Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
Cập nhật lúc07:40, Thứ Sáu, 24/06/2016 (GMT+7)

LTS: Ngày 16-6-2016, HĐND tỉnh khoá XVIII đã tổ chức kỳ họp thứ nhất, thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng. Từ số này, Báo Nam Định lần lượt đăng toàn văn các Nghị quyết của kỳ họp.

NGHỊ QUYẾT
Về việc xác nhận kết quả bầu cử
Chủ tịch HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

(Số: 01/NQ-HĐND ngày 16-6-2016)

Hội đồng nhân dân
tỉnh Nam Định khoá XVIII, kỳ họp thứ nhất

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19-6-2015;

Thực hiện Hướng dẫn số 1138/HD-UBTVQH13, ngày 3-6-2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XIII, hướng dẫn một số nội dung về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021;

Căn cứ kết quả bầu cử tại biên bản kiểm phiếu bầu cử chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021, ngày 16-6-2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Xác nhận kết quả bầu cử: Ông Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2011-2016 đã được HĐND tỉnh Nam Định bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Điều 2. Giao Thường trực HĐND tỉnh hoàn tất thủ tục trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ nhất thông qua./.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Chung

,
,
.
,
,
,
,