Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

08:05, 04/05/2016

Ngày 20-4-2016, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đoàn Hồng Phong đã ký ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020. Nội dung như sau:

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH

Những năm qua, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 7 (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Quyết định số 800/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để đẩy mạnh chương trình xây dựng NTM. Sau 5 năm thực hiện chương trình, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, với cách làm sáng tạo và bước đi phù hợp, chương trình xây dựng NTM của tỉnh đã giành được nhiều kết quả quan trọng: Bộ mặt nông thôn ngày càng thay đổi rõ rệt; kinh tế - xã hội ở nông thôn phát triển khá toàn diện; đời sống vật chất và tinh thần của nông dân được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tăng cường; đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành từng bước được trưởng thành, đúc rút được nhiều bài học quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng NTM.

Đến hết năm 2015, toàn tỉnh có 112 xã (53,6% tổng số xã) được công nhận đạt chuẩn xã NTM (vượt 18,6% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII); huyện Hải Hậu đạt chuẩn huyện NTM; Nam Định là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về xây dựng NTM.

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đã đạt được, chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2010-2015 còn bộc lộ những hạn chế, yếu kém: Kết quả thực hiện chưa đồng đều giữa các huyện, các xã; chất lượng một số tiêu chí chưa thật sự bền vững; tỷ trọng nông sản hàng hóa, hiệu quả sản xuất nông nghiệp chưa cao; chưa có nhiều doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, ít mô hình liên kết chuỗi giá trị; cơ cấu lao động nông thôn chuyển dịch còn chậm; một số xã chưa chủ động tạo nguồn lực xây dựng NTM, vẫn còn trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của cấp trên; nợ xây dựng cơ bản của một số xã vượt quá khả năng thanh toán; một số nơi chưa thực hiện tốt Pháp lệnh Dân chủ ở cơ sở, còn để thắc mắc, khiếu kiện của nhân dân.

Những hạn chế, yếu kém nêu trên do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó nguyên nhân chủ quan là chính: Nhận thức của một số cán bộ, đảng viên (nhất là người đứng đầu) và người dân về chương trình xây dựng NTM chưa đầy đủ, toàn diện; cấp uỷ, chính quyền một số địa phương chưa thật sự quan tâm, tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo; chưa năng động, sáng tạo; chưa khơi dậy và phát huy vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng trong xây dựng NTM; năng lực, trình độ của một bộ phận cán bộ trực tiếp thực hiện chương trình xây dựng NTM còn hạn chế.

Mặt khác, phần lớn các xã chưa đạt chuẩn NTM còn nhiều khó khăn về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, chưa có điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, hệ thống chính trị và công tác lãnh đạo triển khai thực hiện chương trình còn nhiều hạn chế.

Để cụ thể hóa và đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; tiếp tục duy trì động lực và nâng cao hơn nữa hiệu quả phong trào “Chung sức xây dựng NTM”; phát huy những thành tựu và bài học kinh nghiệm trong giai đoạn 2010-2015, đồng thời khắc phục kịp thời những khó khăn, hạn chế, yếu kém; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực triển khai toàn diện chương trình xây dựng NTM trên địa bàn toàn tỉnh; BCH Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết để lãnh đạo thực hiện chương trình xây dựng NTM của tỉnh giai đoạn 2016-2020.

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO, MỤC TIÊU

1. Quan điểm chỉ đạo

Xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong suốt nhiệm kỳ 2016-2020 của toàn Đảng bộ và nhân dân Nam Định, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là cuộc vận động lớn, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực với sự tham gia của mọi người dân. Gắn kết quả thực hiện chương trình xây dựng NTM với trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền ở mỗi địa phương.

Tiếp tục thực hiện nhất quán phương châm “Người dân nông thôn là chủ thể xây dựng NTM”, “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ” và đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Chung sức xây dựng NTM”. Không nóng vội, chạy theo thành tích, không huy động quá sức dân; nhưng cũng không được trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ từ cấp trên. Tăng cường học tập, nhân rộng các mô hình hay, các điển hình tiên tiến về xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh.

2. Mục tiêu đến năm 2020

2.1 Mục tiêu tổng quát

Xây dựng nông thôn Nam Định có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển đồng bộ, kết nối với hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh, của vùng; có cơ cấu kinh tế hợp lý; các hình thức tổ chức sản xuất được đổi mới và trở thành động lực phát triển kinh tế nông thôn; gắn phát triển sản xuất nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề nông thôn; gắn phát triển nông thôn với đô thị; bộ mặt nông thôn khang trang, sạch đẹp, văn minh; y tế, văn hóa, giáo dục phát triển toàn diện; đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân được nâng cao; xã hội nông thôn đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, bình đẳng, ổn định và mang đậm bản sắc văn hóa vùng đồng bằng sông Hồng; môi trường sinh thái xanh - sạch - đẹp; an ninh, trật tự nông thôn được giữ vững. Phấn đấu năm 2020 Nam Định trở thành “Tỉnh NTM”.

2.2. Mục tiêu cụ thể

- Phấn đấu:

+ Năm 2016 có thêm 45 xã đạt chuẩn NTM.

+ Năm 2017 có thêm 31 xã, 2-3 huyện đạt chuẩn NTM.

+ Năm 2018 có thêm 14 xã, 3-4 huyện đạt chuẩn NTM.

+ Năm 2019 có thêm 7 xã và các huyện còn lại đạt chuẩn NTM; tỉnh Nam Định đủ điều kiện để xét công nhận tỉnh NTM.

+ Năm 2020 tỉnh Nam Định đạt chuẩn NTM.

- Huyện Hải Hậu và các xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2010-2015: được công nhận lại đạt chuẩn NTM theo quy định.

III. NHiệm VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết và các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn tỉnh. Phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tăng cường công tác tư tưởng, công tác vận động quần chúng. Đổi mới hình thức tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận của nhân dân trong xây dựng NTM. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM” ở các cấp, các ngành và cộng đồng dân cư. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đối với các xã còn lại chưa đạt chuẩn NTM; đồng thời tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã, huyện đã đạt chuẩn NTM.

2. Tập trung cao sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, toàn diện của cấp ủy, chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị trong xây dựng NTM; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, lấy kết quả thực hiện chương trình xây dựng NTM là một trong các nội dung, tiêu chí để kiểm điểm, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp và các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan.

3. Không ngừng củng cố, xây dựng hệ thống chính trị - xã hội vững mạnh. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nông nghiệp, nông thôn đáp ứng tốt hơn yêu cầu xây dựng NTM. Phát huy vai trò của MTTQ, Hội Nông dân và các đoàn thể chính trị - xã hội bằng các chương trình, giải pháp hành động cụ thể, thiết thực để xây dựng NTM.

4. Tiếp tục xây dựng, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn theo tiêu chí NTM, phù hợp với quy hoạch, kết nối đồng bộ với hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh, của vùng, làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp, văn minh.

5. Triển khai toàn diện và hiệu quả các nội dung Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, nhất là việc đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất. Tập trung thực hiện các giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động ở nông thôn. Đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, CN-TTCN và ngành nghề nông thôn theo quy hoạch. Các cấp, các ngành chủ động, tích cực thu hút, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, tăng thu ngân sách địa phương, góp phần đẩy mạnh tích tụ ruộng đất và chuyển một phần lao động nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ. Đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa, khoa học - công nghệ để nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất. Tạo việc làm, tăng thu nhập và không ngừng cải thiện đời sống mọi mặt của người dân nông thôn.

6. Phát triển toàn diện giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội. Nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa cơ sở, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tinh thần của người dân nông thôn; phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của quê hương. Coi trọng và triển khai đồng bộ các giải pháp làm cho môi trường nông thôn ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp, tạo điều kiện cho nông dân có cuộc sống tốt hơn. Xây dựng xã hội nông thôn đoàn kết, đồng thuận, dân chủ, kỷ cương, bình đẳng và giàu bản sắc gắn với xây dựng người nông dân mới.

7. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

8. Có cơ chế huy động tổng hợp mọi nguồn lực, tạo thuận lợi để người dân thể hiện vai trò chủ thể trong xây dựng NTM. Khuyến khích các mô hình người dân tự làm, tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong xây dựng, quản lý, khai thác các công trình hạ tầng; xây dựng đời sống văn hóa; đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Xây dựng cơ chế hỗ trợ từ nguồn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện để thực hiện chương trình xây dựng NTM đối với các xã còn lại chưa được công nhận của giai đoạn 2016-2020.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp uỷ các cấp tổ chức quán triệt và lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết trong phạm vi địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

2. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh và các ngành, các cấp xây dựng, triển khai kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để tổ chức thực hiện Nghị quyết.

3. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết. Tuyên truyền, vận động thành viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, thực hiện phong trào “Chung sức xây dựng NTM”.

4. Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết. Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các Ban Xây dựng Đảng theo dõi, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết đối với người đứng đầu các cấp, các ngành thuộc diện Ban TVTU quản lý.

5. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết và tổng hợp tình hình thực hiện Nghị quyết, báo cáo Ban TVTU.

Nghị quyết này được phổ biến đến các chi bộ Đảng./.BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com