Thông tri về việc lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp
Cập nhật lúc07:36, Thứ Hai, 16/04/2012 (GMT+7)

Ngày 27-3-2012, Tỉnh ủy Nam Định đã ra Thông tri số 08-TT/TU về việc lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp. Nội dung như sau:

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hoạt động của tổ chức công đoàn các cấp từng bước được đổi mới, hướng về cơ sở, coi trọng thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức và người lao động được đẩy mạnh, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị và xây dựng tỉnh Nam Định ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tuy nhiên, hiện nay tình hình giai cấp công nhân, lao động trong tỉnh còn nhiều vấn đề đáng quan tâm: trình độ, tác phong công nghiệp, ý thức chính trị, hiểu biết pháp luật còn hạn chế; việc làm của công nhân, lao động nhiều nơi chưa ổn định. Nội dung, phương thức và chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn một số nơi còn nhiều hạn chế; công tác tập hợp công nhân, người lao động và việc củng cố xây dựng tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài còn gặp nhiều khó khăn…

Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 24-02-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2013-2018”; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1 - Chỉ đạo tổ chức công đoàn các cấp quán triệt nội dung Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư và Thông tri của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chuẩn bị tốt nội dung đại hội, trước hết xây dựng báo cáo tổng kết cần đánh giá đúng thực trạng tình hình công nhân, viên chức, lao động và kết quả hoạt động của tổ chức công đoàn ở mỗi cấp trong việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội công đoàn các cấp đã đề ra; nêu rõ những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém; phân tích sâu sắc nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm. Căn cứ vào Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28-01-2008 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08-12-2009 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, Bộ luật Lao động (sửa đổi), Luật Công đoàn (sửa đổi)…, xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, các chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ tới, tập trung vào nâng cao chất lượng tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn các cấp, nhất là ở cơ sở với những biện pháp cụ thể, thiết thực. Đặc biệt, quan tâm chỉ đạo thực hiện vai trò công đoàn đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động; công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các loại hình doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp khu vực tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài…

2 - Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác nhân sự đại hội công đoàn các cấp theo hướng mở rộng và phát huy dân chủ, đảm bảo đúng quy trình và tiêu chuẩn trong việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự bầu vào ban chấp hành công đoàn các cấp, nhất là đối với những chức danh chủ chốt. Nhân sự ban chấp hành công đoàn các cấp là những người có đủ tiêu chuẩn, thực sự tiêu biểu về đạo đức phẩm chất, trí tuệ, trưởng thành từ thực tiễn trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn; có khả năng tập hợp công nhân, viên chức, lao động, được đoàn viên tín nhiệm; đồng thời có số lượng, cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính kế thừa và phát triển theo hướng trẻ hóa, tăng cường cán bộ nữ, phấn đấu đạt 30% nữ trong ban chấp hành công đoàn các cấp. Quan tâm thực hiện tốt chính sách theo quy định đối với cán bộ chuyên trách lãnh đạo công đoàn các cấp không đủ điều kiện về thời gian tham gia ban chấp hành công đoàn khóa mới, nhất là chức danh chủ tịch và phó chủ tịch.

3 - Lãnh đạo tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; chỉ đạo các cấp chính quyền, các ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể có liên quan phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để công đoàn các cấp tổ chức tốt đại hội. Đại hội công đoàn các cấp phải được chuẩn bị chu đáo theo tinh thần đổi mới, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả và đúng tiến độ, nguyên tắc Điều lệ quy định.

Chỉ đạo công đoàn các cấp tổ chức phát động các phong trào thi đua thiết thực để chào mừng đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội ở ngành, địa phương và tỉnh.

4 - Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh căn cứ nội dung Thông tri của Tỉnh ủy và hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam xây dựng kế hoạch chỉ đạo đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVI.
Thời gian tiến hành đại hội cấp cơ sở hoàn thành trong quý III-2012, cấp huyện, ngành hoàn thành trong quý IV-2012. Đại hội Công đoàn tỉnh hoàn thành trong quý I-2013.

5 - Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh, các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo thực hiện Thông tri.
Thông tri này được quán triệt đến các chi bộ Đảng./.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ
Nguyễn Khắc Hưng

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,