Kế hoạch thảo luận và tổng hợp ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp
Cập nhật lúc08:07, Thứ Ba, 10/03/2020 (GMT+7)

Ngày 2-3-2020, Ban TVTU ban hành kế hoạch thảo luận và tổng hợp ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp. Nội dung kế hoạch như sau:

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch thảo luận và tổng hợp ý kiến đóng góp vào các văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp trên địa bàn tỉnh như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Tuyên truyền sâu rộng các dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp nhằm tập hợp trí tuệ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của Đảng và đất nước; thông qua đó phát huy dân chủ trong Đảng và toàn xã hội, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, toàn dân; giúp các cấp ủy nắm được xu hướng tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên để bổ sung, phát triển đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2. Trong quá trình tổ chức lấy ý kiến đóng góp cần bám sát các nội dung gợi ý thảo luận của Trung ương, của Tỉnh ủy và sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy; tổng hợp đầy đủ trung thực, chính xác ý kiến thảo luận tại đại hội đảng bộ các cấp, tại các hội nghị và ý kiến tham gia của các tầng lớp nhân dân; tránh làm qua loa, hình thức, kém hiệu quả.

3. Mỗi cấp ủy lập một báo cáo tổng hợp ý kiến của đại hội đảng bộ cấp mình và ý kiến của các tầng lớp nhân dân tham gia vào các dự thảo văn kiện cấp trên trực tiếp, dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, trong đó mỗi văn kiện được tổng hợp thành một mục riêng.

II. Nội dung và phương pháp tiến hành

1. Việc thảo luận các văn kiện trong Đảng

1.1. Nội dung và thời gian

a. Đại hội chi bộ trực thuộc, thảo luận các văn kiện gồm:

Báo cáo chính trị của chi bộ cấp mình và Báo cáo chính trị của đảng bộ cấp trên trực tiếp (đã và đang thực hiện).

Thời gian: Hoàn thành trước ngày 31-3-2020.

b. Đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở (xã, phường, thị trấn và tương đương), thảo luận các văn kiện tóm tắt, gồm:

- Tóm tắt Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIII của Đảng.

- Tóm tắt Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

- Tóm tắt Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

- Báo cáo chính trị của đảng bộ cấp mình và Báo cáo chính trị của đảng bộ huyện, thành và đảng ủy trực thuộc.

Thời gian: Hoàn thành trước ngày 30-6-2020.

c. Đại hội đảng bộ huyện, thành và đảng bộ trực thuộc (gọi chung là cấp huyện) thảo luận các văn kiện sau:

- Toàn văn Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIII của Đảng.

- Toàn văn Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

- Toàn văn Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

- Toàn văn Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XX của Đảng bộ tỉnh.

- Báo cáo chính trị của đảng bộ cấp mình.

Thời gian: Hoàn thành trước ngày 31-8-2020.

d. Đại hội Đảng bộ tỉnh, thảo luận các văn kiện sau:

- Toàn văn Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIII của Đảng.

- Toàn văn Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế -xã hội 10 năm 2021-2030 và Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

- Toàn văn Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

- Toàn văn Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XX của Đảng bộ tỉnh.

Thời gian: Hoàn thành trước ngày 30-9-2020.

1.2. Phương pháp triển khai

- Việc tổ chức thảo luận Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, dự thảo văn kiện đại hội cấp trên trực tiếp và của cấp mình được triển khai tại hội nghị đảng viên (đối với chi bộ) và hội nghị cấp ủy mở rộng (đối với đảng bộ). Sau khi kết thúc việc tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện đại hội, ban thường vụ cấp ủy mỗi cấp có trách nhiệm tập hợp ý kiến để trình tại đại hội đảng bộ cấp mình và tổng hợp báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp. Báo cáo tổng hợp ý kiến sau khi được đại hội đảng bộ thông qua, gửi lên cấp ủy cấp trên trực tiếp chậm nhất sau 10 ngày kể từ khi kết thúc đại hội.

- Trong đại hội đảng bộ các cấp chủ yếu thảo luận dự thảo văn kiện của cấp mình; bố trí thời gian hợp lý tham gia, đóng góp bổ sung vào bản tổng hợp ý kiến đóng góp cho văn kiện của cấp trên.

2. Lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức đoàn thể và nhân dân

2.1. Tổ chức các hội nghị thảo luận

- Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh tổ chức hội nghị thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội.

- Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo cao cấp lực lượng vũ trang đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội.

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh, Hội Cựu giáo chức tỉnh... tổ chức hội nghị thảo luận đóng góp ý kiến của trí thức, văn nghệ sĩ vào dự thảo các văn kiện Đại hội.

- Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tổ chức hội nghị thảo luận đóng góp ý kiến của các tầng lớp nhân dân vào dự thảo các văn kiện Đại hội.

2.2. Các văn kiện thảo luận

- Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIII của Đảng.

- Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

- Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

- Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XX của Đảng bộ tỉnh.

2.3. Thời gian tổ chức các hội nghị: tháng 4-2020

3. Tổng hợp các ý kiến đóng góp vào các văn kiện

3.1. Tổng hợp ý kiến thảo luận tại đại hội đảng bộ các cấp

Trình tự tổng hợp được thực hiện thứ tự từ đại hội, hội nghị chi bộ, Đảng bộ cơ sở lên Đảng bộ huyện, thành phố và trực thuộc Đảng bộ tỉnh.

- Chi bộ trực thuộc tổng hợp ý kiến góp ý gửi về đảng ủy cơ sở chậm nhất trước ngày 10-4-2020.

- Đảng bộ cơ sở: Tổng hợp các ý kiến của các chi bộ, ý kiến của các tầng lớp nhân dân và ý kiến thảo luận tại Đại hội gửi về Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc chậm nhất trước ngày 10-7-2020.

- Đảng bộ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc: Tổng hợp các ý kiến của Đảng bộ cơ sở, ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, ý kiến thảo luận tại Đại hội gửi về Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XX của tỉnh (qua Văn phòng Tỉnh ủy) chậm nhất trước ngày 10-9-2020.

3.2. Tổng hợp ý kiến đóng góp của các tổ chức đoàn thể và nhân dân

- Tổng hợp ý kiến của các đại biểu Quốc hội của tỉnh; các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo cao cấp lực lượng vũ trang đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh. Văn phòng Tỉnh ủy chịu trách nhiệm tổng hợp và gửi về Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XX của tỉnh trước ngày 30-4-2020.

- Tổng hợp ý kiến đóng góp của các tầng lớp trí thức (giới báo chí, nhà khoa học, nhà giáo, văn nghệ sĩ); tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội trên báo chí của tỉnh và các ý kiến góp ý qua thư gửi đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chịu trách nhiệm tổng hợp và gửi về Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XX của tỉnh (qua Văn phòng Tỉnh ủy) trước ngày 30-4-2020.

- Tổng hợp ý kiến đóng góp của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và tầng lớp nhân dân. Ban Dân vận Tỉnh ủy chịu trách nhiệm tổng hợp và gửi về Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XX của tỉnh (qua Văn phòng Tỉnh ủy) trước ngày 30-4-2020.

3.3. Tổng hợp chung các ý kiến góp ý vào các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

- Văn phòng Tỉnh ủy tổng hợp các ý kiến góp ý vào Báo cáo chính trị Đại hội XX của Đảng bộ tỉnh và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 15-9-2020.

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng hợp các ý kiến góp ý vào các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và trình Thường trực Tỉnh ủy gửi Văn phòng Trung ương Đảng trước ngày 15-11-2020.

III. Tổ chức thực hiện

- Ban Thường vụ các huyện, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai nghiêm túc thực hiện tốt các nội dung trong kế hoạch; kịp thời báo cáo tiến độ và các nội dung đã nêu trong kế hoạch về Tiểu ban Văn kiện Đại hội XX của Đảng bộ tỉnh (qua Văn phòng Tỉnh ủy để tổng hợp).

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành hướng dẫn tổng hợp ý kiến tham gia vào các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp.

- Văn phòng Tỉnh ủy gửi dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XX của Đảng bộ tỉnh tới các huyện, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc để triển khai công tác thảo luận theo đúng thời gian trong kế hoạch đề ra.

- Báo Nam Định, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, các cơ quan truyền thông đóng trên địa bàn tỉnh kịp thời đưa tin về các hoạt động liên quan đến các nội dung trong kế hoạch và đăng tải toàn văn Dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XX của Đảng bộ tỉnh để các tầng lớp nhân dân tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến vào các văn kiện./.


 

,
,
.
,
,
,
,