Các ý kiến tham luận tại Đại hội
Phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
Cập nhật lúc07:51, Thứ Sáu, 25/09/2020 (GMT+7)

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025), với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân, các ý kiến tham luận vào Dự thảo Báo cáo Chính trị đã tập trung phân tích kỹ nguyên nhân, đề ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế của ngành, địa phương để góp phần xây dựng tỉnh Nam Định ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Báo Nam Định xin trích giới thiệu một số ý kiến tham luận tại Đại hội.

Phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội  và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

Đoàn Văn Hùng
Ủy viên Ban TVTU,
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

… 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2015 - 2020), Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể tỉnh đã phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc thu hút các tầng lớp nhân dân hướng mạnh về khu dân cư. Thông qua 32 tổ chức thành viên và các cá nhân tiêu biểu đại diện trên các lĩnh vực, MTTQ Việt Nam tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường tập hợp, vận động các giai tầng xã hội tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Là tỉnh có nhiều tôn giáo và đa tín ngưỡng, MTTQ Việt Nam các cấp đã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào có đạo, phát huy vai trò của chức sắc các tôn giáo và người uy tín trong cộng đồng dân cư làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ủy ban MTTQ các cấp đã phát động các phong trào thi đua yêu nước hướng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam’’.

Thông qua đó đã góp phần trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; khơi dậy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, góp phần tích cực trong công tác xóa đói giảm nghèo, tạo sức mạnh nội lực ngay từ mỗi gia đình, mỗi người dân ở khu dân cư. 

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền những năm qua đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp quan tâm thực hiện. Đã phối hợp với các cơ quan hữu quan tham mưu cho Đảng ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo đồng thời vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng.

Hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đều xây dựng chương trình giám sát, trình Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt. Triển khai xây dựng hòm thư góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Trong nhiệm kỳ, MTTQ Việt Nam đã  phối hợp với HĐND, UBND các cấp và các ngành chức năng tham gia các hoạt động giám sát theo chuyên đề. Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã tổ chức được 5.152 cuộc. Nội dung giám sát chủ yếu trên các lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, việc huy động nguồn lực, đóng góp của nhân dân; thực hiện các chế độ chính sách; các khoản thu chi của các nhà trường; giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, giám sát việc thu hồi đất, giải tỏa, đền bù, tái định cư; giám sát việc triển khai thực hiện các vấn đề an sinh - xã hội có liên quan trực tiếp tới người dân.

Thời gian qua, dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh. MTTQ một mặt vận động xây dựng quỹ phòng, chống COVID-19. Mặt khác chủ trì phối hợp với các đoàn thể, các ngành liên quan giám sát việc rà soát, chi trả các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng theo Nghị quyết 42 của Chính phủ, Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo khách quan, minh bạch.

Để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ trong những năm tới, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên sẽ thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp thống nhất hành động trên các lĩnh vực công tác sau đây:

Một là, tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức tuyên truyền Nghị quyết của Đảng, thực hiện tốt hơn Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam. Kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân với Đảng và Nhà nước .

 Hai là, bám sát nội dung các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương có định hướng phát động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, phát triển sản xuất kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng, xây dựng đời sống mới, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường; tăng cường tự quản, đẩy lùi tiêu cực, tội phạm và tệ nạn xã hội; thực hiện đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn; tham gia các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, giúp đỡ người nghèo, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh; củng cố nền quốc phòng toàn dân, giữ vững thế trận an ninh nhân dân chung sức cùng Đảng, chính quyền thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước.

Ba là, phát huy dân chủ, vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; thực hiện có chất lượng, hiệu quả giám sát và phản biện xã hội ngay từ khâu lựa chọn nội dung, phương pháp đến cách tổ chức thực hiện sao cho hiệu quả, hợp lòng dân và phù hợp với mục tiêu phát triển chung của tỉnh. Thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 2-2-2018 của Ban Bí thư về: “Giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”; tham gia góp ý xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tổ chức tốt việc tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân phản ánh tại các kỳ họp Quốc hội và HĐND các cấp, nhất là theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị chính đáng của nhân dân; giám sát việc chính quyền tiếp công dân, đối thoại với nhân dân và nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo tại cơ sở; đánh giá sự hài lòng của người dân về dịch vụ hành chính công. Phát huy vai trò của Mặt trận trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng và hoạt động hòa giải ở cơ sở, nhằm tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong nhân dân trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Bốn là, phát huy vai trò MTTQ Việt Nam tham gia công tác chuẩn bị và tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026./.

,
,
.
,
,
,
,