Nghị quyết về việc chấp thuận bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất và phê duyệt bổ sung danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nam Định
Cập nhật lúc18:49, Chủ Nhật, 24/11/2019 (GMT+7)

(Số: 45 /NQ-HĐND, ngày 24 tháng 10 năm 2019)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI

(KỲ HỌP BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 135/NQ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối giai đoạn 2016-2020 tỉnh Nam Định;

Xét Tờ trình số 170/TTr-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc trình Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất và danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nam Định; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận bổ sung danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nam Định gồm 17 công trình, dự án, tổng diện tích 47,35ha, gồm: 38,80ha đất nông nghiệp (trong đó có 33,01ha đất trồng lúa;…); 8,55ha đất phi nông nghiệp (Chi tiết theo biểu số 01 đính kèm).

Điều 2. Phê duyệt bổ sung danh mục các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nam Định gồm 13 công trình, dự án, tổng diện tích 20,44ha, gồm: 19,27ha đất nông nghiệp (trong đó có 19,09ha đất trồng lúa;…); 1,17ha đất phi nông nghiệp (Chi tiết theo biểu số 02 đính kèm).

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết và chỉ đạo rà soát, giải quyết những tồn tại của dự án khu đô thị mới Tây Đông Mạc và khu tái định cư Đông Đông Mạc để thu hồi và giao đất theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.   

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, kỳ họp thứ mười (kỳ họp bất thường) thông qua ngày 24 tháng 10 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.  

CHỦ TỊCH
Trần Văn Chung

Các tin khác
,
,
.
,
,
,
,