Kỷ niệm 91 năm ngày báo chí cách mạng việt nam (21-6-1925 - 21-6-2016)
Mãi mãi xứng đáng là những chiến sĩ kiên cường trên mặt trận tư tưởng, văn hoá
Cập nhật lúc07:53, Thứ Ba, 21/06/2016 (GMT+7)

“Nhiệm vụ của người làm báo là quan trọng và vẻ vang. Muốn hoàn thành nhiệm vụ ấy thì phải cố gắng học tập chính trị, nâng cao tư tưởng, đứng vững trên lập trường giai cấp vô sản; phải nâng cao trình độ văn hóa, phải đi sâu vào nghiệp vụ của mình. Cần phải luôn luôn cố gắng, mà cố gắng thì nhất định thành công”./.

HỒ CHÍ MINH

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự ủng hộ của nhân dân, kể từ ngày 21-6-1925, ngày lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc xuất bản Báo Thanh Niên - tờ báo khởi đầu cho nền báo chí cách mạng Việt Nam, cho tới ngày nay, lực lượng báo chí cách mạng nước ta đã không ngừng lớn mạnh, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng và dân tộc ta, trở thành lực lượng xung kích tin cậy của Đảng và Nhà nước trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Báo chí đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng bầu không khí dân chủ, cởi mở trong đời sống xã hội và đã trở thành một diễn đàn quan trọng phản ánh tiếng nói của người dân.

Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của mình, báo chí cả nước đã tuyên truyền cổ vũ thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Báo chí nước ta đã góp phần quan trọng trong việc tạo sự đồng thuận xã hội và những thành tựu chung trên các lĩnh vực.

Trong thời đại của hội nhập quốc tế và trong bối cảnh mới về thông tin truyền thông ngày nay, báo chí đã đưa tin nhanh nhạy, phản ánh phong phú đa chiều về các diễn biến của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội ở trong nước và quốc tế. Thông tin và truyền thông rộng rãi về đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật, trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và tăng cường công tác đối ngoại, nhất là các giải pháp về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, chính sách tài chính tiền tệ, các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, đấu tranh giữ vững chủ quyền, lãnh thổ quốc gia…

Phản ánh đa dạng, phong phú nhịp đập của đời sống kinh tế - xã hội, báo chí không chỉ coi trọng việc phát hiện, giới thiệu và cổ vũ những nhân tố mới, mô hình hay, biểu dương gương người tốt, việc tốt… mà còn tích cực tham gia đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những biểu hiện của suy thoái đạo đức, lối sống và đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, góp phần tích cực vào việc giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển đất nước và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đồng hành cùng với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, báo chí cách mạng Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn thách thức và vươn lên, lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, tính chuyên nghiệp ngày càng được nâng cao với đầy đủ các loại hình báo chí truyền thống và hiện đại. Đội ngũ những người làm báo được nâng lên cả số lượng và chất lượng. Nhiều tác phẩm báo chí có chất lượng cao và tạo hiệu quả xã hội tốt, thể hiện bước trưởng thành cả về bản lĩnh chính trị và trách nhiệm xã hội, kỹ năng nghề nghiệp của người làm báo.

Báo chí cách mạng của nước ta đã thực sự trở thành vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Phát huy truyền thống tốt đẹp của 91 năm qua, báo chí nước ta ra sức khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, tiếp tục tuyên truyền có hiệu quả việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, phản ánh kịp thời việc học tập, nghiên cứu, triển khai ở các cấp, các ngành, địa phương nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận về chính trị, tư tưởng trong toàn Đảng và toàn xã hội. Đổi mới công tác tuyên truyền và nâng cao hiệu quả việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân, cùng nhau nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế của đất nước ta.

Tuyên truyền, nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước, các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, những gương người tốt, việc tốt; quảng bá hình ảnh tốt đẹp của đất nước và con người Việt Nam; tăng cường hữu nghị và hợp tác cùng có lợi, cùng phát triển với các nước.

Tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa việc phát hiện và phê phán tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, các tiêu cực và tệ nạn xã hội; góp phần tích cực ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống. Báo chí của chúng ta phải luôn là một lực lượng nòng cốt, quan trọng trong đấu tranh phản bác các quan điểm, các thông tin sai trái, vu khống, xuyên tạc tình hình của đất nước; cũng như những thông tin gây phân tâm, làm phức tạp tình hình và không có lợi cho đất nước.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, thời cơ thuận lợi và thách thức khó khăn đều lớn, đan xen nhau, đòi hỏi những người làm báo của chúng ta phải luôn tu dưỡng, rèn luyện để không chỉ giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, nhanh nhạy tiếp cận với thông tin mới, công nghệ làm báo mới mà còn phải có phẩm chất tốt đẹp, bản lĩnh chính trị vững vàng, nhạy cảm và tỉnh táo trong xử lý thông tin và đưa thông tin. Mọi thông tin trên báo chí phải xuất phát từ cái tâm trong sáng của nhà báo cách mạng Việt Nam, tất cả vì lợi ích của quốc gia dân tộc, vì quyền lợi chính đáng của người dân và phải nhằm tạo nên sự đồng thuận cao trong xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam là dịp để mỗi người làm báo ôn lại truyền thống vẻ vang của mình, rèn luyện bản lĩnh chính trị, năng lực công tác và đạo đức nghề nghiệp, xứng đáng là những chiến sĩ kiên cường trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, cùng nhau chung sức chung lòng vì mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam XHCN - dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

,
,
.
,
,
,
,