Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung xây dựng, phát triển Thành phố Nam Định, hình thành rõ nét một số chức năng trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng (giai đoạn 2016-2020)
Cập nhật lúc07:41, Thứ Hai, 04/07/2016 (GMT+7)

Ngày 9-6-2016, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đoàn Hồng Phong đã ký ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung xây dựng, phát triển Thành phố Nam Định, hình thành rõ nét một số chức năng trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng (giai đoạn 2016-2020). Nội dung như sau:

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 14-9-2005 của Bộ Chính trị; Quyết định số 109/2006/QĐ-TTg ngày 19-5-2006 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 1-12-2006 của Tỉnh ủy về xây dựng Thành phố Nam Định trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội vùng Nam đồng bằng sông Hồng; được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cùng với sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành và nhân dân Thành phố Nam Định, đến nay việc xây dựng, phát triển Thành phố Nam Định đã đạt được một số kết quả quan trọng: Thành phố Nam Định đã được nâng cấp lên đô thị loại I trực thuộc tỉnh vào năm 2011, sớm 2 năm so với dự kiến. Diện mạo đô thị có sự thay đổi rõ rệt, từng bước hình thành một số chức năng trung tâm của vùng Nam đồng bằng sông Hồng. Hệ thống thương mại, dịch vụ ngày càng hiện đại và đa dạng. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Công tác quản lý đô thị, xây dựng nếp sống văn minh đô thị có sự chuyển biến tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được đổi mới, từng bước đáp ứng yêu cầu quản lý, xây dựng và phát triển thành phố.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế, tồn tại là: Quy mô nền kinh tế của thành phố còn nhỏ, sức cạnh tranh còn thấp; nguồn thu ngân sách hạn chế. Quy mô dân số và không gian đô thị chưa được mở rộng theo lộ trình quy hoạch đã được phê duyệt. Một số chức năng trung tâm vùng chưa được hình thành rõ nét, nhất là về các lĩnh vực: Y tế, khoa học, kỹ thuật, du lịch, dịch vụ...

Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế, tồn tại đó là: Thành phố Nam Định tuy được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo nhưng nguồn lực đầu tư cho thành phố chưa tương xứng với yêu cầu xây dựng thành phố trở thành trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng. Cơ chế, chính sách đặc thù cho xây dựng, phát triển thành phố, nhất là về cơ chế xã hội hóa các nguồn lực, chưa được nghiên cứu, ban hành. Việc phân cấp cho thành phố để tạo sự chủ động cho quản lý, xây dựng, phát triển thành phố còn ở mức độ thấp. Công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư chưa đáp ứng được yêu cầu. Cấp ủy, chính quyền thành phố có lúc còn lúng túng, chưa chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội và quản lý đô thị. Năng lực, ý thức trách nhiệm của một số cán bộ lãnh đạo quản lý còn yếu kém, có trường hợp vi phạm đã bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Đội ngũ doanh nhân, cán bộ khoa học kỹ thuật, công nhân lành nghề còn ít và chất lượng chưa theo kịp yêu cầu phát triển. Nhận thức về vai trò, trách nhiệm trong việc xây dựng Thành phố Nam Định trở thành trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng của một bộ phận cán bộ, lãnh đạo, đảng viên và nhân dân thành phố còn hạn chế, thiếu quyết tâm, có biểu hiện trông chờ, ỷ lại.

Để khắc phục những hạn chế, tồn tại này, cùng quyết tâm tiếp tục thực hiện mục tiêu “Xây dựng Thành phố Nam Định trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội vùng Nam đồng bằng sông Hồng”; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết về tập trung xây dựng phát triển Thành phố Nam Định, hình thành rõ nét một số chức năng trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2016-2020.

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VÀ MỤC TIÊU

1. Quan điểm chỉ đạo

Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở vào việc xây dựng, phát triển Thành phố Nam Định để hình thành rõ nét một số chức năng trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của giai đoạn 2016-2020. Chủ động phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp từ nội lực, lợi thế của tỉnh cũng như thành phố và các nguồn lực xã hội hóa; tranh thủ sự quan tâm, tạo điều kiện của Trung ương, lựa chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm có thế mạnh để đầu tư phát triển, hình thành rõ nét một số chức năng trung tâm vùng; tạo ra diện mạo mới cho Thành phố Nam Định, phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư của tỉnh và thành phố.

2. Mục tiêu của giai đoạn 2016-2020

2.1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng phát triển Thành phố Nam Định theo hướng hiện đại, đồng bộ, có bản sắc riêng, có tính bền vững, có không gian đô thị mở rộng theo quy hoạch. Đưa nền kinh tế thành phố tăng trưởng vượt bậc cả về quy mô cũng như giá trị; môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn, có năng lực cạnh tranh cao. Đầu tư xây dựng khu hành chính tổng hợp, các công trình hạ tầng công cộng, thương mại dịch vụ, khu vui chơi giải trí chất lượng cao. Đến năm 2020 hình thành rõ nét một số chức năng trung tâm vùng về công nghiệp, giáo dục - đào tạo, văn hóa, thể thao và khoa học công nghệ.

2.2. Mục tiêu cụ thể

 - Đến năm 2020, thành phố có không gian đô thị mở rộng theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 2084/QĐ-TTg ngày 22-11-2011, đảm bảo quy mô, không gian và các điều kiện đô thị trung tâm vùng.

- Hình thành rõ nét một số chức năng trung tâm vùng: Một số ngành công nghiệp (dệt may, dược phẩm, chế biến gỗ, công nghiệp phụ trợ dệt may, công nghiệp điện, điện tử, công nghệ thông tin..); ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ; thương mại; dịch vụ du lịch tâm linh, du lịch sinh thái; văn hóa; giáo dục - đào tạo chất lượng cao; một số môn thể thao thành tích cao có thế mạnh.

- Nâng cao nếp sống văn minh đô thị, có bản sắc truyền thống văn hiến. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân thành phố được nâng cao, phấn đấu cao hơn mức bình quân chung của cả nước và vùng Nam đồng bằng sông Hồng.

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tập trung cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự chung tay phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã hội từ tỉnh đến cơ sở trong việc xây dựng phát triển Thành phố Nam Định trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của vùng Nam đồng bằng sông Hồng. Phân định rõ trách nhiệm của cấp tỉnh, cấp thành phố, cấp xã, phường trong việc xây dựng Thành phố Nam Định hình thành rõ nét một số chức năng trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng. Chủ động đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đổi mới và tăng cường hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố gắn với các nhiệm vụ trong việc xây dựng, phát triển Thành phố Nam Định giai đoạn 2016-2020.

2. Lập đề án mở rộng địa giới hành chính, sáp nhập 5 xã của huyện Nam Trực, 3 xã của huyện Vụ Bản và huyện Mỹ Lộc về Thành phố Nam Định theo Quy hoạch chung xây dựng Thành phố Nam Định đến năm 2025 đã được phê duyệt tại Quyết định 2084/QĐ-TTg ngày 22-11-2011 của Thủ tướng Chính phủ; nghiên cứu điều chỉnh bổ sung quy hoạch chung của thành phố theo hướng hiện đại, bền vững và khả thi, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố; điều chỉnh, chia tách, thành lập mới một số phường trên cơ sở các đơn vị hành chính hiện nay (phường Lộc Vượng, xã Lộc Hòa, xã Mỹ Xá, Khu đô thị Hòa Vượng....) của thành phố và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện trong năm 2017.

3. Tiếp tục xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của thành phố theo hướng hiện đại, đồng bộ, có bản sắc riêng và phát triển bền vững, đáp ứng các chức năng của đô thị trung tâm vùng.

a) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành sớm việc di dời để phát triển các khu chức năng tại Khu đô thị Dệt may Nam Định; hoàn thành dứt điểm các hạng mục hạ tầng kỹ thuật tại Khu đô thị mới Thống Nhất, Mỹ Trung; khuyến khích, tạo điều kiện để tăng nhanh lượng dân cư sinh sống tại các khu đô thị này. Tiếp tục thực hiện dự án kè nam sông Đào; xây dựng quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết khu vực nam sông Đào để làm cơ sở đầu tư phát triển thành phố về phía nam sông Đào. Nghiên cứu đầu tư xây dựng khu hành chính tổng hợp thành phố, một số công trình hạ tầng công cộng. Tích cực thu hút đầu tư các dự án công nghiệp, thương mại, dịch vụ tại hai bên đường bộ mới Nam Định - Phủ Lý, khu đô thị thương mại dịch vụ nam sông Đào (đoạn giữa 2 cầu Tân Phong và cầu đường 21 và đường Lê Đức Thọ), 2 bên Quốc lộ 10 đoạn đi qua Thành phố Nam Định, đường nối cầu Tân Phong với Quốc lộ 10 và Quốc lộ 21... theo quy hoạch được duyệt.

b) Khuyến khích đẩy mạnh quá trình khởi nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của KCN Mỹ Trung; lập phương án để chuyển giao cho nhà đầu tư mới từ Cty CP Hoàng Anh - Vinashin. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng các sản phẩm có công nghệ tiên tiến và giá trị gia tăng cao như: Cơ khí chế tạo, điện tử, công nghiệp phần mềm, dược phẩm, công nghiệp phụ trợ dệt may và một số ngành công nghiệp có thế mạnh truyền thống trong tỉnh. Coi trọng xây dựng và quảng bá thương hiệu các sản phẩm có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường. Đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ. Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, xây dựng Thành phố Nam Định thành trung tâm sản xuất một số giống cây trồng, vật nuôi chủ lực. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống. Hình thành trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học - chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực giống cây trồng, vật nuôi.

c) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và khẳng định rõ nét nếp sống văn minh đô thị của các tầng lớp nhân dân thành phố. Nâng cao công tác quản lý đô thị, quản lý môi trường. Xác định danh mục, tập trung đầu tư chỉnh trang các tuyến đường, tuyến phố, các công trình công cộng... trong giai đoạn 2016-2020. Phát huy thế mạnh và củng cố hệ thống các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn theo hướng nâng cấp, thành lập mới một số cơ sở đào tạo đa ngành nghề hoặc liên kết, sáp nhập trở thành cơ sở II của các trường đại học lớn, có uy tín; đồng thời cho giải thể các cơ sở đào tạo không đảm bảo chất lượng, không thu hút được sinh viên tham gia học tập. Nghiên cứu đầu tư xây dựng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong thành trung tâm giáo dục chất lượng cao. Khuyến khích xây dựng một số trung tâm đào tạo ngoại ngữ theo chuẩn quốc tế trên địa bàn. Xây dựng trung tâm đào tạo, huấn luyện thể thao quy mô cấp vùng với các môn thể thao thế mạnh để đào tạo tài năng, nguồn nhân lực thể dục thể thao cho khu vực và đảm bảo cơ sở vật chất cho các giải thi đấu quốc gia, quốc tế. Nâng cấp đồng bộ hệ thống bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến cơ sở. Tập trung đầu tư các kỹ thuật chuyên sâu, các dịch vụ y tế mà tỉnh Nam Định có thế mạnh thành thương hiệu cấp vùng. Tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm tồn tại để hoàn thành các dự án, công trình dang dở trên địa bàn, nhất là: Dự án văn hóa Trần, bệnh viện 700 giường, khách sạn 20 tầng…

4. Xây dựng môi trường đầu tư của tỉnh và thành phố thông thoáng, thuận lợi, có sức thu hút đầu tư. Tổ chức thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết về công tác cán bộ. Quyết liệt thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa quy trình, thủ tục trên tất cả các lĩnh vực, rút ngắn thời gian thực hiện, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hiện cải cách hành chính, coi đây là khâu đột phá quan trọng của tỉnh cũng như thành phố và các xã, phường nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. Giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo của công dân; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

5. Nghiên cứu ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù để khuyến khích, thu hút các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước, thu từ đất, từ nguồn xã hội hóa, huy động đóng góp từ cộng đồng... để phát triển thành phố, đặc biệt là các dự án, các khu chức năng định hướng là trung tâm vùng. Nghiên cứu xây dựng cơ chế tạo quỹ đất để phát triển các trung tâm thương mại, siêu thị, khu vui chơi giải trí, khách sạn cao cấp... có chất lượng cao tại khu vực nội thành, nhất là xung quanh khu vực: hồ Vị Xuyên, hồ Truyền Thống, đầm Đọ, đầm Bét. Đẩy mạnh phân cấp cho thành phố trên một số lĩnh vực như: quản lý công chức, viên chức; cấp phép đầu tư xây dựng; quản lý đất đai; huy động vốn...

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng cũng như quan điểm chỉ đạo của tỉnh về việc tiếp tục xây dựng thành phố hình thành rõ nét một số chức năng trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng.

2. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể, trong đó xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các sở, ban, ngành của tỉnh và của Thành ủy, UBND Thành phố Nam Định trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

3. Các sở, ban, ngành của tỉnh, Thành ủy, UBND Thành phố Nam Định bám sát các nội dung của Nghị quyết và Kế hoạch của UBND tỉnh để triển khai, thực hiện các nội dung công việc; đảm bảo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết này.

4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực tuyên truyền, vận động thành viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia giám sát thực hiện Nghị quyết.

5. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, các Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá phân loại mức độ hoàn thành việc thực hiện Nghị quyết và thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện với Ban TVTU.

Nghị quyết này được phổ biến đến các chi bộ Đảng./.

,
,
.
,
,
,
,