Đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy, đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ của tỉnh trong tình hình mới

06:06, 04/06/2021

Tiến sĩ Hoàng Đình Trung
Tỉnh ủy viên,
Hiệu trưởng Trường Chính trị Trường Chinh

Thành lập ngày 9-6-1956, trải qua 65 năm xây dựng và phát triển, với nhiều tên gọi khác nhau: Trường Đảng tỉnh và Trường Hành chính tỉnh (1956-1964); Trường Đảng tỉnh Nam Hà (1965-1975); Trường Đảng tỉnh Hà Nam Ninh (1976-1992); Trường Đào tạo cán bộ tỉnh Nam Hà (1993-1995); Trường Chính trị tỉnh Nam Hà (1995-1997); Trường Chính trị tỉnh Nam Định (1997-1998); Trường Chính trị Trường Chinh (từ năm 1999 đến nay); trong bất kỳ thời điểm nào, Trường Chính trị Trường Chinh cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của tỉnh.

Ban Giám hiệu Trường Chính trị Trường Chinh triển khai kế hoạch nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ (Ảnh chụp trước ngày 27-4-2021). Ảnh: Hoàng Tuấn

Ban Giám hiệu Trường Chính trị Trường Chinh triển khai kế hoạch nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ (Ảnh chụp trước ngày 27-4-2021).

Ảnh: Hoàng Tuấn

Thời kỳ 1996-2021 là thời kỳ ổn định lâu dài nhất và là thời kỳ nhà trường vinh dự được mang tên Tổng Bí thư Trường Chinh. Chức năng, nhiệm vụ của nhà trường cũng được xác định rõ là: Đào tạo chương trình trung cấp chính trị, trung cấp hành chính; bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên, bồi dưỡng cán bộ chính quyền cơ sở; bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp ủy Đảng cơ sở; tập huấn đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã. Công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, tổng kết kinh nghiệm cũng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng của nhà trường trong thời kỳ đổi mới. Đến nay, Trường Chính trị Trường Chinh cơ cấu thành 3 khoa, 2 phòng gồm: Khoa Lý luận cơ sở; Khoa Xây dựng Đảng; khoa Nhà nước và Pháp luật; Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học; Phòng Tổ chức - Hành chính - Thông tin - Tư liệu. Số lượng biên chế tinh giản, đảm bảo hiệu quả hoạt động; trình độ đội ngũ giảng viên của nhà trường được nâng cao. Năm 2020, nhà trường đã giảng dạy và phục vụ giảng dạy tổng số 37 lớp với 2.452 học viên, gồm: 3 lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị với 234 học viên; 17 lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính với 1.159 học viên. Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, nhà trường mở các lớp bồi dưỡng chuyên viên, chuyên viên chính với 14 lớp cho 880 học viên (trong đó có 4 lớp dành cho khối Đảng, đoàn thể); 3 lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng cho 179 học viên. Năm 2020 là năm đầu tiên nhà trường khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng, vì vậy trường đã mời lãnh đạo các sở, ban, ngành có kiến thức chuyên sâu trong quản lý Nhà nước để báo cáo một số chuyên đề như: Cải cách hành chính; Lãnh đạo cấp phòng trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0; Lãnh đạo cấp phòng và vấn đề đổi mới quản lý đơn vị sự nghiệp công lập; Lãnh đạo cấp phòng trong bối cảnh đẩy mạnh xã hội hóa cung ứng dịch vụ công… đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn. Trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng, nhà trường luôn bám sát chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy chế của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Từ tháng 5-2019, Nhà trường triển khai Quyết định số 2252- QĐ/HVCTQG ngày 2-5-2019 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành Quy chế quản lý đào tạo của Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tới các khoa, phòng và yêu cầu các đơn vị nghiêm túc tổ chức thực hiện Quyết định kịp thời, hiệu quả. Chất lượng giảng dạy, học tập, quản lý và phục vụ được giữ vững và ngày càng nâng cao.

Năm 2020, các hoạt động khoa học của nhà trường có nhiều đổi mới, chất lượng các bài viết được nâng cao. Trong năm trường đã nghiên cứu, biên soạn và phát hành 4 đầu sách, gồm: “Nam Định 50 năm học tập và làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; “Nam Định 90 năm dưới lá cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”; “Xây dựng đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý cấp xã tỉnh Nam Định giai đoạn hiện nay” và “Nâng cao chất lượng giảng dạy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tại Trường Chính trị Trường Chinh tỉnh Nam Định”. Các đề tài khoa học được Hội đồng khoa học nhà trường đánh giá, chấm điểm và công nhận cho 22/36 sáng kiến, kinh nghiệm và giải pháp trong công tác của cán bộ, giảng viên nhà trường; trong đó chọn 2 sáng kiến đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến trên phạm vi cấp tỉnh. Các sáng kiến, kinh nghiệm của cán bộ, giảng viên tập trung vào các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác quản lý, công tác giảng dạy trong chương trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính.

Trong quá trình tổ chức các hoạt động: giảng dạy, quản lý, phục vụ, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế…, đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Chính trị Trường Chinh tỉnh đều nêu cao tinh thần trách nhiệm khắc phục mọi khó khăn, chấp hành và thực hiện nghiêm túc nội dung, chương trình, quy chế đào tạo của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và hệ thống quy chế của nhà trường. Với những kết quả đạt được, Trường Chính trị Trường Chinh đã góp phần chuẩn hóa đội ngũ cán bộ của tỉnh. Trường Chính trị Trường Chinh ngày càng khẳng định vị thế và xứng đáng là địa chỉ tin cậy trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp cho tỉnh, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới đất nước trong giai đoạn hiện nay. Ghi nhận những thành tích và kết quả đạt được, Trường Chính trị Trường Chinh đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 1998), hạng Nhì (năm 2001), hạng Nhất (năm 2006); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2004); 6 Cờ thi đua xuất sắc của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng nhiều Bằng khen của UBND tỉnh và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; 3 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; 11 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen…

Thời gian tới, Trường Chính trị Trường Chinh tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 32-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; đồng thời tổ chức tốt việc nghiên cứu, cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX để bổ sung vào công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Thường xuyên phối hợp với các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố trong xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Tiếp tục xây dựng đội ngũ giảng viên đảm bảo chất lượng, số lượng và cơ cấu hợp lý; chú trọng nâng cao bản lĩnh và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, giảng viên đáp ứng yêu cầu đào tạo trong tình hình mới./.BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com