,
Cập nhật lúc: 08:22 |27/06/2017
Thời gian qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức luôn được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, các cơ sở đào tạo và đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao trình độ và chất lượng đội ngũ CBCCVC trên địa bàn tỉnh.
,
,
.
,
,
,
,