Nghị quyết về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường trục trung tâm phía Nam Thành phố Nam Định (đoạn nối từ tỉnh lộ 490C đến vị trí giao với đường dẫn cầu Tân Phong)

07:06, 18/06/2019

(Số: 10/NQ-HĐND ngày 31-5-2019)

HỘI ÐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ÐỊNH
KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ TÁM

(KỲ HỌP BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ðầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NÐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ðầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 120/2018/NÐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NÐ-CP ngày 10-9-2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NÐ-CP ngày 31-12-2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ðầu tư công và số 161/2016/NÐ-CP ngày 2-12-2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;

Xét Tờ trình số 69/TTr-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Ðịnh về việc quyết định chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới và cho ý kiến về nội dung điều chỉnh các dự án đang thực hiện; Báo cáo

thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Ðiều 1. Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường trục trung tâm phía Nam Thành phố Nam Ðịnh (đoạn nối từ tỉnh lộ 490C đến vị trí giao với đường dẫn cầu Tân Phong) với nội dung như sau:

1. Tổng mức đầu tư: Ðiều chỉnh tổng mức đầu tư tại Văn bản số 10/HÐND-TT ngày 28 tháng 1 năm 2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh là 342,0 tỷ đồng, nay tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là 392,2 tỷ đồng (tăng 50,2 tỷ đồng).

2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Văn bản số 10/HÐND-TT ngày 28 tháng 1 năm 2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ðiều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. Trong quá trình thực hiện phê duyệt thiết kế dự toán và chỉ đạo chủ đầu tư, các sở, ngành liên quan thực hiện dự án theo đúng quy định của Luật Ðầu tư công, Luật Ðất đai, Luật Xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Ðịnh khoá XVIII, kỳ họp thứ tám (kỳ họp bất thường) thông qua ngày 31 tháng 5 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH
Trần Văn ChungBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com