Nỗ lực cải cách toàn diện nền hành chính công (kỳ 1)

07:09, 18/09/2020

Với mục tiêu sửa đổi toàn diện hệ thống hành chính, giúp cơ quan Nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, phục vụ nhân dân, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tốt hơn, tỉnh ta đã tích cực huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 8-11-2011 và Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14-10-2015 về xây dựng Chính phủ điện tử. Sau 10 năm thực hiện, tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tiêu biểu, tuy nhiên cũng phát sinh một số bất cập cần khắc phục hướng tới nâng cao chất lượng CCHC trong tình hình mới.

Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh khảo sát cho sản phẩm trà tươi hương chanh mật ong S24 của Công ty TNHH một thành viên Sản xuất thương mại vận tải Minh Hằng, xã Quang Trung (Vụ Bản).
Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh khảo sát cho sản phẩm trà tươi hương chanh mật ong S24 của Công ty TNHH một thành viên Sản xuất thương mại vận tải Minh Hằng, xã Quang Trung (Vụ Bản).

Bài 1: Những giải pháp thiết thực

Theo đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chương trình tổng thể CCHC Nhà nước được chia làm 2 giai đoạn, vì vậy UBND tỉnh đã ban hành các kế hoạch CCHC Nhà nước tỉnh tương ứng, phù hợp với từng giai đoạn. Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14-10-2015 về xây dựng Chính phủ điện tử BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 9-6-2016 nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến đầu tư, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ tổng thể CCHC giai đoạn 2016-2020. Các nghị quyết, kế hoạch của tỉnh xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ của công tác tổng thể CCHC là mỗi cán bộ công chức, viên chức của tỉnh có nhận thức sâu sắc về công tác CCHC, vào cuộc thực sự quyết liệt để đẩy mạnh CCHC toàn diện về: Cải cách thể chế, thủ tục hành chính (TTHC); cải cách tổ chức bộ máy, đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước...

Tỉnh đã quan tâm nâng cao chất lượng công tác rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh ban hành đang còn hiệu lực, cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới; xử lý triệt để, kịp thời những văn bản không còn phù hợp pháp luật… đảm bảo hoàn thiện thể chế, hệ thống cơ chế, chính sách pháp luật thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của tỉnh, làm cơ sở cho việc áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Triệu Đức Hạnh, TUV, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết, tỉnh đã yêu cầu các cấp chính quyền, địa phương thực hiện nghiêm túc việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng của các đơn vị sự nghiệp công lập; sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Theo chỉ đạo của tỉnh, Sở Nội vụ đã chủ trì xây dựng Đề án vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí việc làm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; các cấp chính quyền, địa phương đã bố trí công chức, viên chức theo đúng vị trí việc làm và ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với từng vị trí. Đặc biệt, việc tiếp nhận đăng ký dự tuyển công chức, viên chức đã được đưa ra Trung tâm Hành chính công của tỉnh nhằm đảm bảo triệt để nguyên tắc “Công khai, minh bạch, công bằng, khách quan” ngay từ khâu đầu tiên trong công tác tuyển dụng, góp phần giúp người dự tuyển tiết kiệm thời gian, công sức. Các sở, ngành, địa phương đã đổi mới chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo hướng chú trọng trang bị các kỹ năng thực hành công vụ, thực hiện tiêu chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, triển khai phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên toàn tỉnh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; chú trọng củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cấp chính quyền, các địa phương. Ngoài việc đảm bảo đúng quy trình, hướng dẫn của cấp trên, các sở, ngành, địa phương còn căn cứ kết quả kiểm điểm, mức độ hoàn thành nhiệm vụ và gắn với việc bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm để đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Tỉnh đã đẩy mạnh phân cấp quản lý, tăng cường sự chủ động, tự giác nâng cao trách nhiệm thực hiện công tác CCHC cho các cơ quan hành chính cấp dưới, nhất là các lĩnh vực công tác tác động mạnh đến phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư công. Tiêu biểu là tỉnh đã phân cấp cho huyện một số nhiệm vụ trong công tác quản lý đất đai (như thu hồi đất) theo Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 30-9-2014 của UBND tỉnh; phân cấp quyết định đầu tư cho các đơn vị hành chính cấp dưới theo Quyết định 1728/QĐ-UBND ngày 2-10-2014 của UBND tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền cho UBND cấp huyện ký cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa theo Quyết định số 2136/QĐ-STNMT ngày 26-8-2016... Tỉnh còn cải cách và triển khai trên diện rộng cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công. Trong đó, đã tổ chức lại và chuyển sang cơ chế tự chủ kinh phí chi thường xuyên đối với 15 đơn vị gồm: Trung tâm Khuyến nông thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và Phòng Công chứng số 1 trực thuộc Sở Tư pháp; Trung tâm Kỹ thuật công nghệ địa chính trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải thuộc Sở Giao thông Vận tải; Sở Y tế đã thực hiện được 2 đề án Bệnh viện đa khoa Hải Hậu; Bệnh viện Nhi Nam Định, Viện Quy hoạch xây dựng và Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng thuộc Sở Xây dựng; Thành lập Ban Quản lý Chợ thành phố Nam Định trên cơ sở tổ chức lại Công ty Kinh doanh dịch vụ và quản lý Chợ, Trung tâm phát triển cụm công nghiệp thành phố Nam Định; thành lập Ban quản lý Đền Trần Chùa Tháp. Để đẩy mạnh hiện đại hóa nền hành chính, các ngành, các địa phương theo hướng quan tâm bố trí đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách về công nghệ thông tin; từng bước đầu tư nâng cao hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, đáp ứng các nhu cầu phục vụ công tác quản lý Nhà nước của các cơ quan, địa phương; triển khai các phần mềm, tạo lập cơ sở dữ liệu chuyên ngành, thực hiện kết nối, chia sẻ các cơ sở dữ liệu để ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ nhu cầu người dân và doanh nghiệp; triển khai các hệ thống một cửa điện tử cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp.

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, Báo Nam Định, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các phương tiện thông tin của tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt sâu rộng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, các nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh, các kế hoạch của UBND tỉnh; các sở, ngành, địa phương, chú trọng công khai, minh bạch các bộ TTHC và tình hình CCHC trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị để cán bộ đảng viên, công chức, viên chức của tỉnh nắm bắt, nâng cao ý thức, trách nhiệm chủ động chung sức đẩy mạnh thực hiện CCHC và giám sát việc thực hiện công tác CCHC. Sở Nội vụ đã định kỳ tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác nội vụ; tăng cường phối hợp thành lập các đoàn kiểm tra, thanh tra liên ngành để kiểm tra, đánh giá tình hình tổ chức, hoạt động của các cơ quan, đơn vị trực thuộc, kịp thời phát hiện, kiến nghị, xử lý các sai phạm trong cung ứng các dịch vụ hành chính và thực hiện CCHC. Các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, sơ kết, tổng kết, qua đó xác định cụ thể việc đã làm tốt, những tồn tại, hạn chế để khắc phục, nâng cao hiệu quả chương trình cải cách toàn diện nền hành chính công.

(Còn nữa)
Bài và ảnh
: Thanh Thúy


 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com