Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc sửa đổi, bổ sung một số Luật
Cập nhật lúc18:28, Thứ Ba, 23/11/2021 (GMT+7)

Sáng 23-11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về đề nghị bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện và Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung thảo luận.

Theo tờ trình của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày, việc sửa đổi, bổ sung Luật Tần số vô tuyến điện là để kịp thời thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng tại Nghị quyết số 52/NQ-TW ngày 27-9-2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII. Việc sửa đổi, bổ sung Luật Tần số vô tuyến điện cũng nhằm khắc phục những bất cập, vướng mắc của luật này; bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của luật với một số luật ban hành sau có nội dung liên quan như Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, Luật Đầu tư năm 2020...

Về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) đã được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 44 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định tạm thời rút dự án luật này khỏi chương trình Kỳ họp thứ chín của Quốc hội khóa XIV để Chính phủ, ngành Y tế tập trung dành thời gian cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan soạn thảo nghiên cứu kỹ lưỡng, tổng kết, đánh giá bổ sung, lấy ý kiến rộng rãi các đối tượng có liên quan, hoàn thiện hồ sơ bảo đảm chất lượng, tạo sự đồng thuận giữa các cơ quan có liên quan.

Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Y tế tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng, tổng kết, đánh giá bổ sung, lấy ý kiến rộng rãi các đối tượng liên quan và đã chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ dự án luật để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp này. Chính phủ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, bổ sung dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ ba và thông qua tại Kỳ họp thứ 4.

Cho ý kiến vào dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị đánh giá kỹ về một số vấn đề, nhất là về an toàn bức xạ, tài nguyên số… để việc sửa đổi luật đáp ứng tốt nhất yêu cầu từ thực tiễn cuộc sống.

Về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội đề nghị làm rõ phạm vi đối tượng chịu tác động; phân tách rõ ranh giới giữa y tế dự phòng và khám, chữa bệnh để tránh sai phạm có thể xảy ra. Thể chế hóa mục tiêu, quan điểm lấy người bệnh làm trung tâm trong hoạt động cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh. Tiếp tục thực hiện chính sách xã hội hóa, đa dạng hóa loại hình dịch vụ, nhất là đảm bảo công bằng trong cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh của cả cơ sở công và tư, qua đó huy động cơ sở y tế tư nhân tham gia vào công tác phòng, chống dịch. Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý Bộ Y tế đánh giá đầy đủ tác động của dịch COVID-19 để có những quy định phù hợp trong dự án luật này như việc khám, chữa bệnh từ xa hay thành lập bệnh viện dã chiến. Xây dựng báo cáo đánh giá đầy đủ, tránh tình trạng nói mãi mà chưa làm đối với mô hình bác sĩ gia đình, đặc biệt là cần xem xét lại quy định y, bác sĩ khám, chữa bệnh phải nói tiếng Việt, bởi không thể coi ngôn ngữ là một rào cản, một điều kiện hành nghề.

Sau khi thảo luận kỹ lưỡng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc đưa dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 để trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3 vào tháng 5-2022. Riêng dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục đánh giá tác động, hoàn thiện dự án luật để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét tại phiên họp sau./.

PV

,
,
.
,
,
,
,