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng, lãng phí vẫn còn những hạn chế, yếu kém: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa được chủ động, thường xuyên; kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy viên, đảng viên thuộc diện cấp ủy quản lý chưa nhiều; chưa chủ động, tích cực kiểm tra, giám sát đối với các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm; một số cuộc kiểm tra, giám sát chất lượng, hiệu quả thấp; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên chưa đáp ứng được yêu cầu; việc tự phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị còn hạn chế.

Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế, yếu kém đó là: Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt triển khai các nghị quyết, quy định của Đảng, Nhà nước về kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng, lãng phí chưa thường xuyên, kịp thời; một số cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chưa quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát ở một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa có trọng tâm, trọng điểm và bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; việc thực hiện kết luận kiểm tra, kết quả giám sát chưa nghiêm túc. Ủy ban kiểm tra các cấp chưa thực sự chủ động, tích cực kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Sự phối hợp công tác giữa ủy ban kiểm tra với các cơ quan liên quan có lúc, có việc chưa thường xuyên; công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên ở một số cấp ủy, tổ chức đảng còn hạn chế; một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức còn thiếu tu dưỡng rèn luyện dẫn đến vi phạm; năng lực, trình độ, kinh nghiệm của một số cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí còn hạn chế.

II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Quan điểm

- Công tác kiểm tra, giám sát phải chủ động, tiến hành thường xuyên, toàn diện, khách quan, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ theo đúng nguyên tắc, phương pháp công tác Đảng. Phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục với những bước đi tích cực và có trọng tâm, trọng điểm.

- Thực hiện đồng bộ giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống: lấy xây là chính; giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm.

- Đề cao trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức, cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và của nhân dân trong công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

- Xử lý nghiêm minh những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; công khai kết quả xử lý trên phương tiện thông tin đại chúng để góp phần giáo dục, răn đe, cảnh tỉnh, ngăn ngừa vi phạm.

2. Mục tiêu

2.1. Mục tiêu tổng quát

- Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng, nhận thức và hành động trong Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; trước hết là trong cấp uỷ, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan Nhà nước và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội các cấp.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng, lãng phí nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội XIII của Đảng.

- Kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức đảng và đảng viên để phát huy, đồng thời phát hiện, làm rõ thiếu sót, khuyết điểm để uốn nắn,  khắc phục và xử lý nghiêm minh khi có vi phạm; phát hiện, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành chủ trương, chính sách mới cho phù hợp với thực tế.

2.2. Mục tiêu cụ thể

- 100% cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm.

- Phấn đấu trong nhiệm kỳ 100% cấp ủy, tổ chức đảng và 50% trở lên cấp ủy viên các cấp được kiểm tra, giám sát.

- Chỉ số công tác phòng, chống tham nhũng hàng năm của tỉnh thuộc nhóm khá bảng xếp hạng của cả nước.

3. Nhiệm vụ và giải pháp

3.1. Tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và quyết tâm chính trị của toàn Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, học tập các nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể về công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Kịp thời công khai kết quả kiểm tra, giám sát và xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm trên phương tiện thông tin đại chúng để phát huy hiệu quả, tác dụng trong phòng ngừa, giáo dục, răn đe, cảnh tỉnh vi phạm và tạo đồng thuận trong xã hội.

3.2. Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

- Các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp rà soát, hoàn thiện các quy định, quy chế, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của nhiệm kỳ và hàng năm có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị; chú trọng đối với những địa bàn, lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực. Tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng về trách nhiệm nêu gương, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, thực thi nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện thông báo kết luận kiểm tra, thông báo kết quả giám sát. Kết hợp kiểm tra, giám sát thường xuyên với kiểm tra, giám sát theo chuyên đề, kiểm tra đột xuất và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; coi trọng tự kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng. Xử lý kịp thời, kiên quyết, đồng bộ, nghiêm minh những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

- Các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hàng năm theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách. Ủy ban kiểm tra cấp trên tăng cường công tác hướng dẫn, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cấp dưới trong thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; khi cần thiết có thể trực tiếp chỉ đạo giải quyết một số vấn đề khó khăn, phức tạp, vấn đề mới phát sinh ở cơ sở.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát trên cơ sở đề cao ý thức, trách nhiệm của từng thành viên đoàn kiểm tra, giám sát; coi trọng công tác thẩm tra, xác minh đảm bảo phương châm, nguyên tắc, thủ tục theo quy định của Đảng.

3.3. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ủy ban kiểm tra các cấp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm

- Tiếp tục thực hiện tốt Quyết định số 1319-QĐ/UBKTTW, ngày 10-6-2013 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về phát hiện, xác định dấu hiệu vi phạm, quyết định kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Thường trực cấp ủy trực tiếp chỉ đạo kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm trong trường hợp phức tạp hoặc ở đơn vị, địa phương có vụ việc nổi cộm, bức xúc; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của ủy ban kiểm tra. Các đồng chí cấp ủy viên được phân công phụ trách địa bàn, đơn vị, lĩnh vực tăng cường chỉ đạo, nắm tình hình, báo cáo kịp thời với ban thường vụ cấp ủy về những hạn chế, tồn tại, dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên để có biện pháp xử lý kịp thời.

- Ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao, tăng cường kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung vào những địa bàn, lĩnh vực dễ nảy sinh vi phạm, có biểu hiện mất đoàn kết, có nhiều vụ việc phức tạp, nổi cộm, được đánh giá xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ; khi cần thiết thì tiến hành kiểm tra cách cấp để thúc đẩy và tạo chuyển biến tích cực, toàn diện trong kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

3.4. Chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đồng bộ mục tiêu, quan điểm và các nhiệm vụ giải pháp về phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X), Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-5-2012 của Ban Chấp hành Trung ương, Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị. Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện xử lý nghiêm minh, kịp thời những hành vi tham nhũng, lãng phí và bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, lãng phí. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

- Thực hiện nghiêm quy định về kê khai tài sản và kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức theo quy định; tăng cường kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các vi phạm trong việc kê khai tài sản của cán bộ. Thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025.

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, nếu phát hiện vi phạm có dấu hiệu tội phạm thì chuyển ngay hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra có thẩm quyền để thụ lý, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật, không chờ đến khi kết thúc quá trình kiểm tra, thanh tra mới chuyển. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 26-CT/TW, ngày 9-11-2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; đẩy mạnh điều tra truy tố, xét xử, thi hành án; phát hiện sớm, xử lý nghiêm minh các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng. Thực hiện nghiêm quy định của Đảng, Nhà nước về chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định về phòng, chống tham nhũng.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan và đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan truyền thông, báo chí và nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, để không dám tham nhũng, lãng phí.

3.5. Tăng cường phối hợp giữa kiểm tra, giám sát của Đảng với thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử của Nhà nước; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí

- Chỉ đạo rà soát, sửa đổi bổ sung và ban hành quy chế phối hợp giữa ủy ban kiểm tra với các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Chủ động trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên, trước hết là cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý. Các cơ quan nội chính kịp thời cung cấp kết luận thanh tra, kết quả giải quyết tố cáo, khiếu nại, các quyết định của cơ quan thi hành pháp luật để ủy ban kiểm tra kịp thời xem xét, xử lý các tổ chức đảng, đảng viên theo quy định. Ủy ban kiểm tra các cấp nếu phát hiện vi phạm có dấu hiệu tội phạm thì chuyển ngay hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra có thẩm quyền để thụ lý, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục thực hiện tốt Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị về ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội, Quy định số 124-QÐ/TW, ngày 2-2-2018 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; tăng cường sự phối hợp giữa hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội với hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

3.6. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị làm công tác kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng

Thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ cơ quan, đơn vị làm công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; ưu tiên lựa chọn cán bộ có bản lĩnh chính trị, đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh và khả năng tư duy, tổng hợp để bố trí làm công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Quan tâm đào tạo bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt chế độ bồi dưỡng kiến thức về công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí cho cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra, giám sát và luân chuyển lãnh đạo ủy ban kiểm tra các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ kiểm tra theo thông báo Kết luận số 312-TB/TW, ngày 9-3-2010 của Ban Bí thư.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp có trách nhiệm tổ chức nghiên cứu, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết; hàng năm tiến hành sơ kết, rút kinh nghiệm, điều chỉnh, bổ sung kịp thời các giải pháp để thực hiện có hiệu quả.

Các ban cán sự đảng, đảng đoàn trong phạm vi phụ trách lãnh đạo xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết.

2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết; chỉ đạo các cơ quan báo chí tổ chức tuyên truyền thường xuyên về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong Đảng bộ.

3. Các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết.

4. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Nghị quyết, định kỳ tham mưu sơ kết, tổng kết và tổng hợp tình hình thực hiện Nghị quyết báo cáo Tỉnh ủy.

Nghị quyết này được phổ biến đến các chi bộ đảng./.

T/M TỈNH ỦY
BÍ THƯ
Phạm Gia Túc

[links()]BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com