Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
Cập nhật lúc07:48, Thứ Sáu, 03/08/2018 (GMT+7)

(Số:11/NQ-HĐND ngày 6-7-2018)
Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Ðịnh khoá XVIII,
 kỳ họp thứ sáu

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19-6-2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HÐND ngày 20-11-2015;

Xét Tờ trình số 01/TTr-TTHÐND ngày 27-6-2018 của Thường trực HÐND tỉnh dự kiến Chương trình giám sát năm 2019 của HÐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021; ý kiến thảo luận của đại biểu HÐND tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Ðiều 1. Chương trình giám sát năm 2019 của HÐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021, cụ thể như sau:

1. Xem xét báo cáo công tác của Thường trực HÐND, UBND tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; các Ban của HÐND tỉnh và các báo cáo khác theo quy định của pháp luật tại kỳ họp thường lệ năm 2019.

2. Tiến hành chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn tại các kỳ họp thường lệ năm 2019 theo quy định của pháp luật.

Ðiều 2. Thường trực HÐND tỉnh có trách nhiệm cụ thể hóa Nghị quyết này thành Kế hoạch thực hiện, đồng thời triển khai thực hiện đảm bảo kết quả và báo cáo kết quả với HÐND tỉnh.

Nghị quyết này đã được HÐND tỉnh Nam Ðịnh khóa XVIII, kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 6-7-2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Chung

 

,
,
.
,
,
,
,