Nghị quyết về việc thông qua Đề án xây dựng các Khu đô thị tại thị trấn trung tâm các huyện trên địa bàn tỉnh

08:12, 30/12/2014

(Số: 16/2014/NQ-HĐND ngày 11-12-2014)
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH KHOÁ XVII,
KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26-11-2003; Luật số 38/2009/QH12 ngày 19-6-2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29-11-2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ quy định về giá đất; Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17-6-2009 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Xét Tờ trình số 154/TTr-UBND ngày 28-11-2014 của UBND tỉnh về việc thông qua Đề án xây dựng các Khu đô thị tại thị trấn trung tâm các huyện trên địa bàn tỉnh;

Sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án xây dựng các Khu đô thị tại thị trấn trung tâm các huyện trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua và được thực hiện trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020.

Điều 3. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết. Trong quá trình triển khai Đề án, UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh từng dự án trước khi quyết định thực hiện; hàng năm báo cáo HĐND tỉnh tiến độ thực hiện Đề án.

Điều 4. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Nam Định khoá XVII, kỳ họp thứ mười hai thông qua./.

CHỦ TỊCH
Phạm Hồng HàBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com