,
Cập nhật lúc: 08:13 |19/07/2019
Phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam, phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn tỉnh ta trong những năm qua có nhiều đổi mới, sáng tạo; thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân, viên chức, lao động.
,
,
.
,
,
,
,