Tăng cường mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trong tình hình mới
Cập nhật lúc07:37, Thứ Sáu, 13/04/2012 (GMT+7)

LTS: Ngày 11-4, tại Hà Nội, Ban Bí thư TW Đảng tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) "Về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng". Đồng chí Lê Hồng Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã có bài phát biểu chỉ đạo. Báo Nam Định xin trích đăng bài phát biểu của đồng chí LÊ HỒNG ANH.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Quang cảnh hội nghị.

... Sau một buổi hội nghị làm việc tích cực, khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao và sau khi nghe báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) "Về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng", các ý kiến phát biểu tại hội nghị, tôi phát biểu kết luận một số vấn đề sau:

Đảng ta xác định báo chí cách mạng là vũ khí sắc bén, công cụ đắc lực trong công tác vận động, tuyên truyền, cổ vũ và tổ chức phong trào cách mạng. Trong đó báo, tạp chí của Đảng ở Trung ương và các địa phương đóng vai trò nòng cốt. Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị (khóa VIII) không những khẳng định tính tư tưởng, định hướng chính trị của các báo, tạp chí của Đảng, mà còn thể hiện sự tin cậy và đề cao trách nhiệm của báo, tạp chí của Đảng trong hệ thống báo chí nước ta. Chỉ thị ra đời đã làm cho công tác phát hành, sử dụng báo, tạp chí của Đảng được triển khai rộng, đồng bộ và hiệu quả.

Nhìn lại 15 năm thực hiện Chỉ thị, chúng ta thấy việc mua, đọc và sử dụng báo, tạp chí của Đảng, nhất là Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản đã từng bước đi vào nền nếp, phát huy tác dụng tích cực và hiệu quả trong đời sống xã hội. Số lượng phát hành các ấn phẩm báo, tạp chí tăng dần và giữ được sự ổn định. Báo và tạp chí của Đảng đã đến được với đông đảo bạn đọc là cán bộ, đảng viên, đồng bào, chiến sĩ, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, đáp ứng nhu cầu thông tin, nâng cao trình độ chính trị - văn hóa, góp phần tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các thông tin về thời sự quốc tế, trong nước... Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đã quán triệt sâu sắc, có kế hoạch kiểm tra và đôn đốc cụ thể, có sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, nhất là ban tuyên giáo các cấp để Chỉ thị 11 phát huy hiệu quả.

Tôi hoan nghênh những nỗ lực của ngành bưu điện trong công tác phát hành báo chí, trong đó có báo, tạp chí của Đảng. Những tấm gương tận tụy của đội ngũ nhân viên, nhất là những bưu tá ở nông thôn, miền núi đã nêu cao trách nhiệm đưa các ấn phẩm báo chí đến với bạn đọc. Chất lượng phục vụ ngày càng nâng cao, cải tiến và nâng cấp mạng lưới vận chuyển, phát hành để báo, tạp chí của Đảng đến tay bạn đọc kịp thời. Sự phối hợp đồng bộ của các cấp ủy đảng, chính quyền, ngành bưu điện, cùng những cố gắng đổi mới nâng cao chất lượng nội dung và hình thức ấn phẩm báo, tạp chí của Đảng tạo nên sự hấp dẫn và tin cậy của bạn đọc, phát huy hiệu quả sử dụng các ấn phẩm báo chí của Đảng. Nhiều cơ sở đảng đã tổ chức tốt việc đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng, sử dụng báo và tạp chí làm tài liệu sinh hoạt Đảng, tuyên truyền, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao trình độ chính trị, vận dụng kiến thức khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, đời sống. Báo và tạp chí của Đảng đã góp phần thiết thực giúp các chi bộ, đảng bộ cơ sở trong công tác chỉ đạo, điều hành, động viên và cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Tuy nhiên, việc thực hiện Chỉ thị 11 thời gian qua cũng bộc lộ những hạn chế cần khắc phục. Trước hết là tình trạng số lượng phát hành báo, tạp chí gần đây có xu hướng giảm. Bên cạnh những địa phương giữ được sự ổn định và tăng số lượng phát hành báo, tạp chí, vẫn còn một số địa phương số lượng báo, tạp chí đặt mua rất thấp. Có những nơi còn xem nhẹ việc mua và sử dụng báo, tạp chí, thậm chí sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng vào việc khác. Công tác phát hành tuy có nhiều cố gắng nhưng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu bạn đọc. Nhiều địa phương vẫn chưa nhận được báo trong ngày, thậm chí chậm một, hai ngày, làm giảm tính thời sự và hiệu quả thông tin. Việc sử dụng báo, tạp chí ở nơi này nơi khác còn lãng phí, không đúng mục đích. Nội dung và hình thức các ấn phẩm báo, tạp chí của Đảng tuy có cải tiến nhưng vẫn chưa thật hấp dẫn, chưa thu hút độc giả trong bối cảnh cạnh tranh thông tin giữa các loại hình báo chí hiện nay. Đây là những hạn chế cần thẳng thắn chỉ ra để tìm cách khắc phục.

Trước những biến động phức tạp của tình hình thế giới, sự bùng nổ thông tin; trước tình hình các thế lực phản động, thù địch tăng cường sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là in-tơ-nét để chống phá, gây nhiễu loạn thông tin trong nước, việc thông tin chính xác, kịp thời để định hướng dư luận thông qua các báo, tạp chí của Đảng là rất quan trọng. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ này, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, các cơ quan báo chí của Đảng tập trung thực hiện những nội dung sau:

Một là, cần tiếp tục nhận thức đúng về vị trí, vai trò quan trọng của việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng trong tình hình mới. Việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của tổ chức đảng các cấp. Đồng thời từng tổ chức đảng và đảng viên cần quan tâm nghiên cứu, học tập và làm theo những mô hình, điển hình hay được nêu gương trên báo, tạp chí của Đảng. Các cấp ủy cần chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên và chặt chẽ nội dung này, làm cho báo, tạp chí của Đảng phát huy tác dụng có sức sống trong hoạt động của các chi bộ, đảng bộ. Chú trọng công tác xuất bản, phát hành và sử dụng có hiệu quả báo, tạp chí của Đảng. Phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan tuyên giáo các cấp với ngành bưu điện để nắm số lượng phát hành; có giải pháp nhằm tăng lượng phát hành rộng khắp tới cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa. Chấn chỉnh và khắc phục tình trạng một số cơ sở sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng không đúng mục đích.

Hai là, các cơ quan báo, tạp chí của Đảng phải tích cực đổi mới nâng cao chất lượng ấn phẩm báo, tạp chí về nội dung, hình thức, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc; tăng cường tổ chức các hoạt động xã hội, nâng cao vị thế báo, tạp chí của Đảng trong xã hội và độc giả, nhất là độc giả trẻ.

Để báo, tạp chí của Đảng, nhất là Báo Nhân  Dân, Tạp chí Cộng sản xứng đáng là nòng cốt, ngọn cờ tư tưởng chính trị, lý luận của Đảng trên mặt trận tư tưởng - văn hóa; là tài liệu cập nhật cho các cấp ủy và cán bộ, đảng viên nghiên cứu học tập, vận dụng trong công tác, đòi hỏi thông tin trên báo, tạp chí phải nhanh nhạy, chính xác, định hướng rõ ràng; tăng cường các thể loại chính luận phân tích sâu sắc, thấu đáo, khách quan về các vấn đề dư luận đang quan tâm, nhất là quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Coi trọng việc biểu dương những tấm gương điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm tốt, cách làm hay, hiệu quả của các tập thể và cá nhân để mọi người học tập và noi theo. Đồng thời tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí một cách chính xác, đúng pháp luật; đấu tranh góp phần ngăn chặn các tiêu cực và tệ nạn xã hội. Làm tốt công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, các âm mưu chống phá của các lực lượng thù địch.

Ba là, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác phát hành báo chí, trong đó Công ty phát hành báo chí Trung ương, đơn vị thành viên của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam phải thực hiện tốt nhiệm vụ chủ lực phát hành báo, tạp chí của Đảng, với phương châm kết hợp hài hòa giữa kinh doanh và phục vụ nhiệm vụ chính trị. Một số giải pháp góp phần đưa báo, tạp chí của Đảng đến đông đảo nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo như: điều chỉnh giá cước phục vụ phát hành báo chí công ích; mở thêm điểm in báo, tạp chí ở phía Nam; cơ chế hỗ trợ cho công tác phát hành; đưa Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản vào danh mục báo chí được hưởng chính sách hỗ trợ thông tin báo chí phục vụ miền núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn... cần được nghiên cứu cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế, phấn đấu mỗi xã, mỗi chi bộ đều có báo, tạp chí của Đảng.

Bốn là, sau hội nghị này, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ Trung ương đến địa phương, các cơ quan báo, tạp chí của Đảng và ngành bưu điện cần rà soát lại các chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ này để bổ sung cho phù hợp, tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo quyết liệt, vận dụng những biện pháp, cách làm hay, sáng tạo để triển khai thực hiện đạt kết quả tốt hơn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2012 và những năm tiếp theo.

Năm là, đối với một số kiến nghị của các đồng chí tại hội nghị, tôi giao Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan bổ sung hoàn chỉnh Báo cáo tổng kết việc thực hiện Chỉ thị, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư những nhiệm vụ, giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, trong đó có các kiến nghị để các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền nhằm đưa việc thực hiện Chỉ thị trong thời gian tới đạt kết quả tốt hơn...

Theo: nhandan.com.vn

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,