Thông báo Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVIII
Cập nhật lúc08:11, Thứ Hai, 02/04/2012 (GMT+7)

Ngày 22 tháng 3 năm 2012, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã họp để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2012; thảo luận, cho ý kiến các nội dung: Chương trình công tác của Tỉnh uỷ năm 2012; Chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh uỷ năm 2012; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI); Triển khai, quán triệt Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 1-12-2011 của Ban Bí thư về tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân đoàn kết bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”. Đồng chí Phạm Hồng Hà, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị.

I. Về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2012

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận và thống nhất nội dung báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội quý I. Trong điều kiện kinh tế - xã hội có nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng bất lợi đến sản xuất và đời sống nhân dân. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã chủ động, tập trung lãnh đạo khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đạt được kết quả quan trọng.

Đã xây dựng và triển khai kịp thời kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 theo chỉ đạo của Trung ương. Tình hình kinh tế - xã hội ổn định và có bước phát triển. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá. Hoàn thành gieo cấy lúa xuân trong khung thời vụ. Công tác dồn điền, đổi thửa trong sản xuất nông nghiệp được triển khai tích cực; huyện Hải Hậu đã hoàn thành và tổ chức tổng kết. Tiếp tục triển khai các chương trình xây dựng nông thôn mới. Các lĩnh vực văn hoá - xã hội tiếp tục phát triển. Ngành Giáo dục duy trì thành tích cao. Công tác giải quyết việc làm cho người lao động có nhiều chuyển biến. Tiếp tục triển khai một số định hướng đầu tư phát triển lớn. Quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội được tăng cường và giữ vững. Thực hiện tốt chính sách đảm bảo an sinh xã hội. Đời sống nhân dân cơ bản được ổn định.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Chấp hành chỉ rõ những khó khăn, hạn chế chính cần khắc phục là: Việc triển khai xây dựng chương trình công tác của một số cấp uỷ còn chậm; triển khai công tác dồn điền đổi thửa trong sản xuất nông nghiệp ở một số địa phương chưa đảm bảo tiến độ, một số nơi triển khai sớm nhưng chỉ đạo thực hiện thiếu quyết liệt nên chưa hoàn thành giao đất tại thực địa. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt thấp so cùng kỳ. Việc tiếp cận các nguồn vốn tín dụng của các doanh nghiệp còn khó khăn. Một số địa phương không hoàn thành chỉ tiêu giao quân đợt I-2012. Tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội còn diễn biến khá phức tạp. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ở một số ngành, địa phương chưa kịp thời, dứt điểm; một số vụ việc còn để kéo dài.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận, thống nhất chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2012 như sau:

1. Chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”. Tiếp tục chỉ đạo quán triệt thực hiện Điều lệ Đảng, Quy định thi hành Điều lệ Đảng và hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ Đảng. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình đã được phê duyệt. Thực hiện tốt các nội dung kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012. Nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

2. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỳ họp thứ tư của HĐND tỉnh khoá XVII, HĐND thành phố và các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2011-2016.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch thực hiện các nghị quyết chuyên đề toàn khoá của Tỉnh uỷ. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực. Thực hiện nghiêm túc việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai theo Thông báo số 224/CV ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

3. Hoàn thành điều chỉnh bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Tập trung chăm sóc, bảo vệ lúa và rau màu vụ xuân. Tăng cường kiểm tra, giám sát, ngăn chặn dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Tiếp tục thực hiện tốt công tác dồn điền đổi thửa và xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh sản xuất công nghiệp và phát triển dịch vụ. Từng bước tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Tăng cường quản lý thu, chi ngân sách. Tích cực cải thiện môi trường đầu tư và đẩy mạnh thu hút đầu tư. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công gắn với đảm bảo chất lượng các công trình xây dựng, đặc biệt là các công trình trọng điểm…

4. Đẩy mạnh hoạt động văn hoá, đảm bảo an sinh xã hội. Thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết tham gia xây dựng đời sống văn hoá”. Tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp năm học 2011-2012 và công tác tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng, trung học và trường đào tạo nghề trên địa bàn. Chuẩn bị tốt công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm 750 năm Thiên Trường - Nam Định, đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh và quyết định công nhận Thành phố Nam Định là đô thị loại I trực thuộc tỉnh. Chủ động triển khai kịp thời các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Đẩy mạnh công tác dạy nghề gắn với tạo việc làm cho người lao động, nhất là đối với lao động nông thôn.

5. Tăng cường đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh nhà; kế hoạch quán triệt thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư. Thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Làm tốt công tác tiếp dân; tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là các vụ việc phức tạp còn tồn đọng, kéo dài liên quan đến đất đai.

II. Về chương trình công tác và chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh uỷ năm 2012

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận và nhất trí thông qua chương trình công tác và chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh uỷ năm 2012.

III. Về kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI)

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận và nhất trí thông qua dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”. Yêu cầu các cấp uỷ Đảng chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch đảm bảo nội dung yêu cầu đề ra.

IV. Triển khai, quán triệt Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 1-12-2011 của Ban Bí thư

Thường trực Tỉnh uỷ đã quán triệt Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 1-12-2011 của Ban Bí thư về tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân đoàn kết bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; đồng thời UBND tỉnh đã thông qua kế hoạch thực hiện Chỉ thị nói trên của Ban Bí thư./.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ
Nguyễn Khắc Hưng

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,