Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
Cập nhật lúc08:17, Thứ Ba, 28/06/2016 (GMT+7)

NGHỊ QUYẾT
Về việc xác nhận kết quả bầu cử
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

(Số: 03/NQ-HĐND ngày 16-6-2016)
 

Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khoá XVIII,
kỳ họp thứ nhất

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19-6-2015;

Thực hiện Hướng dẫn số 1138/HD-UBTVQH13, ngày 3-6-2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XIII, hướng dẫn một số nội dung về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021;

Căn cứ kết quả bầu cử tại biên bản kiểm phiếu bầu cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021, ngày 16-6-2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Xác nhận kết quả bầu cử đối với các ông, bà có tên sau đây, đã được HĐND tỉnh Nam Định bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

1. Ông Nguyễn Viết Hưng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2011-2016.

2. Bà Khương Thị Mai, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh.

Điều 2. Giao Thường trực HĐND tỉnh hoàn tất thủ tục trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ nhất thông qua./.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Chung

,
,
.
,
,
,
,