Mở rộng độ bao phủ của các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS

07:09, 23/09/2021

Ngày 21-9-2021, Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch (số 22/KH-TU) thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh HIV/AIDS tại Việt Nam trước năm 2030. 

Với mục đích nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh HIV/AIDS trước năm 2030 trên địa bàn tỉnh, Tỉnh ủy yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác phòng, chống HIV/AIDS; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, xác định công tác phòng, chống HIV/AIDS là một nội dung trong chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống HIV/AIDS; tăng cường sự phối hợp liên ngành trong công tác thông tin, giáo dục, truyền thông, can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV; mở rộng độ bao phủ của các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS. Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống HIV/AIDS.

Để đạt mục tiêu đề ra, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 07-CT/TW của Ban Bí thư, Luật Phòng chống nhiễm vi-rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người, Chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh HIV/AIDS vào năm 2030, đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS từ tỉnh đến cơ sở. Rà soát, bổ sung chương trình, quy chế, kế hoạch phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống HIV/AIDS theo hướng đồng bộ, thống nhất với công tác phòng, chống ma túy, mại dâm. Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa phương thức, nâng cao chất lượng công tác thông tin, truyền thông, giáo dục về phòng, chống HIV/AIDS nhằm tác động hiệu quả tới mọi đối tượng, cộng đồng dân cư, từng gia đình, từng người dân, nhất là thanh niên và nhóm người có nguy cơ cao lây nhiễm HIV. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện văn bản về phòng, chống HIV/AIDS bảo đảm phù hợp thực tế và đồng bộ với văn bản có liên quan. Củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của lực lượng làm công tác phòng, chống HIV/AIDS từ tỉnh đến cơ sở./.

Minh TânBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com