Nghị quyết Thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Nam Định đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Cập nhật lúc07:58, Thứ Hai, 30/07/2018 (GMT+7)

(Số: 08/NQ-HĐND ngày 6-7-2018)

Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Ðịnh khoá XVIII,
 kỳ họp thứ sáu

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19-6-2015;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25-11-2014;

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NÐ-CP ngày 20-10-2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;

Căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30-6-2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NÐ-CP ngày 20-10-2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;

Căn cứ Quyết định số 2127/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 30-11-2011 về phê duyệt chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

Xét Tờ trình số 107/TTr-UBND ngày 22-6-2018 của UBND tỉnh Nam Ðịnh về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Nam Ðịnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HÐND; ý kiến thảo luận của đại biểu HÐND tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Ðiều 1. Thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Nam Ðịnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Ðiều 2. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. Trong quá trình thực hiện, nếu cần điều chỉnh một số nội dung để phù hợp với điều kiện thực tế thì UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HÐND tỉnh trước khi thực hiện và báo cáo HÐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Ðiều 3. Thường trực HÐND, các Ban HÐND và các đại biểu HÐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HÐND tỉnh Nam Ðịnh khoá XVIII, kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 6-7-2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Chung

Các tin khác
,
,
.
,
,
,
,