Phát huy truyền thống 90 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

08:10, 14/10/2020

Nguyễn Văn Va
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

1.jpg

Ngày 14-10-1930, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khai mạc tại Hương Cảng (Trung Quốc) đã thông qua nhiều văn kiện quan trọng của Đảng, trong đó có việc quyết định thành lập Bộ Tổ chức kiêm giao thông - tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương Đảng ngày nay. Trải qua 90 năm, các thế hệ cán bộ ngành tổ chức xây dựng Đảng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Nam Định luôn đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, khắc phục khó khăn, tập trung tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ và có hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh.

Đặc biệt trong nhiệm kỳ 2015-2020, quán triệt thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận… của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng; toàn ngành đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, ban hành hệ thống văn bản nhằm cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị… của Trung ương để lãnh đạo triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất trong toàn tỉnh, như: Nghị quyết chuyên đề toàn khoá (số 09-NQ/TU ngày 20-10-2016) về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ năm 2016 đến năm 2020 và những năm tiếp theo”, Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 14-12-2017 về thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Quy định về “Phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ”, Quy chế về “Bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử”; Quy định về “Luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”; Quy định về “Tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý”; Quy định về “Kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở”; Quy định về “Đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy với các cơ quan khối nội chính… Đồng thời phối hợp, tham mưu, hướng dẫn triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các khâu trong công tác cán bộ. Kết quả: Chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh không ngừng được nâng cao; trong nhiệm kỳ đã tham mưu luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử được 385 lượt cán bộ, đến nay 10/10 huyện, thành phố có ít nhất 1 đồng chí trong thường trực huyện ủy, thành ủy không phải người tại địa phương. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được sắp xếp, tổ chức lại theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, gắn với Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị; đã phối hợp, tham mưu triển khai thực hiện được 55 Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy; tinh giảm được 1 đầu mối đảng bộ trực thuộc, 225 đầu mối cấp phòng; giảm 218 cấp trưởng, 62 cấp phó trưởng phòng; có 26 đơn vị chuyển sang tự chủ kinh phí; tiến hành giải thể 8 đơn vị… Hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; tổ chức lại Văn phòng Tỉnh ủy để phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; hợp nhất Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh; thực hiện thí điểm hợp nhất văn phòng huyện ủy với văn phòng HĐND, UBND ở một số huyện có đủ điều kiện; hoàn thành đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021…

Quán triệt thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; toàn ngành đã chủ động phối hợp, tham mưu Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp lãnh đạo tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các văn bản có liên quan đến đại hội đảng bộ các cấp. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng, ban hành Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 15-8-2019 và Hướng dẫn số 03-HD/TU ngày 8-11-2019 về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị để lãnh đạo triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất trong toàn Đảng bộ; thành lập các Tiểu ban giúp việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; thành lập 12 Tổ công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phân công các đồng chí ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách, theo dõi, lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ trực thuộc tỉnh. Đến ngày 25-9-2020, Đảng bộ tỉnh Nam Định đã lãnh đạo hoàn thành công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Cán bộ, đảng viên phường Trần Hưng Đạo (thành phố Nam Định) nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đảng bộ cấp trên. Ảnh: Viết Dư

Cán bộ, đảng viên phường Trần Hưng Đạo (thành phố Nam Định) nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đảng bộ cấp trên.

Ảnh: Viết Dư

Chú trọng công tác xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; toàn ngành đã tập trung xây dựng, ban hành các quy định, quy chế nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; mở rộng dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, công tâm trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, như: Quy chế làm việc; quy định về phân công công tác đối với cán bộ theo dõi địa bàn; quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn; quy định chi tiêu nội bộ; chú trọng xây dựng kế hoạch công tác hàng năm, quý, tháng... Đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính và thực hiện nghiêm giao ban trực tuyến trong ngành theo quy định. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ toàn ngành; coi trọng xây dựng văn hóa công sở; từng bước tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, khoa học; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, khơi dậy nhiệt huyết, phát huy khả năng của đội ngũ cán bộ, công chức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng hình ảnh người cán bộ “trung thành, trung thực, gương mẫu, trong sáng, tinh thông”.

Phát huy truyền thống vẻ vang của ngành tổ chức xây dựng Đảng 90 năm qua, trong thời gian tới, toàn ngành tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định… của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 6, 7 khóa XII về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23-9-2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ năm 2016 đến năm 2020 và những năm tiếp theo”… Tham mưu cụ thể hóa, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20-6-2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tham mưu đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cán bộ diện ban thường vụ cấp ủy quản lý. Tham mưu thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, cán bộ diện ban thường vụ cấp ủy quản lý. Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Kết luận số 38-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng đảng viên, rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng... Tham mưu đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng liên tục, đa chiều; gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Phối hợp làm tốt công tác thẩm định, xác minh, kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ, đảng viên phục vụ công tác cán bộ và công tác kết nạp đảng viên theo quy định... Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính và thực hiện nghiêm chế độ giao ban tháng, quý, năm trong ngành theo quy định. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ toàn ngành; coi trọng xây dựng văn hóa công sở; từng bước tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, khoa học; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, khơi dậy nhiệt huyết, phát huy khả năng của đội ngũ cán bộ, công chức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mỗi cán bộ, công chức ngành Tổ chức xây dựng Đảng thực hiện nghiêm túc 3 không: Không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm. Xây dựng ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện./.BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com