,
Cập nhật lúc: 06:48 |18/07/2018
Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra của Thanh tra tỉnh; Thanh tra sở, Thanh tra huyện, thành phố đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước. Thanh tra tỉnh được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước, theo 3 mức sau...
,
,
.
,
,
,
,