Chỉ thị về triển khai thực hiện Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Cập nhật lúc08:26, Thứ Sáu, 09/03/2012 (GMT+7)

Ngày 02-3-2012, UBND tỉnh đã ra Chỉ thị số 02/CT-UBND về triển khai thực hiện Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Nội dung như sau:

Vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ là phương tiện đặc biệt, có liên quan trực tiếp và ảnh hưởng rất lớn đối với công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Những năm qua, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã ban hành hệ thống văn bản pháp luật, giải pháp quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ tương đối đầy đủ và chặt chẽ. Tuy nhiên, một số văn bản vẫn còn bất cập, tản mạn, thiếu các quy định cụ thể, nhất là chế tài xử lý một số hành vi vi phạm chưa cụ thể hoặc chưa đủ sức răn đe. Tình trạng thẩm lậu, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại súng tự chế, dao, lê, kiếm... còn diễn biến phức tạp, dẫn đến xảy ra một số vụ việc nghiêm trọng về an ninh trật tự, gây dư luận bức xúc trong quần chúng nhân dân. Bên cạnh đó, một số cấp, ngành, đoàn thể chưa quyết liệt trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10 ngày 19-8-2011 của UBND tỉnh “về vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ”; công tác tuyên truyền, phát động quần chúng phát hiện, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ kết quả còn rất hạn chế.

Ngày 30-6-2011, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh số 16 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, có hiệu lực từ ngày 01-01-2012, thể hiện sự quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong việc siết chặt công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; với những chế tài, quy định cụ thể, nghiêm khắc hơn, đáp ứng kịp thời yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, nhằm phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Để triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, Uỷ ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo:

- Tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Nghị định số 47/1996/NĐ-CP ngày 12-8-1996 của Chính phủ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, gắn với sơ kết thực hiện Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh về “vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ” và tiến hành triển khai thi hành pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;

- Tiếp tục có kế hoạch tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân phát hiện, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ; chỉ đạo tổ chức ra quân tại các địa phương; thành lập Ban chỉ đạo, công khai đường dây nóng và bố trí các điểm tiếp nhận, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Đồng thời, đề cao vai trò, cụ thể hoá trách nhiệm giữa tập thể, cá nhân; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện;

- Tổng kiểm tra việc bảo quản, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ mà cơ quan, đơn vị đã được trang bị theo quy định, không để xảy ra cháy nổ, hư hỏng, thất lạc;

- Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các ngành, các lực lượng; gắn kết tuần tra canh gác nhân dân với tuần tra vũ trang đảm bảo trật tự an toàn giao thông và công tác phòng, chống tội phạm.

2. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan tham mưu giúp UBND tỉnh xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai Pháp lệnh số 16 và các văn bản hướng dẫn thi hành; hướng dẫn nội dung tổng kết 15 năm thực hiện Nghị định 47/CP của Chính phủ và sơ kết thực hiện Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh; tổ chức tiếp nhận, xác minh, làm rõ động cơ, mục đích, nguồn gốc của vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ đã phát hiện, tiếp nhận để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời sơ hở, thiếu sót và điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

3. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên phối hợp tham mưu giúp Ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh chỉ đạo triển khai đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ gắn với triển khai thi hành Pháp lệnh số 16.

4. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và đưa ra xét xử lưu động một số vụ án điểm, nghiêm trọng về nhập lậu, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sản xuất, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ nhằm tuyên truyền, giáo dục chung trong địa phương.

5. Căn cứ tình hình thực tế, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh phối hợp Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị này; thường xuyên tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công an để chỉ đạo./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tuấn

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,