Hội thảo khoa học về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

06:11, 25/11/2021

Sáng 25-11, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam: Thực trạng và những vấn đề đặt ra”. GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng cho biết, đã có nhiều công trình nghiên cứu phân tích làm rõ quá trình phát triển nhận thức của Đảng ta về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN trong điều kiện mới. Các bước tiến đều được thể hiện qua các kỳ đại hội, các văn kiện Đại hội, nhất là trong Cương lĩnh năm 1991, Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011, Hiến pháp 1992, Hiến pháp 2013. Nhà nước pháp quyền XHCN là mô hình vừa mang tính phổ biến vừa mang tính đặc thù Việt Nam, vừa phù hợp với bản sắc Việt Nam, thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật, Hiến pháp là tối cao, bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân; có sự phân công gắn liền với kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp... Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam có đặc thù Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ - đây là mối quan hệ rất căn cốt, không thể tách rời. Đảng lãnh đạo bằng cương lĩnh, chủ trương, đường lối, công tác tuyên truyền, công tác tổ chức, cán bộ...; Nhà nước thể chế hóa những chủ trương, đường lối đó, đồng thời phát huy vai trò của nhân dân với những hình thức dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, mở rộng sự tham gia của người dân. Nhà nước pháp quyền của chúng ta là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, nhân dân là trung tâm.

Tại hội thảo, PGS.TS Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương đã khái quát những thành tựu, hạn chế cũng như những bước phát triển nhận thức của Đảng ta về xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam qua 35 năm đổi mới. Đặc biệt, tại Đại hội XIII của Đảng, quan điểm về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam tiếp tục được bổ sung, phát triển; khẳng định đây là một trong những nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, Đảng ta đã chỉ rõ định hướng giai đoạn 2021-2030 là “Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ và vì sự phát triển của đất nước. Tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, kiểm soát quyền lực gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của Nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức”. Từ quan điểm chỉ đạo và định hướng xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền, nhiều yêu cầu vừa có tính kế thừa, vừa có tính đột phá đã được đề ra nhằm tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân do Đảng lãnh đạo là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị.

Tại hội thảo, các ý kiến tập trung làm rõ hơn bản chất, đặc trưng cơ bản của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của dân, do dân, vì dân; làm rõ thực trạng vai trò, tổ chức và hoạt động của các thể chế, cơ quan trong bộ máy Nhà nước ở Việt Nam; thực trạng xây dựng nền hành chính Nhà nước và hoạt động của chính quyền địa phương trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam; thực trạng cơ chế phân công, phối hợp, kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp ở Việt Nam./.

PVBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com