Huyện ủy Ý Yên lãnh đạo, nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở đảng

08:08, 24/08/2020

Xác định rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của tổ chức cơ sở đảng, trong những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Ý Yên đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trong huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Về xã Yên Khang, chúng tôi chứng kiến sự chuyển biến tích cực ở một xã thuần nông. Đồng chí Mai Văn Tú, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Đảng bộ xã có 325 đảng viên sinh hoạt tại 17 chi bộ, trong đó có 12 chi bộ xóm (tăng 1 chi bộ do thành lập mới chi bộ Công an từ đầu năm 2020). Nhận rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong điều kiện mới, hàng năm, Đảng ủy xã đã họp rà soát thực trạng đội ngũ cán bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm và kế hoạch đào tạo giai đoạn; tạo mọi điều kiện để cán bộ, công chức được nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị. Trong năm 2019, xã đã tạo điều kiện cho 1 đồng chí đi học đại học, 2 đồng chí đi học lớp Trung cấp lý luận chính trị; kết nạp 3 đồng chí đảng viên mới, xét chuyển đảng chính thức cho 2 đồng chí. Đặc biệt là trong nhiệm kỳ vừa qua, các chi bộ tổ chức đại hội thành công, bầu một lần đủ 49 cấp ủy viên; đảng bộ xã tổ chức thành công đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020-2025); các đồng chí được bầu vào cấp ủy với số phiếu tập trung cao, nhất là đối với các chức danh chủ chốt và bầu đủ 15 đồng chí Ban chấp hành Đảng bộ xã”. Đó cũng là kết quả của sự nỗ lực của các tổ chức đảng trong phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực, đặc biệt là phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, an ninh nông thôn.

Nông thôn xã Yên Khang đổi mới.
Nông thôn xã Yên Khang đổi mới.

Thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, những năm qua Ban Thường vụ Huyện uỷ thường xuyên chỉ đạo cấp ủy các cấp trong huyện nắm vững nguyên tắc sinh hoạt đảng, đoàn kết thống nhất, thực hiện dân chủ, công khai, tập trung giải quyết các vấn đề ở cơ sở. Từ đó năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức đảng và đảng viên, hiệu quả hoạt  động của hệ thống chính trị được nâng cao; đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn”. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đã có bước trưởng thành và tiến bộ nhiều mặt. Đa số cán bộ, đảng viên có ý thức rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, có ý thức phục vụ nhân dân, được nhân dân tin tưởng. Trước thời điểm tháng 1-2020, toàn huyện có 79 tổ chức cơ sở đảng. Sau khi sáp nhập và chuyển đơn vị đầu mối, đến nay, toàn huyện có 77 tổ chức cơ sở đảng (gồm 31 xã, thị trấn; 5 đảng bộ cơ quan đơn vị và 41 chi bộ trực thuộc (giảm 2 tổ chức cơ sở đảng gồm: Chi bộ Trường Trung cấp thủ công mỹ nghệ truyền thống Nam Định; Đảng bộ xã Yên Xá sáp nhập với Đảng bộ thị trấn Lâm). Huyện đã tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu. Tổ chức cơ sở đảng kiện toàn, từng bước bảo đảm yêu cầu lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở. Công tác kết nạp đảng viên được quan tâm. Từ năm 2015 đến nay, toàn huyện đã kết nạp hơn 200 quần chúng ưu tú vào Đảng. Đảng viên mới được kết nạp đều có động cơ phấn đấu đúng đắn, có nhận thức tốt, quan tâm xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong chi bộ, cơ quan, đơn vị nơi công tác.. Công tác quản lý đảng viên được thực hiện nền nếp, chặt chẽ như quản lý đảng viên đi làm ăn xã, đảng viên thực hiện theo Quy định 76, đảng viên miễn sinh hoạt và công tác.

Công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ được cấp uỷ các tổ chức cơ sở Đảng quan tâm thực hiện nghiêm túc. Cán bộ được đào tạo, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm hầu hết đều trong quy hoạch. Chất lượng nguồn cán bộ quy hoạch được nâng lên, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ ngày càng đảm bảo và hợp lý hơn. Trên cơ sở quy hoạch cán bộ, Ban Thường vụ Huyện uỷ thực hiện nhiều giải pháp cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng phù hợp bằng nhiều loại hình đào tạo, ngành nghề, bậc học. Đồng thời, có các chính sách khuyến khích đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, qua đó trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ được nâng lên, từng bước chuẩn hoá, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong huyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong tình hình mới. Công tác luân chuyển cán bộ thực hiện thận trọng, chặt chẽ, đảm bảo cơ bản yêu cầu nhiệm vụ và rèn luyện, nâng cao tính toàn diện, kinh nghiệm thực tiễn của cán bộ. Nhiều cán bộ luân chuyển thể hiện trách nhiệm cao, đóng góp có hiệu quả cho địa phương, đơn vị nơi được luân chuyển đến, nhiều đồng chí đã trưởng thành qua luân chuyển. Thực hiện chủ trương tuyển dụng trí thức trẻ về công tác ở xã, thị trấn, từ năm 2008 đến nay, huyện đã tuyển chọn gần 200 đồng chí. Cùng với thực hiện mô hình nhất thể hóa bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch HĐND xã, thị trấn; Ban Thường vụ Huyện uỷ tiếp tục thực hiện mô hình bí thư cấp uỷ đồng thời là Chủ tịch UBND xã ở Đảng bộ xã Yên Trung. Bên cạnh đó cấp uỷ các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc chỉ đạo thực hiện nghiêm Quy định số 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Đảng viên đang công tác ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú”, hầu hết các đảng viên thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc tuyên truyền và vận động gia đình, người thân, nhân dân nơi cư trú thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt công tác xã hội, quy ước, hương ước của thôn, xóm, tổ dân phố.

Thời gian tới, Đảng bộ huyện Ý Yên tiếp tục triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, tỉnh về củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, các nghị quyết, quy định của Đảng và kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công; kịp thời biểu dương, khen thưởng đảng viên chấp hành tốt điều lệ Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; xử lý nghiêm những đảng viên vi phạm. Tập trung đẩy mạnh công tác dân vận; nắm chắc tình hình tư tưởng của nhân dân, nhất là ở những địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự; khi có nảy sinh tình huống phức tạp về trật tự, an ninh, có biện pháp tuyên truyền, vận động, thuyết phục, xử lý kịp thời nhằm ổn định tình hình ngay từ cơ sở./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com