Đảng bộ Mỹ Lộc tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

08:06, 02/06/2021

Thời gian qua, Huyện ủy Mỹ Lộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng trực thuộc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua đó đã nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên.

Cán bộ xã Mỹ Thành tuyên truyền, vận động nhân dân chăm sóc đường hoa tạo cảnh quan nông thôn mới nâng cao (Ảnh chụp trước ngày 27-4-2021).
Cán bộ xã Mỹ Thành tuyên truyền, vận động nhân dân chăm sóc đường hoa tạo cảnh quan nông thôn mới nâng cao (Ảnh chụp trước ngày 27-4-2021).

Đồng chí Trần Quốc Lập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mỹ Lộc cho biết: “Ban Thường vụ Huyện ủy luôn chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng xác định rõ việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là một nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng. Trong đó, các tổ chức Đảng phải quán triệt cho mỗi cán bộ, đảng viên nghiêm túc nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết đã chỉ ra. Việc tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình phải trên tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, không né tránh, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân. Những nội dung gợi ý kiểm điểm phải được tiếp thu, giải trình cụ thể, làm rõ trách nhiệm cá nhân, xác định phương hướng khắc phục và những việc cần làm ngay. Nghiêm khắc xử lý kỷ luật đối với những cán bộ, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên gắn kết chặt chẽ với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi đó là giải pháp quan trọng trong việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm; đề cao trách nhiệm gương mẫu, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cán bộ chủ chốt, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương; tập trung xem xét, giải quyết những vấn đề nổi cộm, phức tạp, kéo dài ở các địa phương, đơn vị. Từ đó đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và trong mỗi tổ chức, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng”.

Điểm nổi bật trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ở Đảng bộ Mỹ Lộc là việc nhận diện các biểu hiện của suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thẳng thắn chỉ ra một số biểu hiện của suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở từng mức độ khác nhau như: Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu ở một số tổ chức cơ sở đảng chưa được phát huy hiệu quả; nội dung, nền nếp sinh hoạt cấp ủy, chi bộ ở nhiều nơi còn hạn chế, tinh thần tự phê bình và phê bình chưa cao, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ còn hạn chế, chưa khuyến khích, động viên cán bộ, đảng viên phát huy sự năng động, sáng tạo trong xây dựng tổ chức đảng, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Một số cán bộ, đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu; ý thức rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống chưa tốt dẫn đến vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước. Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa thực sự phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành. Tác phong, phong cách làm việc thiếu khoa học, chưa sâu sát cơ sở, chậm đề ra giải pháp tháo gỡ; chưa chủ động kiểm tra, đôn đốc, nắm chắc tình hình, vụ việc, dẫn đến để xảy ra một số sai phạm trên lĩnh vực đất đai. Vẫn còn có đảng viên, nguyên cán bộ xã, thôn phát hiện có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật Đảng, truy cứu trách nhiệm hình sự... Những khuyết điểm, biểu hiện nêu trên đã làm ảnh hưởng đến kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của huyện, tạo dư luận không tốt trong cán bộ và nhân dân. Trên cơ sở đã chỉ rõ những biểu hiện suy thoái “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, Huyện ủy, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị rà soát, hoàn thiện, bổ sung, ban hành quy định, quy chế làm việc, quy chế kiểm tra, giám sát, quy định về chuẩn mực văn hóa công sở, giữ mối quan hệ công tác của cán bộ, đảng viên với cấp ủy, tổ chức đảng và nhân dân phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát của HĐND các cấp đối với hoạt động của các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện pháp luật, nhất là những vấn đề liên quan đến quản lý ngân sách Nhà nước, các dự án đầu tư, quản lý, sử dụng tài sản công, đất đai, giải phóng mặt bằng, thực thi công vụ, cải cách hành chính. Bên cạnh đó, Huyện ủy, UBND huyện đã chủ động phát hiện, chỉ đạo xử lý kịp thời, kiên quyết và nghiêm minh những trường hợp vi phạm theo đúng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, được cán bộ và nhân dân đồng tình. Từ năm 2015 đến nay, Huyện uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện kiểm tra 55 lượt tổ chức Đảng; giám sát chuyên đề đối với 38 lượt tổ chức Đảng. Tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 tổ chức đảng và 22 đảng viên. Giải quyết tố cáo đối với 5 lượt đảng viên. Qua đó kịp thời uốn nắn những lệch lạc, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm; ngăn chặn và phòng ngừa tình trạng vi phạm kỷ luật của tổ chức Đảng và đảng viên.

Mặt khác, trong việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đều gợi ý kiểm điểm đối với các tập thể, cá nhân có vấn đề nổi cộm, phát sinh để làm rõ. Sau kiểm điểm, các cấp ủy Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên đều xây dựng kế hoạch, biện pháp, kịp thời sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Từ năm 2018 đến nay, từ việc gợi ý kiểm điểm của Ban TVTU về công tác lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, khắc phục các vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết số 16-NQ/HU và các Kết luận số 03-KL/HU, Kết luận số 04-KL/HU về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện... Thực hiện nghiêm quy chế làm việc, điều chỉnh, phân công các đồng chí Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên phụ trách địa phương, nắm chắc, thường xuyên báo cáo tình hình, chịu trách nhiệm trước Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy về kết quả thực hiện các nhiệm vụ của địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; kiên quyết xử lý nghiêm minh những tập thể, cá nhân vi phạm, không để phát sinh vi phạm mới thuộc lĩnh vực đất đai... Riêng năm 2020, huyện đã ngăn chặn, xử lý dứt điểm 45/46 vụ vi phạm về đất đai mới phát sinh trên địa bàn. Cùng với kiểm điểm tự phê bình và phê bình, các cấp ủy Đảng huyện Mỹ Lộc cũng đã quan tâm lãnh đạo, triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI). Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong huyện chủ động phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên bằng nhiều hình thức. Tổ chức các hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân. Qua đó, tuyên truyền, vận động, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh ở cơ sở, không để hình thành “điểm nóng”, khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

Việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ở Đảng bộ Mỹ Lộc đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, tạo động lực niềm tin trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội. Giai đoạn 2015-2020, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân của huyện đạt 11,07%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm 85%; ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 15%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,38% (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều). Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện năm 2020 ước đạt 91,5%. Số làng, thôn, tổ dân phố được công nhận đạt chuẩn văn hóa đạt 86,9%. Quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Năm 2020, Đảng bộ huyện Mỹ Lộc có 97,5% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên./.

Bài và ảnh: Trần Văn TrọngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com