Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Uỷ viên UBND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
Cập nhật lúc06:25, Thứ Hai, 16/07/2018 (GMT+7)

(Số: 02/NQ-HÐND ngày 5-7-2018)

Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Ðịnh khoá XVIII,
 kỳ họp thứ sáu

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 08/2016/NÐ-CP ngày 25-1-2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND;

Căn cứ kết quả bầu cử tại biên bản kiểm phiếu bầu cử chức danh Uỷ viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021, ngày 5-7-2018.

QUYẾT NGHỊ:

Xác nhận kết quả bầu cử đối với các ông có tên sau đây đã được HÐND tỉnh Nam Ðịnh bầu giữ chức danh Uỷ viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021:

1. Ông Nguyễn Doãn Lâm, Giám đốc Sở NN và PTNT.

2. Ông Mai Thanh Long, Giám đốc Sở KH và CN.

Nghị quyết này đã được HÐND tỉnh Nam Ðịnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 5-7-2018./.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Chung

,
,
.
,
,
,
,