Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng
Cập nhật lúc07:30, Thứ Sáu, 19/06/2020 (GMT+7)

Đã thành nền nếp được duy trì từ nhiều năm nay, cứ trước mỗi buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ vào ngày mùng 3 hàng tháng, Ban chi uỷ Chi bộ Hàng Đồng, phường Nguyễn Du (thành phố Nam Định) đều tổ chức họp để chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ. Ngoài việc chuẩn bị các nội dung kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện nghị quyết của chi bộ trong tháng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trao đổi, thông qua những nội dung cần tập trung thực hiện để đưa ra cuộc họp chi bộ bàn bạc, thống nhất, xây dựng nghị quyết lãnh đạo thực hiện, Ban chi uỷ còn chuẩn bị các nội dung để phổ biến, quán triệt những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp trên cũng như cung cấp những thông tin tình hình chính trị, những vấn đề mang tính thời sự trong nước cũng như trong tỉnh cho đảng viên. Đồng chí Trần Văn Quang, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận chi bộ Hàng Đồng cho biết: Trong các buổi sinh hoạt chi bộ, một nội dung không thể thiếu được đó là cung cấp cho đảng viên những thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trong nước và trong tỉnh, Ban chi ủy đã tổng hợp thông tin trên các số báo Nhân Dân và Báo Nam Định hàng tháng để chắt lọc những thông tin quan trọng, cần thiết cung cấp cho đảng viên trong kỳ sinh hoạt, chính vì vậy các chi bộ luôn coi báo và tạp chí của Đảng thực sự là “cẩm nang”, là tài liệu cung cấp thông tin bổ ích cho sinh hoạt chi bộ ở cơ sở”.

Một buổi giao ban, đọc báo đầu giờ của Phòng Chính trị (Bộ CHQS tỉnh).
Một buổi giao ban, đọc báo đầu giờ của Phòng Chính trị (Bộ CHQS tỉnh).

Trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư khóa XI về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng với các biện pháp cụ thể, thiết thực. Theo đó, Ban TVTU đã ra nhiều Nghị quyết, Chỉ thị về công tác mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, như: Chỉ thị về “Nâng cao chất lượng báo chí tuyên truyền ở địa phương và hiệu quả phát hành, đọc Báo Nhân Dân, Báo Nam Định”, Nghị quyết về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình hiện nay, trong đó có việc chỉ đạo đẩy mạnh việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng. Trên cơ sở chỉ đạo của Ban TVTU, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh đều tổ chức quán triệt Chỉ thị số 11-CT/TW, Kết luận số 29-KL/TW đến cán bộ chủ chốt của địa phương, đơn vị; một số đơn vị còn mở rộng thành phần hội nghị quán triệt đến trưởng ban văn hoá xã, trưởng bưu điện văn hoá xã. Đồng thời, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng như: qua các hội nghị, giao ban công tác, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt hội, đoàn thể; tuyên truyền qua hệ thống đài phát thanh, truyền thanh cơ sở, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị... Các cơ quan thông tin tuyên truyền của tỉnh: Báo Nam Định, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Bưu điện tỉnh chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng về nội dung, hình thức tuyên truyền và tăng cường công tác phát hành, mua, đọc báo tạp chí của Đảng, đáp ứng yêu cầu tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, đồng thời từng bước đáp ứng nhu cầu thông tin của bạn đọc.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban TVTU, các địa phương, cơ quan, đơn vị đều dành kinh phí theo quy định để thực hiện việc mua báo, tạp chí của Đảng đáp ứng nhu cầu thông tin cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong 6 tháng đầu năm 2020, sản lượng trung bình đặt mua Báo Nam Định đạt 152.561 tờ/tháng, Báo Nhân Dân đạt 55.433 tờ/tháng, Tạp chí Cộng sản đạt 1.017 tờ/tháng. Do đó, các thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã được chuyển tải kịp thời đến các cơ quan, đơn vị và đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, từ đó góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Công tác sử dụng báo, tạp chí của Đảng đã được cấp ủy chỉ đạo sử dụng nền nếp trong sinh hoạt chi bộ, phổ biến tại các hội nghị giao ban; làm tài liệu nghiên cứu chuyên môn để kịp thời định hướng thông tin những vấn đề dư luận quan tâm. Ban Tuyên giáo các cấp biên soạn nhiều tài liệu thông tin tuyên truyền theo chuyên đề từ báo, tạp chí của Đảng cấp phát cho các địa phương, đơn vị; đội ngũ báo cáo viên của Đảng đã tích cực nghiên cứu báo, tạp chí của Đảng tổng hợp chuyên đề tổ chức phổ biến tại các hội nghị báo cáo viên, hội nghị giao ban công tác; lồng ghép tuyên truyền trong các bài giảng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp đảng, đảng viên mới, đoàn viên, hội viên của các đoàn thể chính trị - xã hội; tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin, tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, các chi bộ tổ chức đọc báo, tạp chí của Đảng nhằm cung cấp thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên nhất là những đảng viên về hưu, ít có điều kiện tiếp cận thông tin. Một số địa phương, đơn vị đã quy định việc đọc báo đầu giờ hàng ngày trở thành nền nếp thường xuyên của cơ quan, đơn vị như: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh và một số đơn vị của các huyện Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Giao Thủy, thành phố Nam Định... Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW và Kết luận số 29-KL/TW, nhiều tập thể, cá nhân đã phát huy tính chủ động, tích cực, gắn việc đọc báo, tạp chí của Đảng với thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ được giao. Tiêu biểu như: Mô hình tủ sách pháp luật do Hội Cựu chiến binh huyện Hải Hậu xây dựng, đặt tại nhà văn hóa các xóm do Hội Cựu chiến binh cơ sở quản lý, thường xuyên mở cửa cho cán bộ, đảng viên, nhân dân đến đọc, nghiên cứu; mô hình “Mỗi ngày một trang báo, mỗi tuần một cuốn sách” ở Thành ủy Nam Định, các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy Nam Định tích cực nghiên cứu, lựa chọn các bài viết mang tính thời sự trong các báo, tạp chí của Đảng tổng hợp, biên tập thành tài liệu đưa vào nội dung sinh hoạt của chi bộ và hoạt động chuyên môn để cán bộ cùng nghiên cứu, trao đổi; mô hình đọc báo đầu giờ làm việc của các ngành Công an, Quân sự nhằm cập nhật thông tin, kiến thức cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng...

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, ngày 6-4-2020, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Văn bản số 173-TB/TW Thông báo kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Trong đó, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của báo, tạp chí của Đảng, coi đây là tài liệu sinh hoạt Đảng và công tác tuyên truyền quan trọng, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức vai trò quan trọng của báo, tạp chí của Đảng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng công tác phát hành báo và tạp chí của Đảng phục vụ ngày càng tốt hơn yêu cầu mua, đọc báo của các tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia đọc và làm theo báo Đảng. Phát động phong trào đọc và làm theo báo Đảng và nhân rộng các điển hình, các mô hình tiêu biểu làm tốt công tác mua và đọc báo, tạp chí của Đảng./.

Bài và ảnh: Thu Thủy

 

,
,
.
,
,
,
,