Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Nam Định năm 2016
Cập nhật lúc08:21, Thứ Ba, 26/12/2017 (GMT+7)

(Số: 70/NQ-HĐND ngày 7-12-2017)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH KHOÁ XVIII,
KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19-6-2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16-12-2002; 

Xét Tờ trình số 177/TTr-UBND ngày 31-10-2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Nam Định năm 2016; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn và quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2016 như sau:

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2016: 11.560.356.154.863 đồng.

2. Tổng thu ngân sách địa phương được điều hành năm 2016: 11.215.982.351.776 đồng.

3. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2016 là: 11.073.309.305.527 đồng.

4. Kết dư ngân sách địa phương năm 2016 là: 142.673.046.249 đồng.

+ Kết dư ngân sách tỉnh: 4.279.501.675 đồng;

+ Kết dư ngân sách huyện, thành phố: 25.575.273.478 đồng;

+ Kết dư ngân sách xã, phường, thị trấn: 112.818.271.096 đồng.

5. Xử lý kết dư ngân sách năm 2016:

a) Chuyển vào quỹ dự trữ tài chính của tỉnh: 2.139.750.000 đồng.

b) Ghi thu vào ngân sách địa phương năm 2017:  140.533.296.249 đồng.

Trong đó:

- Ghi thu vào ngân sách tỉnh: 2.139.751.675 đồng,

- Ghi thu vào ngân sách cấp huyện: 25.575.273.478 đồng,

- Ghi thu vào ngân sách cấp xã: 112.818.271.096 đồng.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khoá XVIII, kỳ họp thứ năm thông qua ngày 7-12-2017 và có hiệu lực từ ngày ký ban hành./.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Chung

,
,
.
,
,
,
,