Hướng dẫn sắp xếp tổ chức đảng khi thực hiện sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố
Cập nhật lúc18:01, Chủ Nhật, 19/09/2021 (GMT+7)

Ngày 16-9-2021, Ban TVTU ban hành Văn bản số 02-HD/TU về việc hướng dẫn sắp xếp tổ chức đảng khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố.

Ban TVTU yêu cầu trong quá trình thực hiện sắp xếp, sáp nhập cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, nhân dân, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao, nhất là việc bố trí, sắp xếp nhân sự cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ, trưởng thôn (xóm), tổ trưởng tổ dân phố; xử lý, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, tồn đọng, vướng mắc; quan tâm, động viên và thực hiện chính sách đối với cán bộ, đảng viên, người hoạt động không chuyên trách nghỉ do việc sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố theo quy định. Công tác nhân sự phải được thực hiện công khai, dân chủ, bảo đảm số lượng, cơ cấu hợp lý, ưu tiên những cán bộ có trình độ, năng lực, trách nhiệm, uy tín để tham gia cấp ủy chi bộ, bí thư, phó bí thư chi bộ, trưởng thôn (xóm), tổ trưởng tổ dân phố. Thực hiện tốt chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn (xóm), tổ trưởng tổ dân phố hoặc trưởng ban công tác Mặt trận thôn (xóm), tổ dân phố ở những nơi có đủ điều kiện.

Nội dung việc sắp xếp tổ chức đảng khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố cần tập trung vào 2 nhiệm vụ chính là sáp nhập, thành lập chi bộ mới và lựa chọn nhân sự. Theo đó, căn cứ quyết định sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố của cấp có thẩm quyền, đảng ủy cơ sở (xã, phường, thị trấn) họp, quyết định sáp nhập các chi bộ thôn (xóm), tổ dân phố để thành lập chi bộ mới ở những nơi có đủ điều kiện. Tên chi bộ được xác định theo tên thôn (xóm), tổ dân phố đã được cấp có thẩm quyền quyết định. Đối với chi bộ thuộc những thôn (xóm), tổ dân phố được chia tách để sáp nhập với thôn (xóm), tổ dân phố khác, đảng ủy cơ sở quyết định giải thể chi bộ đó và chuyển đảng viên đến sinh hoạt tại các chi bộ thôn (xóm), tổ dân phố được sáp nhập tương ứng. Căn cứ tình hình thực tế, cấp có thẩm quyền tổ chức công bố quyết định thành lập chi bộ, quyết định chỉ định chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ mới theo quy định. Nhiệm kỳ đầu tiên của cấp ủy sau khi kiện toàn, sắp xếp chi bộ thôn (xóm), tổ dân phố là nhiệm kỳ 2020-2022. Công tác lựa chọn nhân sự phải công khai, dân chủ, đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, gắn với việc tiếp tục thực hiện chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn (xóm), tổ trưởng tổ dân phố hoặc trưởng ban công tác Mặt trận thôn (xóm), tổ dân phố ở những nơi đủ điều kiện. Trường hợp nơi khó khăn trong bố trí, sắp xếp cán bộ thì đảng ủy cấp xã có thể quyết định số lượng chi ủy viên, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 nhiều hơn trên cơ sở khả năng đáp ứng của cán bộ và bảo đảm cơ cấu phù hợp, nhưng số cấp ủy viên chi bộ mới tối đa không vượt quá tổng số cấp ủy viên hiện có và số lượng phó bí thư chi bộ mới tối đa không vượt quá tổng số bí thư, phó bí thư chi bộ hiện có của các tổ chức đảng cùng cấp trước khi sắp xếp, sáp nhập (trừ đi số lượng các đồng chí thôi tham gia cấp ủy hoặc chuyển sinh hoạt đảng); đồng thời xây dựng lộ trình, thực hiện giảm số lượng cấp ủy viên, phó bí thư chi bộ để đến đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 đảm bảo số lượng theo quy định. 

Ban TVTU giao ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, làm tốt công tác tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân việc sắp xếp tổ chức đảng khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố. Phân công các cơ quan tham mưu, giúp việc, cấp ủy viên phụ trách địa bàn theo dõi, hướng dẫn các đơn vị thực hiện tốt việc sáp nhập, chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên theo quy định./.

Văn Trọng

,
,
.
,
,
,
,