Cắt giảm tối đa các hoạt động thanh tra, kiểm tra gây phiền phức cho doanh nghiệp
Cập nhật lúc18:42, Chủ Nhật, 12/07/2020 (GMT+7)

Ngày 10-7-2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số: 545/UBND-VP8 yêu cầu các sở, ban, ngành, các địa phương tiếp tục thực hiện một số nội dung liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29-5-2020 của Chính phủ.

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo cơ quan thanh tra, thanh tra chuyên ngành tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 30-6-2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17-5-2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 4-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19. Rà soát, điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 nhằm hạn chế, giảm bớt các cuộc thanh tra, kiểm tra chưa thật sự cần thiết trong thời kỳ diễn ra dịch bệnh; không thanh tra ngoài kế hoạch, kể cả thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm; chuyển phương pháp tiền kiểm tra sang hậu kiểm tra, đổi mới phương pháp làm việc theo hướng thu thập nghiên cứu hồ sơ tài liệu tại cơ quan, hạn chế làm việc tại đơn vị được thanh tra. Đối với những cuộc đã kết thúc thanh tra, kiểm tra trực tiếp cần khẩn trương hoàn thành kết luận, tham mưu đề xuất hướng xử lý kết quả thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật. Về thanh tra hành chính: Tạm dừng việc thanh tra đối với các cuộc thanh tra theo kế hoạch, có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhưng chưa triển khai. Trước khi quyết định thanh tra, kiểm tra tiến hành khảo sát, thu thập thông tin về tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Chỉ thực hiện việc thanh tra trong trường hợp đặc biệt được cấp có thẩm quyền giao hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng, cụ thể. Đối với các cuộc thanh tra theo kế hoạch, có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đang được triển khai cần khẩn trương rà soát về phạm vi, thời hạn, đối tượng, nội dung, thời kỳ thanh tra để đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc điều chỉnh (nếu cần thiết); đồng thời tập trung chỉ đạo để sớm kết thúc thanh tra trực tiếp tại đơn vị; các cuộc thanh tra đã kết thúc thanh tra trực tiếp cần khẩn trương ban hành kết luận; tham mưu đề xuất hướng xử lý kết quả thanh tra theo quy định của pháp luật. Đối với các cuộc thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch năm 2020, cần xem xét kỹ tính chất, mức độ và phạm vi ảnh hưởng, trường hợp cần thiết phải triển khai thanh tra thì trước khi ban hành quyết định thanh tra phải có ý kiến đồng ý của Chủ tịch UBND tỉnh./.

Thúy Vy

,
,
.
,
,
,
,