Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định (trên cơ sở điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa quy mô 700 giường tỉnh Nam Định cũ)
Cập nhật lúc18:54, Thứ Năm, 03/09/2020 (GMT+7)

(Số: 37/NQ-HĐND ngày 31-8-2020)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI LĂM 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số 113/TTr-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư công; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định (trên cơ sở điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa quy mô 700 giường tỉnh Nam Định cũ) với nội dung như sau:

1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định.

2. Mục tiêu: Nhằm tạo lập cơ sở vật chất, hạ tầng dịch vụ y tế hoàn chỉnh, hiện đại và chất lượng cao; tạo điều kiện thuận lợi cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh hiện hữu chuyển sang hoạt động, phục vụ khám chữa bệnh, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân tỉnh Nam Định và vùng lân cận, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

3. Quy mô đầu tư: Quy mô 700 giường bệnh với các khoa, phòng phù hợp với bệnh viện đa khoa cấp tỉnh.

4. Tổng mức đầu tư: 1.467.322.774.000,0 đồng.

Trong đó:

- Phần giá trị đã phê duyệt quyết toán là 271.227.000.000,0 đồng;

- Phần giá trị thực hiện các hạng mục còn lại là 1.196.095.774.000,0 đồng.

5. Nguồn vốn:

- Ngân sách Trung ương: 261.995.390.000,0 đồng.

- Phần còn lại: Ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác.

6. Thời gian thực hiện: Hoàn thành năm 2025.

Điều 2. Tổ chức thực hiện  

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết đảm bảo thực hiện theo đúng Luật Đầu tư công năm 2019. Trong quá trình thực hiện, chỉ đạo chủ đầu tư, các sở, ngành và các đơn vị liên quan thực hiện dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan.      

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khoá XVIII, kỳ họp thứ mười lăm thông qua ngày 31 tháng 8 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Chung

 

Các tin khác
,
,
.
,
,
,
,