Nam Trực xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh gắn với phát triển kinh tế - xã hội
Cập nhật lúc08:14, Thứ Sáu, 07/02/2020 (GMT+7)

Thời gian qua Thường trực Huyện ủy Nam Trực đã tập trung chỉ đạo, đề ra các kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể trên các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, đồng thời chú trọng phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng huyện ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Cán bộ, nhân dân xã Nam Thắng ra quân dọn vệ sinh môi trường.
Cán bộ, nhân dân xã Nam Thắng ra quân dọn vệ sinh môi trường.

Đảng bộ huyện hiện có 63 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc trong đó có 20 đảng bộ xã, thị trấn; 43 chi, đảng bộ cơ quan, doanh nghiệp. Qua đánh giá xếp loại năm 2019, Đảng bộ có 13 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 47 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt 96,7%; tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 90%. Năm 2019, toàn huyện đã kết nạp 127 đảng viên mới. Có được kết quả đó, Huyện ủy Nam Trực xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng, từ đó tổ chức triển khai đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên, thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc tổ chức triển khai quán triệt, học tập Chỉ thị số 35-CT/TW, Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XII), chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… được tổ chức sâu rộng. Bên cạnh đó, huyện tập trung chỉ đạo việc quán triệt và triển khai hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, tỉnh, huyện tới tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; tạo sự thống nhất về nhận thức chính trị, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị. Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Đảng ủy xã, thị trấn và các chi bộ trực thuộc trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở, trọng tâm là chỉ đạo rà soát điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí cấp ủy viên, thực hiện mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh góp phần tạo sự tin tưởng và đồng thuận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Do thường xuyên lãnh đạo, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, nên kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2019 tiếp tục ổn định và tăng trưởng. Trong năm qua, huyện có 14/16 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch. Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) được tập trung chỉ đạo quyết liệt từ huyện tới cơ sở với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành và sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân. Kết quả tháng 7-2019, Thủ tướng Chính phủ đã Quyết định công nhận huyện Nam Trực đạt chuẩn NTM, về đích sớm hơn 1,5 năm so với mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đề ra. Trong đó, có nhiều điểm nhấn nổi bật: Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn, nhất là hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư, nâng cấp hoàn thiện; môi trường, cảnh quan và diện mạo nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp thay đổi rõ nét; đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn được nâng lên; an ninh trật tự nông thôn được giữ vững. Công tác xây dựng NTM nâng cao tại 3 xã Nam Hùng, Nam Hồng và Đồng Sơn đang được tập trung hoàn thiện để đề nghị các sở, ngành thẩm định. Thu từ kinh tế trên địa bàn đạt và vượt so với kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp toàn huyện năm 2019 đạt 7.070 tỷ đồng; đạt 100,4% so với kế hoạch, tăng 15,5% so với cùng kỳ; tạo việc làm mới cho 3.043 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,7%... Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai có chuyển biến, khắc phục được tình trạng giao đất trái thẩm quyền. Công tác thực hiện đầu tư xây dựng các công trình dự án được tập trung chỉ đạo, triển khai theo đúng tiến độ đảm bảo kế hoạch. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển, hoạt động văn hóa đã tạo ra sự thay đổi cơ bản về nếp sống văn minh trong việc tang. An sinh xã hội được đảm bảo, đã giải quyết kịp thời, đầy đủ chính sách cho các đối tượng theo quy định. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2020, Đảng bộ huyện Nam Trực tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các thành phần kinh tế, khai thác có hiệu quả các nguồn lực đầu tư trong và ngoài huyện phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đã đề ra. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp. Phát huy thành quả xây dựng NTM giai đoạn 2010-2019, tiếp tục tập trung xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu gắn với đổi mới tổ chức sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân. Trong đó, phấn đấu các chỉ tiêu chủ yếu năm 2020 có 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 90% địa phương, cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ 90% trở lên; kết nạp từ 120-150 đảng viên mới trở lên./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn

,
,
.
,
,
,
,