Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Chánh Văn phòng HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
Cập nhật lúc08:18, Thứ Sáu, 01/07/2016 (GMT+7)

NGHỊ QUYẾT
Về việc xác nhận kết quả bầu cử
Chánh Văn phòng HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021


(Số: 05/NQ-HĐND ngày 16-6-2016)
 

Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khoá XVIII,
kỳ họp thứ nhất

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19-6-2015;

Thực hiện Hướng dẫn số 1138/HD-UBTVQH13, ngày 3-6-2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XIII, hướng dẫn một số nội dung về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021;

Căn cứ kết quả bầu cử tại biên bản kiểm phiếu bầu cử chức danh Chánh Văn phòng HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021, ngày 16-6-2016,

QUYẾT NGHỊ:

Xác nhận kết quả bầu cử: Ông Bùi Trung Kiên, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2011-2016 đã được HĐND tỉnh Nam Định bầu giữ chức vụ Chánh Văn phòng HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ nhất thông qua./.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Chung

,
,
.
,
,
,
,