Trưng bày chuyên đề: "90 năm - Ngọn cờ Đại đoàn kết toàn dân tộc"
Cập nhật lúc20:24, Thứ Hai, 16/11/2020 (GMT+7)

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2020), thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Uỷ ban MTTQ Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sáng 15-11, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Ðảng, Bảo tàng Lịch sử quốc gia… tổ chức trưng bày chuyên đề: “90 năm - Ngọn cờ Ðại đoàn kết toàn dân tộc”.

Trưng bày chuyên đề “90 năm - Ngọn cờ Ðại đoàn kết toàn dân tộc” gồm 6 phần: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người xây đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Ðoàn kết toàn dân tộc đấu tranh giành độc lập, tự do (1930-1945); Ðoàn kết toàn dân kháng chiến, kiến quốc (1945-1954); Ðại đoàn kết toàn dân xây dựng và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa và đấu tranh thống nhất nước nhà (1954-1975); Ðại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước (1975 đến nay); Kết trưng bày chuyên đề.

Với hơn 250 tài liệu, hiện vật và hình ảnh tiêu biểu, trưng bày chuyên đề “90 năm - Ngọn cờ Ðại đoàn kết toàn dân tộc” giới thiệu đến công chúng về vai trò, sứ mệnh lịch sử cũng như những thành tựu trong việc tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc của MTTQ Việt Nam. Ðồng thời, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống đoàn kết dân tộc, động viên nhân dân chung sức, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn thách thức để thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Trải qua 90 năm hình thành và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam, MTTQ Việt Nam không ngừng lớn mạnh, trở thành một nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và giành những thành tựu quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Nghị quyết Ðại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 nêu rõ: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam; tăng cường củng cố liên minh chính trị, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; thực hiện dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, tham gia xây dựng Ðảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận xã hội, thúc đẩy tinh thần thi đua sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Thời gian trưng bày chuyên đề mở cửa đón khách tham quan từ ngày 15-11-2020 đến hết tháng 12-2020./.

Theo baotintuc.vn

,
,
.
,
,
,
,