Khi bí thư cấp ủy là chủ doanh nghiệp
Cập nhật lúc07:52, Thứ Ba, 26/11/2019 (GMT+7)

Thực hiện Chỉ thị số 33 của Ban Bí thư về “Tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân”, công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân ở tỉnh ta có bước chuyển biến tích cực. Nhất là tại các doanh nghiệp tư nhân, khi bí thư cấp ủy là chủ doanh nghiệp đã phát huy vị trí, vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, nâng cao đời sống của người lao động.

Chi bộ Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mai Linh được thành lập tháng 5-2011 với 3 đảng viên, đến tháng 11-2019, chi bộ Công ty có 28 đảng viên.
Chi bộ Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mai Linh được thành lập tháng 5-2011 với 3 đảng viên, đến tháng 11-2019, chi bộ Công ty có 28 đảng viên.

Chi bộ Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mai Linh được thành lập tháng  5-2011 với 3 đảng viên; đến tháng 11-2019, chi bộ Công ty có 28 đảng viên. Đồng chí Nguyễn Tất Trang, Giám đốc, Bí thư chi bộ Công ty cho biết: Để sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, Ban chi ủy với Ban giám đốc, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trong Công ty xây dựng hệ thống quy chế, quy định trên cơ sở Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội… Trong 8 năm qua, trên cơ sở chỉ tiêu của đại hội, hàng năm, chi bộ đặt ra kế hoạch cụ thể về công tác phát triển đảng viên cho doanh nghiệp; quán triệt mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ tới từng bộ phận quản lý điều hành, từng đội xe tại các địa phương trong tỉnh và quyết tâm thực hiện. Nhờ đó, trung bình mỗi năm, chi bộ đã phát triển 3 đảng viên; riêng năm 2018 kết nạp 5 đảng viên mới. Năm 2019, chi bộ phấn đấu kết nạp 7 đảng viên mới. Để thực hiện chỉ tiêu nêu trên, Ban chi ủy phân công cán bộ, đảng viên theo dõi, bồi dưỡng quần chúng ưu tú phấn đấu vào Đảng và đảng viên dự bị đủ điều kiện chuyển đảng viên chính thức. Chú trọng khâu rà soát đánh giá, làm hồ sơ kết nạp Đảng và chuyển đảng viên chính thức đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình. Hàng tháng, quý, tổ chức rà soát giới thiệu quần chúng ưu tú, các đảng viên dự bị, kịp thời lập danh sách, đề nghị chủ doanh nghiệp tạo điều kiện thuận lợi để học viên tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức. Đến tháng 11 năm 2019, chi bộ đã cử 7 quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, kết nạp được 4 đảng viên mới. Hiện nay, chi bộ Công ty có 4 tổ đảng; công tác đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng định kỳ hàng tháng được chi bộ Công ty chấp hành nghiêm túc; các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai nghiên cứu học tập, liên hệ sáng tạo với từng cương vị công tác, tạo cho buổi sinh hoạt chi bộ phong phú, hấp dẫn và thiết thực với doanh nghiệp. Cả 28 cán bộ, đảng viên trong Công ty đều gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Quan hệ lao động trong Công ty luôn được duy trì hài hòa, ổn định, luôn quan tâm đảm bảo quyền lợi và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Cùng với tổ chức đảng, hoạt động của các đoàn thể như: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh luôn được Công ty quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động, động viên tinh thần hăng say lao động sáng tạo và tích cực tham gia các hoạt động xã hội của đoàn viên, hội viên của các đoàn thể. Đồng chí Nguyễn Tất Trang, Bí thư chi bộ, Giám đốc Công ty cho biết: Công ty hiện có hơn 300 xe ô tô taxi các loại, hơn 400 cán bộ, nhân viên. Thời gian tới, chi bộ đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên, phấn đấu sớm đủ điều kiện để nâng chi bộ lên thành Đảng bộ, phát huy vai trò của tổ chức đảng quyết tâm xây dựng đơn vị ổn định, kinh doanh hiệu quả, đảm bảo việc làm và thu nhập đời sống người lao động, nộp ngân sách Nhà nước.

Toàn tỉnh hiện có 109 tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; trong đó, có gần 80 đảng viên giữ các chức danh lãnh đạo doanh nghiệp. Các tổ chức đảng trong doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước đã bám sát chức năng, nhiệm vụ theo quy định, lãnh đạo đảng viên, người lao động và tuyên truyền, vận động ban giám đốc, chủ doanh nghiệp nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng cơ chế làm việc của cấp ủy; tạo lập mối quan hệ giữa cấp ủy với giám đốc, chủ doanh nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp. Qua thực tế hoạt động của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh đã khẳng định: Ở doanh nghiệp có tổ chức đảng, nhất là bí thư cấp ủy giữ cương vị chủ doanh nghiệp thì sản xuất, kinh doanh phát triển bền vững. Đồng chí Nguyễn Văn Miêng, Bí thư Đảng bộ, Tổng Giám đốc, Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Nam Định được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” từ năm 2016 đến năm 2018. Trên cương vị là Bí thư Đảng bộ, Tổng Giám đốc Tổng công ty, ngoài việc chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của đảng bộ cấp trên và hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, cá nhân đồng chí luôn nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng, ý nghĩa của cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), của tỉnh và Tổng Công ty nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức cách mạng theo nguyên tắc của Đảng: “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tập trung dân chủ, nói đi đôi với làm; nêu gương người đứng đầu, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đoàn thể thường xuyên tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, công nhân lao động trong Tổng Công ty cũng như người thân trong gia đình thực hiện nói và làm theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chấp hành tốt mọi chính sách pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương”. Thời gian qua, cá nhân đồng chí có nhiều sáng kiến, giải pháp trong công tác điều hành vì lợi ích chung của Tổng Công ty, tiêu biểu là: sáng kiến cải tạo, thay thế hệ thống lưới điện, trạm biến áp 35kv/6kv/0,4kv bằng 22kv/0,4kv đã đem lại hiệu quả tiết kiệm cho Tổng Công ty hơn 3,4 tỷ đồng/năm; hàng tháng giảm tổn thất điện năng từ 7,5%-8% xuống còn 1,2%-2%. Bên cạnh đó, đồng chí lãnh đạo, chỉ đạo công tác thực hành tiết kiệm  nhằm giảm chi phí trong sản xuất, quản trị, sắp xếp lại tổ chức, phân công, bổ nhiệm đúng người, đúng việc tạo được niềm tin tưởng, giúp cho cán bộ, công nhân viên, người lao động phấn khởi, yên tâm làm việc, đoàn kết, vượt qua khó khăn vì sự ổn định và phát triển bền vững của đơn vị.

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh hiện có 66 đầu mối cơ sở đảng ở doanh nghiệp thuộc khu vực ngoài Nhà nước. Thời gian qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo củng cố, kiện toàn, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, đặc biệt là bí thư cấp ủy và đội ngũ đảng viên để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong doanh nghiệp… Hơn 10 năm qua, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã vận động, thành lập được 36 tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước. Từ năm đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp đã kết nạp mới 850 đảng viên từ các doanh nghiệp. Các tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp tư nhân sau khi thành lập và đi vào hoạt động đã phát huy được vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở; lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị theo đúng chức năng, nhiệm vụ và các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Quy chế làm việc của cấp uỷ đã xác định được mối quan hệ giữa cấp uỷ với chủ doanh nghiệp, tạo được sự đồng thuận chung vì mục tiêu thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh và nâng cao đời sống, vật chất tinh thần cho người lao động. Đa số đảng viên đều giữ gìn và phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu trong công việc, sinh hoạt và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; chấp hành tốt mọi quy định của doanh nghiệp; quan tâm giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp cùng hoàn thành nhiệm vụ, được giám đốc doanh nghiệp và người lao động tin tưởng.

Tuy nhiên thực tế cũng cho thấy tại các địa phương trong tỉnh, việc thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân theo Quy định 170-QĐ/TW của Ban Bí thư (nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, lãnh đạo công tác tư tưởng, lãnh đạo các đoàn thể quần chúng, công tác tổ chức cán bộ và xây dựng tổ chức đảng) của tổ chức đảng trong từng doanh nghiệp tư nhân có khác nhau. Đối với các đơn vị bí thư chi bộ có vị trí chủ chốt trong doanh nghiệp thì việc thực hiện 6 nhiệm vụ có thuận lợi, nhất là việc tham gia với chủ doanh nghiệp về công tác sản xuất, kinh doanh; công tác cán bộ. Còn đối với các đơn vị, chủ doanh nghiệp chưa phải là đảng viên, bí thư cấp uỷ không giữ vị trí chủ chốt thì việc tham gia với chủ doanh nghiệp về công tác sản xuất, kinh doanh, công tác cán bộ rất khó khăn. Để khắc phục tình trạng này, nhiều cấp uỷ đã xây dựng được quy chế làm việc và mối quan hệ với lãnh đạo, chủ doanh nghiệp. Một số tổ chức đảng đã đổi mới phương thức hoạt động cụ thể như: Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức và trách nhiệm, phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên trong chấp hành pháp luật, điều lệ Công ty, tích cực trong sản xuất, kinh doanh, làm cho chủ doanh nghiệp ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của tổ chức đảng trong doanh nghiệp./.

Bài và ảnh: Việt Thắng

Các tin khác
,
,
.
,
,
,
,