Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban của các Ban của HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
Cập nhật lúc08:15, Thứ Tư, 29/06/2016 (GMT+7)

NGHỊ QUYẾT
Về việc xác nhận kết quả bầu cử Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban của các Ban
của HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

(Số: 04/NQ-HĐND ngày 16-6-2016)
 

Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khoá XVIII,
kỳ họp thứ nhất

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19-6-2015;

Thực hiện Hướng dẫn số 1138/HD-UBTVQH13, ngày 3-6-2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XIII, hướng dẫn một số nội dung về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021;

Căn cứ kết quả bầu cử tại biên bản kiểm phiếu bầu cử chức danh Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban của các Ban của HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021, ngày 16-6-2016,

QUYẾT NGHỊ:

Xác nhận kết quả bầu cử đối với các ông có tên sau đây, đã được HĐND tỉnh Nam Định bầu giữ các chức vụ Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban của các Ban của HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021:

1. Ban Kinh tế - Ngân sách:

Trưởng Ban chuyên trách: Ông Nguyễn Văn Long, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2011-2016.

Phó Trưởng Ban chuyên trách:

Ông Trịnh Minh Đức, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông Lê Quang Minh, Trưởng Phòng Công tác HĐND, Văn phòng HĐND tỉnh.

2. Ban Pháp chế:

Trưởng Ban chuyên trách: Ông Nguyễn Hải Dũng, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2011-2016.

Phó Trưởng Ban chuyên trách: Ông Lê Văn Lợi, Trưởng Phòng Thông tin - Dân nguyện, Văn phòng HĐND tỉnh.

3. Ban Văn hoá - Xã hội:

Trưởng Ban chuyên trách: Ông Đỗ Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2011-2016.

Phó Trưởng Ban chuyên trách: Ông Trần Văn Yêm, Phó Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2011-2016.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ nhất thông qua./.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Chung

,
,
.
,
,
,
,