Vận dụng nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
Cập nhật lúc19:43, Thứ Tư, 25/08/2021 (GMT+7)

Ngày 25-8, Trường Chính trị Trường Chinh tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: “Nghiên cứu, vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX vào giảng dạy học phần đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam”. 

Hội thảo nhận được 21 tham luận và nhiều ý kiến thảo luận, tập trung làm sáng tỏ những điểm mới, bổ sung, phát triển trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025 vào giảng dạy học phần đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam gắn với nội dung các môn học trong chương trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính như: Vận dụng quan điểm của Đảng trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về phát triển kinh tế thị trường; Vận dụng Nghị quyết số 04-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh Nam Định về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025”; Vận dụng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX về phát triển kinh tế biển; Những điểm mới trong văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII về văn hóa, con người; Quan điểm cơ bản về tôn giáo trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng và việc vận dụng vào giảng dạy; Những điểm mới về quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Vận dụng quan điểm của Đại hội XIII về lợi ích quốc gia, dân tộc; Quan điểm của Đại hội Đảng XIII về: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí”…

Qua hội thảo, cán bộ, giảng viên nhà trường hiểu sâu sắc hơn những quan điểm, chính sách chiến lược, xuyên suốt của Đảng ta qua các kỳ Đại hội và những quan điểm bổ sung, phát triển của văn kiện Đại hội XIII, văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, các Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025, từ đó vận dụng vào công tác giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo./.

Hoàng Tuấn

,
,
.
,
,
,
,