Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường trục trung tâm huyện Hải Hậu
Cập nhật lúc05:12, Thứ Ba, 18/06/2019 (GMT+7)

(Số: 09/NQ-HĐND ngày 31-5-2019)

HỘI ÐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ÐỊNH
KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ TÁM

(KỲ HỌP BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ðầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NÐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ðầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 120/2018/NÐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NÐ-CP ngày 10-9-2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NÐ-CP ngày 31-12-2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ðầu tư công

và số 161/2016/NÐ-CP ngày 2-12-2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;

Xét Tờ trình số 69/TTr-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Ðịnh về việc quyết định chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới và cho ý kiến về nội dung điều chỉnh các dự án đang thực hiện; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Ðiều 1. Quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường trục trung tâm huyện Hải Hậu với nội dung như sau:

1. Mục tiêu đầu tư: Ðầu tư xây dựng đường trục trung tâm huyện Hải Hậu nhằm mục tiêu tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông theo quy hoạch được duyệt.

2. Quy mô đầu tư:

Xây dựng tuyến đường với tổng chiều dài khoảng L=4,219km

- Ðiểm đầu: Giao với QL21 tại Km178+800 (cách cổng chào Hải Vân khoảng 230m về phía trung tâm Thị trấn Yên Ðịnh) thuộc địa phận xã Xuân Ninh, huyện Xuân Trường.

- Ðiểm cuối: Giao với QL21 tại Km183+680 (ngã tư đầu cầu Yên Ðịnh) thuộc Thị trấn Yên Ðịnh, huyện Hải Hậu.

- Thiết kế mặt đường cấp cao A1, kết cấu mặt đường bê tông nhựa chặt dày 7cm, mặt cắt ngang Bn=6m (hè) + 11m (mặt) + 5m (GPC) + 11m (mặt) + 6m (hè)  = 39m. Riêng đoạn đi giáp bờ sông Múc dài khoảng 117m cuối tuyến mặt cắt ngang Bn=6m (hè) + 11m (mặt) + 3m (GPC) + 11m (mặt) + 5m (hè)  = 36m.

- Thiết kế nút giao, đường giao phù hợp với quy mô tiêu chuẩn cấp đường và điều kiện địa hình phạm vi nút giao, đường giao hiện trạng.

- Các công trình trên tuyến, hệ thống cấp điện, điện chiếu sáng, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống an toàn giao thông,... được thiết kế hoàn chỉnh theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

Trong đó:

a) Giai đoạn 1: Giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án theo quy mô được duyệt, thực hiện thi công xây dựng 2 đoạn, gồm:

 - Ðoạn tuyến từ QL21 (Km0+00) đến khu vực chùa Phúc An (Km3+770), chiều dài khoảng L=3.770,0m, thi công hoàn chỉnh 1/2 mặt cắt ngang đường, B= 1m (lề) + 11m (mặt) + 6m (hè) = 18m, gồm: Hè đường, mặt đường, hệ thống cấp thoát nước, điện chiếu sáng, điện sinh hoạt, cây xanh trên hè.

- Ðoạn tuyến từ khu vực chùa Phúc An (Km3+770) đến cuối tuyến (đoạn qua khu dân cư hiện trạng), chiều dài khoảng L=449,0m, thi công toàn bộ mặt cắt với các hạng mục theo thiết kế.

b) Giai đoạn 2: Thi công hoàn thiện đoạn đường từ QL21 (Km0+00) đến khu vực chùa Phúc An (Km3+770) theo thiết kế được duyệt.

3. Nhóm dự án: Nhóm B.

4. Tổng mức đầu tư dự án: 438,049 tỷ đồng.

Trong đó:

- Giai đoạn 1 (2019-2022): 315,720 tỷ đồng.

- Giai đoạn 2 (2022-2024): 122,329 tỷ đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn: Từ tiền đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu đô thị, khu dân cư tập trung trên địa bàn huyện Hải Hậu và các nguồn vốn hợp pháp khác.

6. Ðịa điểm thực hiện dự án: Huyện Hải Hậu và huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Ðịnh.

7. Thời gian thực hiện dự án: 2019-2024.

- Giai đoạn 1: Năm 2019-2022.

- Giai đoạn 2: Năm 2022-2024 (được triển khai khi có chủ trương về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn theo quy định của pháp luật).

Ðiều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

- Chỉ đạo Sở Kế hoạch và Ðầu tư tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các thủ tục trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 theo đúng quy định.  

- Chỉ đạo chủ đầu tư, các sở, ngành liên quan thực hiện dự án theo đúng quy định của Luật Ðầu tư công, Luật Ðất đai, Luật Xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Ðịnh khoá XVIII, kỳ họp thứ tám (kỳ họp bất thường) thông qua ngày 31 tháng 5 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Chung

,
,
.
,
,
,
,