Nghị quyết về chủ trương điều chỉnh Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp đường du lịch Thịnh Long, huyện Hải Hậu (đoạn nối từ QL21 đến đường trục chính khu du lịch)
Cập nhật lúc17:35, Chủ Nhật, 10/11/2019 (GMT+7)

(Số: 35 /NQ-HĐND, ngày 24 tháng 10 năm 2019)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI

(KỲ HỌP BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;

Xét Tờ trình số 171/TTr-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc cho ý kiến và quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.  

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương điều chỉnh Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp đường du lịch Thịnh Long, huyện Hải Hậu (đoạn nối từ QL21 đến đường trục chính khu du lịch) với nội dung như sau:

1. Quy mô dự án giai đoạn II:

- Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ Ủy ban nhân dân thị trấn Thịnh Long đến đường trục chính khu du lịch; Chiều dài khoảng L=1,39km; Mặt cắt ngang Bnền = 3,0m (hè) + 15,0m (mặt đường) + 3,0m (hè) = 21,0m, kết cấu mặt đường bê tông nhựa chặt dày 7,0cm.

- Các công trình trên tuyến, nút giao, hệ thống thoát nước, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống an toàn giao thông,... được thiết kế hoàn chỉnh theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

2. Tổng mức đầu tư giai đoạn II: 35,0 tỷ đồng.

Chi phí giải phóng mặt bằng do Ủy ban nhân dân thị trấn Thịnh Long đảm bảo kinh phí, không tính vào tổng mức đầu tư của dự án giai đoạn II.

3. Nguồn vốn đầu tư dự án giai đoạn II: Ngân sách tỉnh 50%, ngân sách thị trấn Thịnh Long 50% và các nguồn vốn hợp pháp khác.

4. Thời gian thực hiện dự án giai đoạn II: Hoàn thành năm 2021.

5. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 1933/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc phê duyệt Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp đường du lịch Thịnh Long, huyện Hải Hậu (đoạn nối từ QL21 đến đường trục chính khu du lịch).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. Trong quá trình thực hiện, chỉ đạo chủ đầu tư, các sở, ngành liên quan thực hiện dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.   

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, kỳ họp thứ mười (kỳ họp bất thường) thông qua ngày 24 tháng 10 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.  

CHỦ TỊCH
Trần Văn Chung  

,
,
.
,
,
,
,