Nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới
Cập nhật lúc08:28, Thứ Ba, 01/08/2017 (GMT+7)
Trong những năm qua, công tác tuyên giáo của Đảng thường xuyên được đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị và định hướng chỉ đạo của cấp ủy các cấp, phát huy vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng, góp phần tích cực vào việc ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng của tỉnh.
 
Bám sát yêu cầu nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong tình hình mới, ngành Tuyên giáo của tỉnh đã tập trung triển khai và thực hiện tích cực, đồng bộ nhiều biện pháp công tác nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Trong đó đã thường xuyên quan tâm kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo có phẩm chất chính trị, tác phong làm việc khoa học, hiện đại. Trong quá trình hoạt động, Ban Tuyên giáo các cấp đã chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị và định hướng chỉ đạo của cấp ủy, hướng dẫn của cấp trên đề ra kế hoạch công tác trọng tâm với những nội dung cụ thể, sát đúng với tình hình của địa phương, đơn vị. Do đó trong những năm qua, các nhiệm vụ công tác Tuyên giáo của tỉnh đã được triển khai tích cực và đạt được những kết quả khá toàn diện. Cụ thể trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, Ban Tuyên giáo các cấp đã chủ động tham mưu giúp Ban thường vụ cấp uỷ từng bước đổi mới việc triển khai, học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Hệ thống Tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở cũng tập trung tuyên truyền các sự kiện chính trị, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh và cả nước, những vấn đề mang tính chính trị thời sự như: vấn đề biển, đảo, xây dựng NTM, giải phóng mặt bằng, đảm bảo an ninh nông thôn... Hằng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ duy trì nền nếp việc phối hợp với Sở TT và TT tổ chức hội nghị giao ban với các cơ quan báo chí của tỉnh và Trung ương đóng trên địa bàn để cung cấp thông tin và định hướng thông tin cho các cơ quan báo chí; thực hiện tốt quy chế phối hợp với các ngành trong Khối An ninh - tư tưởng - văn hóa, tạo ra sức mạnh tổng hợp trong hoạt động tuyên truyền và định hướng tư tưởng cho cán bộ và nhân dân. Hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng đã được quan tâm chỉ đạo và đang từng bước hoàn thiện theo hướng tinh gọn, chất lượng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin kịp thời, có định hướng của cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Công tác biên tập và phát hành bản tin “Thông báo nội bộ” có sự đổi mới với nội dung phong phú, sát thực tiễn cơ sở đã góp phần phục vụ tốt hơn cho việc sinh hoạt chi bộ, nhất là trên địa bàn xã, phường, thị trấn. 
Cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy Trực Ninh biên soạn tài liệu thông tin thời sự để tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy Trực Ninh biên soạn tài liệu thông tin thời sự để tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Trong 6 tháng đầu năm 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu giúp Ban TVTU tổ chức tốt việc triển khai, quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt công tác tuyên truyền việc triển khai học tập của các địa phương, đơn vị và nội dung các nghị quyết. Tham mưu giúp Ban TVTU tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh với nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa; tham mưu giúp Ban TVTU ban hành Kế hoạch quán triệt Kết luận 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về phòng chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền về các ngày kỷ niệm lớn, các sự kiện quan trọng, các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nhất là các nhiệm vụ quan trọng; công tác thông tin đối ngoại; công tác tuyên truyền biển, đảo; tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh và một số chủ trương, chính sách quan trọng về phát triển nền kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế; tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”. Đồng thời tích cực tham mưu giúp ban thường vụ cấp uỷ triển khai có nền nếp việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng với nhiều cách làm thiết thực. Qua đó đã tạo bước chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên; nhằm tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Ngành Tuyên giáo cũng đã chú trọng nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị tại các Trung tâm bồi dưỡng lý luận chính trị, trọng tâm là cụ thể hoá Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 23-1-2014 của Ban TVTU về “Tăng cường công tác giáo dục lý luận chính trị trong giai đoạn hiện nay”…
 
Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, công tác tuyên giáo của tỉnh tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tham mưu đổi mới công tác quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, quyết định hiệu quả việc đưa chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống. Gắn kết chặt chẽ công tác tuyên giáo với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các ngày kỷ niệm lớn; các sự kiện quan trọng của đất nước, của địa phương; tuyên truyền về thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như việc triển khai các công trình trọng điểm và các dự án hợp tác đầu tư của tỉnh, công tác xây dựng NTM. Phát huy sức mạnh tổng hợp đồng bộ của các lực lượng và các phương pháp triển khai nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác tuyên giáo. Tăng cường dự báo phát hiện sớm tình hình, chủ động tham mưu và đề xuất các giải pháp chỉ đạo và xử lý kịp thời để định hướng dư luận xã hội tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp về vai trò, tầm quan trọng của công tác nắm bắt dư luận xã hội phục vụ sự lãnh đạo của cấp ủy và trong công tác lãnh đạo quản lý. Tiếp tục tham mưu giúp Ban TVTU triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tăng cường công tác quản lý, định hướng, nâng cao hiệu quả các hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ. Đẩy mạnh công tác giáo dục lịch sử truyền thống, đặc biệt trong thế hệ trẻ, sinh viên, học sinh. Nâng cao chất lượng hoạt động của các ngành trong Khối Khoa giáo./.
 
Bài và ảnh: Thu Thủy
,
,
.
,
,
,
,