Thành ủy Nam Định triển khai chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2015
Cập nhật lúc08:25, Thứ Sáu, 17/04/2015 (GMT+7)

Ngày 15-4-2015, Ban Thường vụ Thành ủy Nam Định tổ chức hội nghị triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2015 về “Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” tới các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe quán triệt, triển khai 3 nội dung cơ bản của chuyên đề  “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2015 về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; đi sâu phân tích từng nội dung nhằm giúp các đại biểu nắm và hiểu sâu hơn về tư tưởng của Bác để học và làm theo. Theo tư tưởng của Bác, tất cả mọi người, đặc biệt là các cán bộ, đảng viên phải thật trung thực và có trách nhiệm từ trong suy nghĩ, lời nói cho đến công việc; phải thật sự trung thực, trách nhiệm với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân. Tất cả các việc làm, hành động của cán bộ, đảng viên phải luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên, phải luôn gắn bó với nhân dân. Cán bộ, đảng viên phải nhận rõ phải trái, giữ vững lập trường, tận trung với nước, tận hiếu với dân; tiên phong gương mẫu trong sản xuất và công tác, hết sức phục vụ nhân dân, luôn trau dồi đạo đức “Cần, kiệm, liêm, chính”. Ban Thường vụ Thành ủy cũng triển khai Kế hoạch tổ chức quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2015. Theo đó các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc lập kế hoạch để tổ chức quán triệt chuyên đề cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, chi bộ. Trên cơ sở đó, mỗi tập thể, cá nhân tự xây dựng kế hoạch, đề ra lộ trình cụ thể làm theo gương Bác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, nhất là việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, gắn bó với nhân dân. Các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc và các đoàn thể quán triệt các nội dung học tập và làm theo tấm gương của Bác, lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và thực hiện trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên về các nội dung của chuyên đề: phẩm chất “trung thực” và “trách nhiệm”, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, lựa chọn những vấn đề hạn chế còn tồn tại có liên quan đến nội dung của chuyên đề để tập trung giải quyết, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định về những điều đảng viên không được làm; mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên; nghiên cứu, tham gia xây dựng văn kiện đại hội Đảng các cấp gắn các nội dung chuyên đề vào các hoạt hoạt tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2015 như: 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9./.

Thanh Tuấn
 

,
,
.
,
,
,
,