Chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

07:09, 01/09/2019

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”, những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành một số nghị quyết, chương trình công tác cụ thể, phù hợp với thực tế của tỉnh nhằm chăm lo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; trong đó có Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 20-10-2016 của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh (khóa XIX) về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ năm 2016 đến năm 2020 và những năm tiếp theo”.

Ðể triển khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 274-QÐ/TU về sửa đổi quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ; Quyết định số 275-QÐ/TU về bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử; Xây dựng kế hoạch triển khai công tác rà soát quy hoạch và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015-2020, 2020-2025; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo; Các quy định, Kế hoạch luân chuyển, đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. UBND tỉnh ban hành quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị; đồng thời chỉ đạo các cơ quan tham mưu giúp việc căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao ban hành các hướng dẫn để các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh thực hiện. Trên cơ sở nghị quyết của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh; các quy định, kế hoạch hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đến nay 10 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đều đã ban hành quy định về phân cấp quản lý bộ máy và cán bộ; quy định về bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử; 15 đơn vị ban hành kế hoạch rà soát quy hoạch và xây dựng quy hoạch cán bộ; 18 đơn vị ban hành quy định và kế hoạch luân chuyển cán bộ; 9 đơn vị ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; 8 đơn vị ban hành hướng dẫn quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử; 11 đơn vị ban hành quy định về đánh giá cán bộ theo phân cấp. Nhìn chung, việc ban hành các quy định, quy chế, kế hoạch đã bám sát nội dung, là cơ sở để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết số 09-NQ/TU đề ra.

Cán bộ Tỉnh Đoàn trao đổi công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn ở cơ sở.
Cán bộ Tỉnh Đoàn trao đổi công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn ở cơ sở.

Nhìn lại 3 năm thực hiện Nghị quyết, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã được kiện toàn đủ về số lượng, từng bước chú trọng nâng cao về chất lượng. Trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý kinh tế, quản lý xã hội, năng lực thực tiễn được nâng lên. Ða số cán bộ giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, có ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo trong công việc được phân công; từng bước đổi mới tư duy, đổi mới phương thức lãnh đạo, bám sát thực tiễn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh việc cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức hiện có; hạn chế tuyển dụng mới công chức, viên chức; chỉ tuyển dụng khi địa phương, cơ quan, đơn vị thực sự cần và phải phù hợp với nhiệm vụ, vị trí công việc. Kết quả từ tháng 10-2016 đến tháng 6-2019, toàn tỉnh đã tuyển dụng mới 283 công chức, 1.518 viên chức. Ðội ngũ công chức, viên chức được tuyển dụng vào công tác trong hệ thống chính trị của tỉnh bước đầu đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Ðối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 17-KH/TU về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo; Kế hoạch số 39-KH/TU về tổ chức bồi dưỡng cán bộ dự nguồn các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhiệm kỳ 2020-2025; UBND tỉnh ban hành kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo. Trên cơ sở đó, các cấp uỷ, tổ chức đảng, lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tổng thể, từng năm về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong phạm vi quản lý; thường xuyên rà soát, cử cán bộ đương chức và cán bộ trong diện quy hoạch lãnh đạo, quản lý tham gia các khóa đào tạo về chuyên môn, lý luận chính trị nhằm tạo nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài. Kết quả trong 3 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, toàn tỉnh đã cử đi đào tạo chuyên môn nghiệp vụ 1.308 lượt cán bộ, trong đó đào tạo sau đại học 165 đồng chí (tiến sĩ 6 người, thạc sĩ 159 người), đại học 925 cán bộ và cao đẳng 218 cán bộ. Ðào tạo lý luận chính trị cho 2.351 lượt cán bộ, trong đó cử nhân, cao cấp 471 cán bộ, trung cấp 1.880 cán bộ. Bồi dưỡng kiến thức về quản lý Nhà nước 1.473 lượt cán bộ, trong đó chuyên viên cao cấp 35 cán bộ, chuyên viên chính 175 cán bộ, chuyên viên 1.263 cán bộ. Mở 47 lớp bồi dưỡng đại biểu HÐND cấp huyện, cấp xã cho tổng số 6.336 đại biểu; cử 29.610 lượt cán bộ công chức, viên chức học các lớp đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng làm việc. Trường Chính trị Trường Chinh và các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, đồng thời cập nhật kiến thức mới, sát thực tế đáp ứng yêu cầu của người học. Từ đó, đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Về công tác luân chuyển, điều động cán bộ, thực hiện Quy định số 345-QÐ/TU và Kế hoạch số 23-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, trên cơ sở quy hoạch cán bộ được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc đã xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý của cấp mình theo từng giai đoạn, trong đó tập trung vào số cán bộ đã giữ chức vụ 10 năm liên tiếp tại một cơ quan, đơn vị còn đủ tuổi công tác, cán bộ được quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt, cán bộ trẻ được đào tạo cơ bản, có triển vọng phát triển để luân chuyển rèn luyện qua thực tiễn cơ sở. Kết quả, toàn tỉnh đã luân chuyển, điều động 385 lượt cán bộ. Ðến nay, đã có 9/10 huyện, thành phố trong thường trực huyện ủy, thành ủy có ít nhất 1 đồng chí là cán bộ luân chuyển. Bước đầu, tỉnh đã thực hiện tốt việc luân chuyển, bố trí một số chức danh lãnh đạo chủ chốt ở cấp huyện; cấp trưởng một số ngành cấp huyện không phải là người địa phương. Cán bộ được luân chuyển cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, đã trưởng thành, tích lũy được kinh nghiệm thực tiễn; phát huy tốt năng lực, sở trường ở cương vị công tác. Trong số cán bộ luân chuyển, một số đồng chí được giao nhiệm vụ cao hơn, giữ các cương vị lãnh đạo chủ chốt của tỉnh. Trong công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử, thực hiện các quy định của Trung ương về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ; quy chế về bổ nhiệm cán bộ, giới thiệu cán bộ ứng cử, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã rà soát, điều chỉnh ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ; quy chế về bổ nhiệm cán bộ, giới thiệu cán bộ ứng cử của tỉnh. Theo đó, về quy trình, thủ tục, điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp quản lý, quyết định được thực hiện theo Kết luận số 02-KL/TU; Nghị quyết số 09-NQ/TU; Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử ban hành kèm theo Quyết định số 275-QÐ/TU. Trên cơ sở đó, các địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ; Quy chế về bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử của địa phương, cơ quan, đơn vị mình theo đúng tinh thần của Nghị quyết và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình và các điều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Việc bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử đều xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; cơ bản đảm bảo sự ổn định, kế thừa và phát triển đội ngũ cán bộ. Trong 3 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, toàn tỉnh đã thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử đối với 879 lượt cán bộ. Việc đổi mới quy trình bổ nhiệm đã thúc đẩy cá nhân tích cực nghiên cứu, học tập nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng làm việc để khẳng định năng lực của mình trước tập thể. Qua đó, chất lượng cán bộ được bổ nhiệm đang nâng lên từng bước, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Như vậy có thể khẳng định, Nghị quyết số 09-NQ/TU được cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc; nhận thức của cấp ủy đảng, người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ đã được nâng lên rõ rệt. Thực hiện Nghị quyết, các cấp ủy đảng, người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị đã tập trung nâng cao chất lượng các khâu của công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và quản lý Nhà nước, có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo trong công việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển./.

Bài và ảnh: Xuân ThuBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com