Tạo động lực mới từ việc học và làm theo Bác (kỳ 1)

08:05, 23/05/2021

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05), các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong tỉnh đã chủ động, sáng tạo trong tổ chức triển khai thực hiện, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên của mỗi tập thể, cá nhân. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong công tác tư tưởng, chính trị, xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đồng thời tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tiết mục văn nghệ tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nam Định.  Ảnh: Văn Trọng

Tiết mục văn nghệ tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nam Định.

Ảnh: Văn Trọng

I - Thống nhất nhận thức, triển khai đồng bộ

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Ban TVTU đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 05 toàn khóa (2016-2021) làm cơ sở để cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp triển khai thực hiện cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế địa phương, đơn vị. Trong đó, Ban TVTU nhấn mạnh việc tổ chức quán triệt sâu sắc tinh thần Chỉ thị 05 tới từng cán bộ, đảng viên, người lao động để thống nhất nhận thức, tạo sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động, tự nguyện, tự giác học và làm theo Bác từ những việc nhỏ nhất. Trên cơ sở đó, các cấp ủy Đảng trong tỉnh đã triển khai kịp thời việc học tập các chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương; tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập các chuyên đề học và làm theo Bác hàng năm luôn đạt trên 95%. Sau mỗi chuyên đề học tập, các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục đưa nội dung chuyên đề vào sinh hoạt định kỳ gắn với việc thực hiện nhiệm vụ ở chi bộ, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đăng ký nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, trong đó chú trọng nội dung “làm theo”, với những việc làm thiết thực, sát với yêu cầu nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Ban TVTU chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) và các quy định của Đảng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên. Từ năm 2018 đến nay, Ban TVTU đã ban hành 10 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung thực hiện nội dung liên quan đến tự phê bình và phê bình. Trong đó, nổi bật là Quy định số 03-QĐi/TU về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Qua đó đã giúp các cấp ủy đảng trong tỉnh thực hiện tốt công tác đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình được các cấp ủy, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, thẳng thắn, cầu thị; làm rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, những hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo gắn với trách nhiệm của tập thể và mỗi cá nhân. Việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm chỉ ra sau kiểm điểm được thực hiện nghiêm túc, có kết quả, đã góp phần vào việc hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Trong 5 năm (2016-2020), Ban TVTU đã gợi ý kiểm điểm đối với 37 tập thể và phân công các đồng chí Uỷ viên Ban TVTU phụ trách địa phương, đơn vị chỉ đạo việc kiểm điểm theo các nội dung gợi ý. Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã gợi ý kiểm điểm đối với 248 tập thể và 105 cá nhân theo phân cấp quản lý có vấn đề phức tạp, dư luận bức xúc, có biểu hiện suy thoái cần giải trình, làm rõ. Cùng với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hàng năm, cấp ủy các cấp đều xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05. Từ năm 2018 đến nay, Ban TVTU đã thành lập 14 đoàn tiến hành kiểm tra các tổ chức đảng trực thuộc; nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05, Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị, Quy định số 08-QĐi/TW; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, công tác cán bộ, việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống… Qua đó, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Một giải pháp “đúng” và “trúng” của Ban TVTU tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian qua là xác định 4 nội dung đột phá trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2016-2021 là: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm, tạo nền tảng tiền đề cho sự phát triển về kinh tế. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo hiệu ứng tích cực trong toàn xã hội. Tùy theo tình hình và điều kiện cụ thể, các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã xác định nội dung đột phá tập trung vào những vấn đề bức xúc, nổi cộm và xây dựng kế hoạch thực hiện. Việc thực hiện nội dung đột phá trong học và làm theo Bác đã trở thành động lực mạnh mẽ của lãnh đạo từ tỉnh đến cơ sở; từ đó góp phần tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân, tạo niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên.

Nhận thức rõ vai trò quản lý Nhà nước của chính quyền đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc trong việc học tập và làm theo gương Bác, UBND tỉnh đã cụ thể hóa bằng việc tập trung chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước; nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) tỉnh Nam Định năm 2018 và những năm tiếp theo; gắn việc thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND tỉnh về việc “chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp” với việc thực hiện Nghị định số 61 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, bổ sung đưa vào quy chế, quy trình làm việc; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, nhất là ở những bộ phận trực tiếp làm việc và tiếp xúc với người dân và doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các sở, ngành chuyên môn của tỉnh và các huyện, thành phố để giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, nhất là trong các lĩnh vực quản lý đất đai, công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đô thị; bảo vệ môi trường; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thực hiện chế độ chính sách... Đồng thời xây dựng các mô hình, điển hình thi đua yêu nước, vận động nhân dân trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; phát triển văn hóa - xã hội; bảo vệ môi trường; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất tại các địa phương, cơ sở; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, đảm bảo công khai, minh bạch; tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Từ đó đã tạo động lực mạnh mẽ đẩy mạnh thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết bức xúc của nhân dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Cùng với các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội các cấp trong tỉnh đã gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với các cuộc vận động, phong trào thi đua do cấp trên phát động. Đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân kiên quyết bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, sự phô trương, lãng phí trong tổ chức các hoạt động hiếu, hỷ. Xây dựng quy định, mô hình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang phù hợp với các quy định của pháp luật, thuần phong mỹ tục của địa phương. Phát huy truyền thống tình làng, nghĩa xóm, xây dựng cộng đồng đoàn kết, hòa thuận. Qua đó nhận thức về Chỉ thị 05 và những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được nâng lên, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, ngày càng xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 đã tạo sự thống nhất trong nhận thức và triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, từ đó đã tạo những chuyển biến tích cực trong học tập và làm theo Bác.

(còn nữa)
Văn TrọngLam HồngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com