Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
Cập nhật lúc19:29, Thứ Ba, 07/07/2020 (GMT+7)

Ngày 6-7-2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 60/KH-UBND về thực hiện Quyết định số 489/QÐ-TTg ngày 8-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ, Kết luận số 49-KL/TW ngày 10-5-2019 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13-4-2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

 UBND tỉnh yêu cầu: Các sở, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp và tổ chức xã hội thực hiện đồng bộ, hiệu quả Kết luận số 49 và Chỉ thị số 11; nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tổ chức triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế.

Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ, giải pháp gồm: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Ðảng, công tác quản lý của các cấp chính quyền; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, đồng bộ giữa các ngành, các cấp, MTTQ và cả hệ thống chính trị trong việc triển khai thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Ðẩy mạnh, đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, trong đó, Sở GD và ÐT, Sở TT và TT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, các cơ quan truyền thông, các tổ chức chính trị, xã hội làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về Kế hoạch 60; vai trò, vị trí quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục triển khai công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã nêu trong Chỉ thị 11 và Kết luận 49 của Trung ương. Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị, xã hội, xã hội nghề nghiệp và tổ chức xã hội. Phát triển tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động và đa dạng các mô hình học tập, chú trọng đào tạo từ xa. Tiếp tục xóa mù chữ cho người lớn, thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Ðổi mới cơ chế tài chính, đẩy mạnh xã hội hóa công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng công dân học tập, đơn vị học tập và huyện, thành phố, tỉnh học tập. Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

UBND tỉnh giao các sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch số 60, có văn bản hướng dẫn riêng hoàn thành trong tháng 7-2020 và lồng ghép trong kế hoạch năm, kế hoạch trung hạn, dài hạn của đơn vị, gắn với Kế hoạch thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30-5-2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Sở GD và ÐT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch; định kỳ báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tình hình triển khai và kiến nghị, đề xuất các biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện Kế hoạch đồng bộ, hiệu quả. MTTQ và các tổ chức đoàn thể tỉnh đẩy mạnh các hoạt động giám sát, tuyên truyền trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định, chương trình, kế hoạch có liên quan./.

Minh Thuận

,
,
.
,
,
,
,