CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN HẢI HẬU LẦN THỨ XXVII, NHIỆM KỲ 2020-2025
Phát huy truyền thống văn hoá, anh hùng, xây dựng Hải Hậu đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu
Cập nhật lúc04:25, Thứ Sáu, 12/06/2020 (GMT+7)

 Mai Văn Quyết
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hải Hậu

 Đại hội Đảng bộ huyện Hải Hậu lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn huyện. Phát huy truyền thống văn hoá, anh hùng, đoàn kết thống nhất, năng động, sáng tạo; kế thừa những thành quả và kinh nghiệm đã đạt được trong nhiều năm qua; Đảng bộ, quân và dân huyện Hải Hậu quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII đề ra, xây dựng Hải Hậu trở thành huyện nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, giàu mạnh, văn minh.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm với Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Hậu trong chuyến thăm và làm việc tại địa phương (tháng 2-2018). Ảnh: Việt Thắng
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm với Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Hậu trong chuyến thăm và làm việc tại địa phương (tháng 2-2018). Ảnh: Việt Thắng

Bước phát triển toàn diện

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, kiên quyết, kịp thời của Huyện ủy, Đảng bộ, nhân dân toàn huyện đã phát huy truyền thống văn hoá - anh hùng, đoàn kết thống nhất, đổi mới, mở rộng dân chủ, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ và đã đạt được những kết quả quan trọng. Kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp. Các cụm công nghiệp được chú trọng đầu tư và thu hút được nhiều doanh nghiệp vào hoạt động, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, thiết chế văn hóa tiếp tục được đầu tư xây dựng, nâng cấp đồng bộ. Sự nghiệp văn hoá, y tế, giáo dục tiếp tục phát triển toàn diện; giữ vững đơn vị điển hình văn hoá thông tin cấp huyện của cả nước. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng nâng lên. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội ổn định. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền, vai trò của công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được nâng cao. Giữ vững Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, chính quyền vững mạnh, các cơ quan, đoàn thể là đơn vị tiên tiến xuất sắc của tỉnh. Chủ động, sáng tạo, tích cực triển khai phong trào xây dựng NTM bền vững và phát triển, chất lượng các tiêu chí NTM ngày càng được nâng lên, được Trung ương, tỉnh đánh giá cao, tin tưởng chọn làm điểm xây dựng mô hình NTM kiểu mẫu giai đoạn 2019-2025.

5 năm qua, Đảng bộ, quân và dân toàn huyện đã nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, vươn lên đạt được những kết quả quan trọng; 11/11 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI đề ra đều đạt và vượt. Tổng sản phẩm GRDP (giá so sánh 2010) tăng bình quân 8,3%/năm; tổng sản phẩm bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 52 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng. Giá trị sản xuất bình quân 1ha canh tác năm 2020 đạt 135 triệu đồng (nếu tính cả diện tích nuôi trồng thủy sản thì giá trị sản xuất bình quân đạt hơn 180 triệu đồng/ha). Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng (giá so sánh 2010) tăng bình quân 19,9%/năm. Thu ngân sách thường xuyên trên địa bàn tăng bình quân 12%/năm so với dự toán tỉnh giao. Giữ vững đơn vị điển hình văn hoá thông tin cấp huyện của cả nước. Chương trình xây dựng NTM tiếp tục được triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, chất lượng các tiêu chí được nâng lên; diện mạo nông thôn tiếp tục đổi mới sáng - xanh - sạch - đẹp. Đến nay, cả 546 xóm, tổ dân phố đều đạt NTM bền vững và phát triển; 2 xóm đạt NTM kiểu mẫu, 3 xã và 100 xóm cơ bản đạt các tiêu chí NTM kiểu mẫu; bình quân chung toàn huyện đạt 18/19 tiêu chí, trong đó 18 xã, thị trấn đạt 19/19 tiêu chí, 15 xã cơ bản đạt chuẩn NTM nâng cao. 

Từ thực tiễn quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện rút ra 5 bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị như sau:

Một là, luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Kiên trì thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Xây dựng đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ và phong cách làm việc khoa học, sát thực tế, gần gũi quần chúng. 

Hai là, bảo đảm sự đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, thường vụ, thường trực cấp ủy. Đề cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, sáng tạo và tính quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường đối thoại, lắng nghe và giải quyết kịp thời những vướng mắc, bức xúc trong nhân dân, không để phát sinh phức tạp. Phát huy vai trò, tính chủ động, đồng thuận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Ba là, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả nhiệm kỳ, trong đó chú trọng phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hoá - xã hội, phát triển con người, bảo vệ môi trường, xây dựng NTM và đảm bảo ổn định chính trị. Khai thác và phân bổ hợp lý các nguồn lực nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh, bền vững, đồng thời giải quyết tốt các vấn đề xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ ổn định để phát triển. 

Bốn là, nắm vững và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của địa phương; kịp thời triển khai xây dựng thành chương trình, đề án, kế hoạch, giải pháp cụ thể để thực hiện. Xác định rõ các mục tiêu, chỉ tiêu cần tập trung, chọn lọc, tránh dàn trải và phù hợp với khả năng cân đối, bố trí nguồn lực để thực hiện. Chủ động đi trước xây dựng các mục tiêu cao hơn để phấn đấu thực hiện. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời điều chỉnh những nội dung không phù hợp.

Năm là, tích cực tranh thủ sự giúp đỡ hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, đồng thời đẩy mạnh thu hút nguồn lực từ các thành phần kinh tế, người Hải Hậu ở các địa phương để đầu tư phát triển. Phát huy cao độ nội lực đặc biệt là nội lực tinh thần truyền thống văn hóa, anh hùng, đoàn kết, năng động, sáng tạo của con người Hải Hậu.

Công ty TNHH Đóng tàu Thịnh Long (Hải Hậu) tạo việc làm và thu nhập ổn định cho lao động địa phương. Ảnh: Việt Thắng
Công ty TNHH Đóng tàu Thịnh Long (Hải Hậu) tạo việc làm và thu nhập ổn định cho lao động địa phương. Ảnh: Việt Thắng

Tạo đột phá trong nhiệm kỳ mới

Chủ đề của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII là: “Phát huy truyền thống văn hóa, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; đảm bảo ổn định quốc phòng, an ninh; xây dựng Hải Hậu đạt huyện NTM kiểu mẫu”. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn huyện tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy truyền thống văn hoá, anh hùng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; khai thác có hiệu quả các tiềm năng, nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư để xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển nhanh CN-TTCN, dịch vụ, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, tăng cường công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hoá - xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện dân chủ, công khai và công bằng xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, phấn đấu đến năm 2025 trở thành huyện NTM kiểu mẫu.

Báo cáo Chính trị trình Đại hội cũng đề ra 17 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có nhiều chỉ tiêu phấn đấu với quyết tâm cao như: Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn tăng bình quân 13,2%/năm. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp, xây dựng tăng bình quân 19,1%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 100 triệu đồng. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 15%/năm; đến năm 2025 đạt 900 tỷ đồng. Năm 2021 đạt huyện NTM nâng cao; năm 2025 đạt huyện NTM kiểu mẫu “Sáng - xanh - sạch - đẹp để phát triển bền vững”. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 85%. Tỷ lệ chính quyền cơ sở vững mạnh đạt 85% trở lên.

Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu trên, Hải Hậu sẽ tập trung triển khai tốt các nhiệm vụ và giải pháp sau: Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng huyện, xã NTM đảm bảo chất lượng, có tính bền vững cao. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đảm bảo đồng bộ, thống nhất và quản lý thực hiện các quy hoạch, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị và hiệu quả sản xuất; mở rộng sản xuất theo vùng, cánh đồng lớn; đẩy mạnh liên kết, hợp tác nhằm thực hiện hiệu quả tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”. Tập trung đẩy nhanh phát triển CN-TTCN; tăng cường đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, kết nối, tạo thuận lợi phát triển kinh tế. Phát triển đồng bộ văn hóa, thông tin, thể thao; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hải Hậu đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững. Tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội; tăng cường công tác dạy nghề, tạo việc làm, giảm nghèo bền vững. Tiếp tục củng cố vững chắc quốc phòng, quân sự địa phương. Đổi mới công tác tổ chức cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ chính trị. Nâng cao chất lượng và tính nghiêm minh, kịp thời trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử...

 Trong 5 năm tới, để phù hợp với điều kiện, yêu cầu mới, Đảng bộ huyện Hải Hậu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá cụ thể sau:

Thứ nhất: Tiếp tục tập trung huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và phát huy vai trò chủ thể của nhân dân thực hiện đồng thời xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu “Sáng - xanh - sạch - đẹp để phát triển bền vững” gắn với đẩy mạnh đô thị hóa nông thôn, xây dựng diện mạo nông thôn khang trang, hiện đại, đồng bộ, kết nối.

Thứ hai: Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức từ huyện đến cơ sở đảm bảo chất lượng, có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

 Thứ ba: Khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của các công trình trọng điểm được triển khai trên địa bàn huyện: đường quốc lộ ven biển, cầu Thịnh Long, Nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 1, Tổng kho và cảng xuất nhập xăng dầu cửa Lạch Giang, đường trục trung tâm huyện... và tiềm năng du lịch sẵn có, đẩy mạnh phát triển CN-TTCN, dịch vụ, du lịch để phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Với tinh thần đổi mới, đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, trách nhiệm cao trước Đảng, trước nhân dân; tranh thủ thời cơ, phát huy mọi nguồn lực, nhất là những kết quả, bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ 2015-2020; kiên quyết khắc phục những yếu kém, khuyết điểm, hạn chế, Đảng bộ, quân và dân Hải Hậu quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng huyện Hải Hậu đạt danh hiệu “Nông thôn kiểu mẫu”, xứng đáng với truyền thống lịch sử, văn hoá của “Vùng biển sáng Anh hùng”./.

 

,
,
.
,
,
,
,