,
Cập nhật lúc: 06:43 |20/09/2019
Nhiệm kỳ 2014-2019, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên đã có nhiều đổi mới và đạt hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sự đồng thuận xã hội.
,
,
.
,
,
,
,