Đảng bộ Ý Yên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát
Cập nhật lúc08:59, Thứ Hai, 23/07/2018 (GMT+7)

Những năm qua, Đảng bộ huyện Ý Yên luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, qua đó đã góp phần tích cực nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đường giao thông nội đồng xã Yên Ninh được bê tông hóa, đảm bảo tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.  Bài và ảnh: Hoàng Tuấn
Đường giao thông nội đồng xã Yên Ninh được bê tông hóa, đảm bảo tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. 

Đảng bộ huyện Ý Yên có gần 12 nghìn đảng viên đang sinh hoạt ở 91 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 32 Đảng bộ xã, thị trấn và 59 Đảng bộ, chi bộ cơ quan, doanh nghiệp. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ huyện xác định công tác kiểm tra, giám sát là một trong những giải pháp quan trọng thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị đạt kết quả. Từ nhận thức đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBKT Huyện ủy đã chủ động xây dựng và hướng dẫn các đảng ủy, UBKT đảng ủy cơ sở trực thuộc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018. Trong đó xác định rõ những lĩnh vực, nội dung trọng tâm, trọng điểm phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và xây dựng kế hoạch thực hiện trong từng quý, đồng thời thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định Điều lệ Đảng. Thực hiện kế hoạch, chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 của Đảng bộ huyện, UBKT các cấp trong huyện đã tiến hành giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng NTM bền vững và phát triển đối với 10 xã đạt chuẩn NTM năm 2015; giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức triển khai Nghị quyết Trung ương 4, 6 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đối với 4 đảng ủy cơ sở. Trong đó, tập trung kiểm tra 3 nội dung: công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; công tác tài chính Đảng. Trong 6 tháng đầu năm 2018, UBKT Huyện ủy đã tiếp nhận 12 đơn thư tố cáo, kiến nghị (trong đó không giải quyết 4 đơn do giấu tên, nhiều chữ ký, nội dung cũ, công dân không cung cấp thêm được tài liệu, chứng cứ làm thay đổi bản chất nội dung của kết luận), chuyển cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết 8 đơn. Các tổ chức Đảng có thẩm quyền đã xem xét, thi hành kỷ luật 35 đảng viên (trong đó, khiển trách 28, cảnh cáo 5, cách chức 1 và 1 đảng viên phải thi hành bằng hình thức khai trừ). Số đảng viên bị thi hành kỷ luật vi phạm chủ yếu ở các nội dung: vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình có 28 đồng chí; thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý lãnh đạo 2 đồng chí; vi phạm quản lý đất đai 3 đồng chí; vi phạm quản lý tài chính 1 đồng chí; vi phạm những điều đảng viên không được làm 1 đồng chí. Đảng viên vi phạm ở lĩnh vực hành chính, Nhà nước có 15 đồng chí, chiếm 43% và lĩnh vực khác không giữ chức vụ có 20 đồng chí, chiếm 57%. UBKT Huyện ủy đã đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với 8 đảng viên vi phạm pháp luật Nhà nước (trong đó 1 đảng viên vi phạm về tội “làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”; 7 đảng viên vi phạm về tội “lạm quyền trong khi thi hành công vụ trong lĩnh vực đất đai”.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Ý Yên cho biết, để thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp cấp ủy thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, UBKT các cấp trong Đảng bộ huyện đã kịp thời tham mưu giúp cấp ủy các cấp xây dựng báo cáo và tiến hành tổng kết công tác kiểm tra, giám sát trong năm 2017, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2018. Trên cơ sở chương trình kiểm tra, giám sát của BCH Đảng bộ huyện và tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị, UBKT đảng ủy cơ sở đã tham mưu giúp cấp ủy xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 với nội dung có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Trong 6 tháng đầu năm 2018, UBKT Huyện ủy đã phối hợp với UBND huyện tổ chức giám sát 10 Đảng ủy xã, gồm: Yên Thành, Yên Nghĩa, Yên Khánh, Yên Hưng, Yên Bình, Yên Dương, Yên Hồng, Yên Tiến, Yên Ninh và Yên Tân về công tác lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng NTM bền vững và phát triển. Đối với các UBKT Đảng ủy cơ sở đã tham mưu cho Đảng ủy giám sát 112 chi bộ trực thuộc trong việc chấp hành, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ các cấp.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thời gian tới, Ban Thường vụ huyện ủy tập trung kiểm tra những đơn vị đã được gợi ý kiểm điểm để từ đó có biện pháp khắc phục. Trong đó chú trọng kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng là xây dựng NTM. BCH Đảng bộ huyện giao nhiệm vụ cho từng ngành, đoàn thể chính trị - xã hội hỗ trợ xã Yên Thắng hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng NTM trong năm 2018, đồng thời tiến hành xây dựng kế hoạch, triển khai hoàn thành 9 tiêu chí NTM cấp huyện, phấn đấu đạt huyện NTM vào năm 2019. Cùng với đó, căn cứ vào chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2018, UBKT các cấp tập trung triển khai tổ chức thực hiện, bảo đảm hoàn thành 100% chương trình kế hoạch đề ra. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thường xuyên nắm tình hình kịp thời phát hiện những đảng viên và tổ chức Đảng có dấu hiệu vi phạm. Sau kiểm tra kết luận và xử lý nghiêm minh những tổ chức Đảng và đảng viên nếu có vi phạm. Tiếp nhận, phân loại, rà soát nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo, kịp thời giải quyết theo thẩm quyền. Đôn đốc, hướng dẫn tổ chức Đảng có thẩm quyền xử lý kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm tư cách theo quy định. Thông qua việc kiểm tra, giám sát đối với tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm kịp thời phát hiện những khuyết điểm, thiếu sót, có biện pháp nhắc nhở những tổ chức Đảng và đảng viên có sai sót để rút kinh nghiệm và sửa chữa, khắc phục kịp thời. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn

Các tin khác
,
,
.
,
,
,
,